Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО '' НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ''
2. Код за ЄДРПОУ 00152230
3. Місцезнаходження 78400, м. Надвiрна, Майданська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0342 501830, 501844
5. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації nnpz.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядова рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", протокол вiд 15.02.2017р. прийняла рiшення щодо припинення повноважень та розiрвання трудового контракту Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Шиляєва Олександра Леонiдовича (паспорт СР 348808 виданий Рiвненським РВ УМВС а Рiвненськiй обл. 09.02. 1998р.). Повноваження Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Шиляєва Олександра Леонiдовича припиненi у вiдповiдностi з Статутом та згiдно поданої заяви. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова   рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" вiд 15.02.2017р. прийняла рiшення щодо обрання на посаду Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Юркевича Iгоря Олександровича (паспорт СР 431518 виданий Сарнинським РВ УМВС в Рiвненськiй обл. 09.06. 1998р.) з 16.02.2017року. Посада, яку обiймала особа до обрання - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". У вiдповiдностi з Статутом Товариства термiн, на який обрано особу - 5 рокiв до 16.02.2022р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

Голова Правлiння Шиляєв Олександр Леонiдович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00152230

4. Місцезнаходження

78400, м.Надвiрна, Майданська. 5

5. Міжміський код, телефон та факс

0342 501830 501844

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00152230
4. Місцезнаходження
78400, м.Надвiрна, Майданська. 5
5. Міжміський код, телефон та факс
0342 501830 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 12.04.2016 року

Шановні акціонери!

12 квітня 2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" та керуючись п. 9.1.42. Статуту ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" повідомляємо Васпро підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: