ze 2018

Завантажити підписаний кваліфікованою електронною печаткою емітента PDF файл та ел.печатку P7S

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння

     

Юркевич I.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2018

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

00152230

4. Місцезнаходження

78400, м. Надвiрна, Майданська, б. 5

5. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 501837 (0342) 501844

6. Адреса електронної пошти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   09.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
78400, м. Надвiрна, Майданська, б. 5
4. Код за ЄДРПОУ
00152230
5. Міжміський код та телефон, факс
(0342) 501837 (0342) 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.08.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 152 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 10.08.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.nnpz.com.ua в мережі Інтернет 13.08.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
1 09.08.2018 370000 116868 33.1284
Зміст інформації:
-Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 09.08.2018 року, Наглядова рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
-Предмет правочину: мирова угода мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" та АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРТРАНСНАФТА" у справi №910/13985/17 за позовом ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" до АТ "УКРТРАНСНАФТА" про стягнення вартостi послуг зберiгання нафти, граничною сукупною вартiстю правочинiв 370 000,00 грн.
-Ринкова вартiсть майна або послуги, що є предметом правочину, зазначена вiдповiдно до законодавства: 370 000 000,00 грн.
-Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1116868 тис. грн.
-Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтена за даними останної рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 33,1284%.
-Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою радою i така Наглядова рада є правоможна приймати такi рiшення: загальна кiлькiсть голосiв 4 (чотири), кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" 4 (чотири).

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   31.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
78400, м. Надвiрна, Майданська, б. 5
4. Код за ЄДРПОУ
00152230
5. Міжміський код та телефон, факс
(0342) 501837 (0342) 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.08.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 146 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 02.08.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.nnpz.com.ua в мережі Інтернет 02.08.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
1 31.07.2018 370000 1116868 33.1284
Зміст інформації:
- Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 31.07.2018 року.
- Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру правочинiв: надано попередню згоду на вчинення товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:
- укладення Мирової угоди мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” (ЄДРПОУ 00152230) та АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “УКРТРАНСНАФТА” (ЄДРПОУ 31570412) у справi №910/13985/17 за позовом ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” до АТ “УКРТРАНСНАФТА” про стягнення вартостi послуг зберiгання нафти, – граничною сукупною вартiстю правочинiв 370 000 000,00 грн. (триста сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Значнi правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважено Правлiння товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi товариства значних правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту товариства та даного рiшення загальних зборiв.
Прийнято рiшення протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення товариством значних правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2017 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту товариства та даного рiшення загальних зборiв).
- Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 370000000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1116868 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 33,1284 %.
- Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12932665 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 12911054 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення: 9499450 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення: 3411462 шт.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.07.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року