Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230Івано-Франківська , Надвiрнянський, 78400, м. Надвiрна, Майданська. 5 0342 501830,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію nnpz.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТзОВ "Аудит-сервiс IНК", 13659226
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)  
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось