ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

11.04.2017 року

Шановні акціонери!

11 квітня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляємо Вас про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

По першому питанню порядку денного:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень"

Проект рішення:

-         Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" укладено Договір.

-         Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По другому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

Проект рішення:

-         Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

-  час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

-  час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

-  час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

-  для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.

-  усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

-  голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

-  бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

-  обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

-  бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-  в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

-  бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-  бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-  допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

-  особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.

-  у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю   голосів   акціонерів,   які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

-  загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

-  в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

-  з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

-  протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства"

Проект рішення:

-         Роботу Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

-         Звіт Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.              

(Протокол № 3 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Проект рішення:

-         Роботу Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

-         Звіт Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

Проект рішення:

-         Роботу Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

-         Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік"

Проект рішення:

-         Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2016 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році"

Проект рішення:

-         Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2 321 640,98 грн. (два мільйони триста двадцять одна тисяча шістсот сорок гривень 98 копійок).

-         Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

-         Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік"

Проект рішення:

-         Основні напрями діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства"

Проект рішення:

-         Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 9 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По десятому питанню порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Проект рішення № 1:

-         Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

-         приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства";

-         зміною типу на найменування Товариства;

-         скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 11.04.2017 р.).

-         Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

-         Доручити Голові Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 0 Голосів 0,0000 %
Голосувало "Проти" 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 10 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Проект рішення № 2:

-         Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

-         приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства";

-         зміною типу на найменування Товариства;

-         скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія";

-         зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства.

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 11.04.2017 р.).

-         Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

-         Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Проти" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 11 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По одинадцятому питанню порядку денного:

"Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

Проект рішення № 1:

-         З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

-         У зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

-         Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

-         Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

-         Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ",

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р.

-         Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 0 Голосів 0,0000 %
Голосувало "Проти" 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 12 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Проект рішення № 2:

-         З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

-         У зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства, а також приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

-         Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

-         Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

-         Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ",

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р.

-         Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 0 Голосів 0,0000 %
Голосувало "Проти" 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 13 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По дванадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення:

-         Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

-         Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 3 411 462 Голосів 26,7936 %
Голосувало "Проти" 9 320 938 Голосів 73,2064 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 14 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По тринадцятому питанню порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Запропоновані кандидати:

Прізвище, ім’я, по-батькові/найменування Зазначення інформації про кандидата Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
чи є кандидат акціонером зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру, штук чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів чи є кандидат незалежним директором
1 Шмігач Ольга Миколаївна ні не належать представник акціонера Фонду державного майна України ні надано
2 Шкапрова Наталія Миколаївна ні не належать

представник акціонера

ROMANNOR NVESTMENTS LTD

ні надано
3 Вовкобой Димитрій Олександрович ні не належать представник акціонера DUXTON HOLDINGS LIMITED ні надано

Підсумки голосування:

№ з/п

П.І.Б. кандидата

кількість набраних голосів

кількість набраних голосів
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату
1 Шмігач Ольга Миколаївна – представник акціонера Фонду державного майна України 17 057 310
2 Шкапрова Наталія Миколаївна – представник акціонера ROMANNOR NVESTMENTS LTD 0
3 Вовкобой Димитрій Олександрович – представник акціонера DUXTON HOLDINGS LIMITED 0
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні 17 057 310
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 46 604 690

Рішення не прийняте.

(Протокол № 15 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

Проект рішення:

-         Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

-         Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

-         Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 0 Голосів 0,0000 %
Голосувало "Проти" 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 16 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія""

Проект рішення:

-         У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

-         Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "За" 0 Голосів 0,0000 %
Голосувало "Проти" 12 732 400 Голосів 100,0000 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 17 від 11.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування).