ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства (проект)

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

78400, Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (надалі ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" або Товариство) повідомляє Вас, що 11 квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актова зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 11 квітня 2017 року з 14.00 год. до 14.50 год. за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актова зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 05 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" Юркевич Ігор Олександрович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 10 квітня 2017 року (включно) з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 78400, Україна, м. Надвірна, Івано-Франківської області, вул. Майданська, буд. 5, каб. 303, ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", контактна особа – Гаврилюк Ігор Романович – начальник відділу по роботі з акціонерами ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".      

11 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://www.nnpz.com.ua/

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
 9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника 2016 рік 2015 рік
Усього активів   1137879 1225082
Основні засоби (залишкова вартість) 110417 126316
Довгострокові фінансові інвестиції 916 915
Запаси  284347 281388
Сумарна дебіторська заборгованість   374121 358382
Грошові кошти та їх еквіваленти  450 6346
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -374809 -372487
Власний капітал  -312186 -309864
Статутний капітал  3280.2 3280,2
Довгострокові зобов'язання  - -
Поточні зобов'язання  1450065 1534946
Чистий прибуток (збиток)  -2322 -99713
Середньорічна кількість акцій (шт.)  13121008 13121008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  1111 1159

Телефон для довідок: (0342) 50-18-30

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"


Проекти рішень з переліку питань

проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" укладено Договір.

- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

-  час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

-  час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

-  час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

-  для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.

-  усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

-  голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

-  бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

-  обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

-  бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-  в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

-  бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-  бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-  допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

-  особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.

-  у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою     більшістю   голосів   акціонерів,   які зареєструвалися для   участі в загальних   зборах.

-  загальні збори під   час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

-  в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування   приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

-  з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

-  протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

- Роботу Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає   меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

- Роботу Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2016 рік затвердити.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

- Роботу Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році затвердити.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2016 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2 321 640,98 грн. (два мільйони триста двадцять одна тисяча шістсот сорок гривень 98 копійок).

- Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

- Основні напрями діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на 2017 рік затвердити.

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

- Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства";

- зміною типу на найменування Товариства;

- скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 11.04.2017 р.).

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

- Доручити Голові Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

- З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

- У зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

-        Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

-        Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

-        Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ",

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р.

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

- Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

- У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

- Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.