Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00152230
4. Місцезнаходження
Івано-Франківська , Надвiрнянський р-н, 78400, м. Надвiрна, вул. Майданська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(0342) 501837 (0342) 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 78   24.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.nnpz.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
П. 1. В основних вiдомостях про емiтента не вказано серiю i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи, в зв'язку з його вiдсутнiстю. 
П. 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емiтента немає.
П. 5. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.
П. 10. Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденти у звiтному роцi за акцiями емiтента не нараховувались та не сплачувались.
П. 12.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що облiгацiї у звiтному роцi не випускались.
П. 12.3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що iншi цiннi папери у звiтному роцi не випускались.
П. 12.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, тому що похiднi цiннi папери у звiтному роцi не випускались.
П. 12.5. Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводився.
П. 14.4. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, тому що емiтент у звiтному роцi не здiйснював виробництво продукцiї нафтоперероблення та не реалiзовував продукцiю власного виробництва.
П. 14.5. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що емiтент у звiтному роцi не здiйснював виробництво продукцiї нафтоперероблення та не реалiзовував продукцiю власного виробництва.
П. 14.6. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що емiтент у звiтному роцi такого рiшення не приймав.
П. 14.7. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що емiтент у звiтному роцi такого рiшення не приймав.
П. 14.8. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що емiтент у звiтному роцi такого рiшення не приймав.
П. 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що борговi цiннi папери у звiтному роцi не випускались.
П. 16. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надається, тому що iпотечнi цiннi папери у звiтному роцi не випускались.
П. 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; п. 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття; п. 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не надається, тому що у звiтному роцi iпотечнi облiгацiї не випускались.
П. 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; п. 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; п. 23. Основнi вiдомостi про ФОН; п. 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; п. 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; п. 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; п. 27. Правила ФОН не надаються, тому що iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом звiтного року не випускались.
П. 30. Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що емiтент складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
П. 32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) не надається, тому що у звiтному роцi борговi цiннi папери не випускались.
П. 33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що у звiтному роцi емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
22.03.1994
4. Територія (область)
Івано-Франківська
5. Статутний капітал (грн)
3280252.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
25.999999
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
836
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
19.20 виробництво продуктiв нафтоперероблення
43.99 iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
46.71 оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
10. Органи управління підприємства
У вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом товариства органами управлiння товариства є: 1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган товариства. Загальнi збори акцiонерiв проводяться у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 2. Наглядова рада - орган товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 3. Правлiння - виконавчий орган товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння дiє в iнтересах товариства у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства та Положенням "Про Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 4. Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ТВБВ №10008/0118 м.Надвiрна АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
336503
3) поточний рахунок
26000300013448
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ТВБВ №10008/0118 м.Надвiрна АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
336503
6) поточний рахунок
26008302013448

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Виробництво електричної енергiї АД №073933 17.08.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) 16.08.2022
Опис Основним видом дiяльностi товариства є виробництво продуктiв нафтоперероблення. Вiдповiдно до дiючого законодавства України та Статуту, ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" отримало лiцензiю на виробництво електричної енергiї. 
В структурi товариства є ТЕЦ, яка забезпечує виробництво електроенергiєю. В разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде продовжена. 
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АД №072082 06.07.2012 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй областi Необмежена
Опис Вiдповiдно до дiючого законодавства України та Статуту, ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" отримало лiцензiю на провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури. 
Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину будiвельних та монтажних робiт власними силами. 
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
25653832
4) місцезнаходження
78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська, б. 5
5) опис
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС", частка товариства: 40,1%. Основним видом дiяльностi ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС" є вантажний автомобiльний транспорт (код КВЕД 49.41).
1) найменування
ТОВ "НАФТОХIМТОРГ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
30452212
4) місцезнаходження
78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. П. Мирного, б. 4
5) опис
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ "НАФТОХIМТОРГ", частка товариства: 99,83 %. Основним видом дiяльностi ТОВ "НАФТОХIМТОРГ" є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаІдентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України 00032945 01133Україна м. Київ вул. Генерала Алмазова,18/9 25.999999
РОМАННОР IНВЕСТМЕНТС ЛТД 1066556 -Вiргiнськi о-ви (Брит.) Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун, Тортола - 19.000003
ДЕНIРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД 1061912 -Вiргiнськi о-ви (Брит) Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун, Тортола - 19.000003
ВIВЕРНАЛ ХОЛДIНГС ЛТД 1066554 -Вiргiнськi о-ви (Брит) Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун, Тортола, 000 - 19.000003
ДОМЕННIУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД 1061973 -Вiргiнськi о-ви (Брит) Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун, Тортола, 000 - 14.038265
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи, всього - 16569 акцiонерiв 1.369570
Усього 100.0000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юркевич Iгор Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Перший заступник Голови Правлiння, комерцiйний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 5 р.
9) Опис
Обраний Головою Правлiння Наглядовою радою з 16.02.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 15.02.2017 р.). 
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.
В коло обов'язкiв Голови Правлiння входить:
керiвництво поточними справами товариства; 
представництво товариства у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями; 
укладення цивiльно-правових договорiв та iн.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи 34 р. 
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Перший заступник Голови Правлiння, комерцiйний директор ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ”. Не обiймає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння (Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дутчак Василь Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер, член Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2016 5 р.
9) Опис
Обраний членом Правлiння Наглядовою радою з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.).
Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
В коло обов'язкiв входить:
керiвництво дiяльнiстю технiчних служб товариства, контроль результатiв їх роботи; контроль за додержанням проектної, конструкторської i технологiчної дисциплiни;
забезпечення своєчасної пiдготовки техiчної документацiї (креслень, специфiкацiїй);
забезпечення ефективностi проектних рiшень, своєчасної i якiсної пiдготовки виробництва;
органiзацiя розроблення та виконання планiв впровадження нової технiки i технологiї, планiв органiзацiйно-технiчних заходiв та iн. 
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 50 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ”. Не обiймає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння (заступник Голови Правлiння, технiчний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарук Роман Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1941
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
54
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", заступник Голови Правлiння, технiчний директор, член Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2016 5 р.
9) Опис
Обраний членом Правлiння Наглядовою радою з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.).
Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
В коло обов'язкiв входить:
здiйснення контролю за виконанням робiт з капiтального будiвництва, реконструкцiї;
забезпечення впровадження i дотримання системи стандартiв безпеки працi;
керiвництво розробленням заходiв iз захисту навколишнього середовища вiд шкiдливого впливу виробництва, бережливого використання природних ресурсiв, створення найбiльш сприятливих та безпечних умов працi та пiдвищення культури виробництва; 
очолювання органiзацiйно-технiчної роботи iз створення здорових i безпечних умов працi на товариствi; 
органiзацiя забезпечення працюючих нормативними документами: правилами, стандартами та iншими документами, що визначають безпеку та охорону працi на виробництвi та iн.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи 54 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник Голови Правлiння, технiчний директор ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ”. Не обiймає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння (головний юрисконсульт)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузюк Iван Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", головний юрисконсульт-начальник юридично-договiрного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2016 5 р.
9) Опис
Обраний членом Правлiння Наглядовою радою з 01.07.2016 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.06.2016 р.).
Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
В коло обов'язкiв входить:
забезпечення дотримання законностi в дiяльностi товариства i захист його правових iнтересiв;
здiйснення правової експертизи проектiв наказiв, iнструкцiй, положень та iнших актiв правового характеру, що готуються в товариствi;
органiзацiя пiдготовки висновкiв з правових питань, якi виникають у процесi дiяльностi товариства;
представництво товариства у всiх державних установах та органiзацiях, пiдприємствах усiх форм власностi, представництво у судах та iн.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи 33 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: головний юрисконсульт ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ”.
Не обiймає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння (головний бухгалтер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльчишин Iгор Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", начальник фiнансового вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2016 5 р.
9) Опис
Обраний членом Правлiння Наглядовою радою з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.).
Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
В коло обов'язкiв входить:
забезпечення контролю i вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
забезпечення достовiрного облiку витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт;
забезпечення повного облiку поступаючих коштiв та товарiв, своєчасного вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом та iн.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 20 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: начальник фiнансового вiддiлу ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ”. Не обiймає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння (начальник управлiння маркетингу та логiстики)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Валерiй Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", начальник управлiння забезпечення виробництвом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2016 5 р.
9) Опис
Обраний членом Правлiння Наглядовою радою з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.).
Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
В коло обов'язкiв входить:
керiвництво з оперативного ходу виробництва, забезпечення ритмiчного випуску продукцiї;
керiвництво розробкою виробничих планiв i календарних графiкiв випуску продукцiї;
розроблення i впровадження стандартiв товариства щодо органiзацiї зберiгання, збуту i транспортування готової продукцiї, а також заходiв удосконалення роботи зi збуту, скорочення транспортних витрат, зниження понаднормативних залишкiв готової продукцiї i скорочення операцiй у збутi;
забезпечення реалiзацiї продукцiї, виконання завдань i зобов'язань з поставки готової продукцiї вiдповiдно до укладених угод та iн.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи 25 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: начальник управлiння забезпечення виробництвом ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ”. Не обiймає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моторiн Владислав Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 3 р.
9) Опис
Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 р. (протокол №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). 
Є акцiонером товариства, обраний членом Наглядової ради як фiзична особа.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 17 р. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Комерцiйний банк, юрисконсульт. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколенко Геннадiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “ФК IНВЕСТКОНСАЛТIНГ”, фахiвець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 3 р.
9) Опис
Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 р. (протокол №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обраний членом Наглядової ради як фiзична особа.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 28 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ “ФК IНВЕСТКОНСАЛТIНГ”, фахiвець.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкапрова Наталiя Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "РУШ", адмiнiстратор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 3 р.
9) Опис
Обрана членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 р. (протокол №1/2015 вiд 08.04.2015 р.).
Обрана Головою Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 08.04.2015 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обрана членом Наглядової ради як фiзична особа.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 17 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ “РУШ”, адмiнiстратор.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вовкобой Димитрiй Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Астрагал-Днiпро", заступник директора з безпеки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 3 р.
9) Опис
Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 р. (протокол №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обраний членом Наглядової ради як фiзична особа.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 32 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ "Астрагал-Днiпро", заступник директора з безпеки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мацiпура Андрiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Днiпрокосмос", керiвник групи.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 3 р.
9) Опис
Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 р. (протокол №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обраний членом Наглядової ради як фiзична особа.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 16 р.
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ДП "Днiпрокосмос", керiвник групи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коляденко Наталiя Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Альпiна", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 5 р.
9) Опис
Обрана членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв термiном на 5 р. (протокол №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 30 р. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ "Альпiна", головний бухгалтер.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жученя Дмитро Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Арлан", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 5 р.
9) Опис
Обраний членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв термiном на 5 р. (протокол №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Змiн за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 15 р. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ "Арлан", директор.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння (комерцiйний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шулiм Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", заступник комерцiйного директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.06.2017 5 р.
9) Опис
Обраний членом Правлiння Наглядовою радою з 12.06.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 12.06.2017 р.).
Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
В коло обов'язкiв входить: вживання заходiв щодо своєчасного укладення договорiв з постачальниками та з споживачами, розширення господарських зв'язкiв; 
забезпечення виконання завдань i зобов'язань на постачання продукцiї (щодо кiлькостi, номенклатури, асортименту, якостi, термiнiв та iнших умов поставок);
контроль своєчасного виконання завдань i зобов'язань з постачання продукцiї i їх вiдповiднiсть господарським договорам та iн.
Виплачених винагород, в тому числi в натуральнiй формi не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи: 32 р. 
Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник комерцiйного директора ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ”.
Не обiймає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова Правлiння Юркевич Iгор Олександрович   0 0.000000 0 0 0 0
Член Правлiння (Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер) Дутчак Василь Михайлович   63 0.000480 63 0 0 0
Член Правлiння (Заступник Голови Правлiння, технiчний директор) Гончарук Роман Дмитрович   8 0.000060 8 0 0 0
Член Правлiння (головний юрисконсульт) Кузюк Iван Юрiйович   0 0.000000 0 0 0 0
Член Правлiння (головний бухгалтер) Iльчишин Iгор Юрiйович   0 0.000000 0 0 0 0
Член Правлiння (начальник управлiння маркетингу та логiстики) Полiщук Валерiй Павлович   0 0.000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Моторiн Владислав Олександрович   1 0.000007 1 0 0 0
Член Наглядової ради Нiколенко Геннадiй Iванович   1 0.000007 1 0 0 0
Голова Наглядової ради Шкапрова Наталiя Миколаївна   1 0.000007 1 0 0 0
Член Наглядової ради Вовкобой Димитрiй Олексiйович   1 0.000007 1 0 0 0
Член Наглядової ради Мацiпура Андрiй Васильович   1 0.000007 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Коляденко Наталiя Iванiвна   2 0.000015 2 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Жученя Дмитро Борисович   0 0.000000 0 0 0 0
Член Правлiння (комерцiйний директор) Шулiм Олександр Олександрович   0 0.000000 0 0 0 0
Усього 78 0.000594 78 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Фонд Державного майна України 00032945 01133 Україна Київська д/н м. Київ вул. Генерала Алмазова, б. 18/9 3411462 25.999999 3411462 0
РОМАННОР IНВЕСТМЕНТС ЛТД 1066556 - Вiргiнськi о-ви (Брит.) Крейгмюiр Чамберс Роуд Таун, Тортола - 2492992 19.000003 2492992 0
ДЕНIРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД 1061912 - Вiргiнськi о-ви (Брит.) Крейгмюiр Чамберс Роуд Таун, Тортола - 2492992 19.000003 2492992 0
ВIВЕРНАЛ ХОЛДIНГС ЛТД 1066554 - Вiргiнськi о-ви (Брит.) Крейгмюiр Чамберс Роуд Таун, Тортола, 000 - 2492992 19.000003 2492992 0
ДОМЕННIУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД 1061973 - Вiргiнськi о-ви (Брит.) Крейгмюiр Чамберс Роуд Таун, Тортола, 000 - 1841962 14.038265 1841962 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
данi вiдсутнi 0 0.000000 0 0
Усього 12732400 97.038276 12732400 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 11.04.2017
Кворум зборів** 98.4515
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
11. Вiдмiна дiючих та затвердження нових внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю “Ревiзiйна комiсiя”.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. По першому питанню порядку денного прийняте наступне рiшення:
- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати Депозитарнiй установi - ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ “УКРНАФТОГАЗ”, з яким ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” укладено Договiр.
- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ПрАТ “ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ “УКРНАФТОГАЗ”. 
2. По другому питанню порядку денного прийняте наступне рiшення: 
- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.
- для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв, Головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй, доповiдачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в). вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г). акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; ґ). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разi наявностi в бюлетенi для голосування з одного питання порядку денного декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй), рiшення з такого питання порядку денного приймається в разi затвердження акцiонерами одного iз декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй). З метою врахування голосiв акцiонера за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), акцiонер повинен проголосувати “ЗА” лише за 1 (один) проект рiшення iз запропонованих, з усiх iнших проектiв рiшення акцiонер повинен проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ”, оскiльки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декiлька проектiв рiшення (пропозицiй). В разi голосування акцiонером “ЗА” з декiлькох проектiв рiшення iз запропонованих за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), бюлетень буде визнано недiйсним. Акцiонер також має право проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ” з усiх запропонованих проектiв рiшення за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), або не брати участь у голосуваннi. 
- бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
- бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення.
- допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування).
- особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальнi збори акцiонерiв не допускаються. 
- у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акцiонернi товариства” перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах.
- загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
- в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування.
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом голови виконавчого органу Товариства.
3. По третьому питанню порядку денного прийняте наступне рiшення: 
- Роботу Правлiння ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
- Звiт Правлiння ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк затвердити.
4. По четвертому питанню порядку денного прийняте наступне рiшення: 
- Роботу Наглядової ради ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
- Звiт Наглядової ради ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” за 2016 рiк затвердити.
5. По п’ятому питанню порядку денного прийняте наступне рiшення: 
- Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
- Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ ”НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” в 2016 роцi затвердити.
6. По шостому питанню порядку денного прийняте наступне рiшення: 
- Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” за 2016 рiк.
7. По сьомому питанню порядку денного прийняте наступне рiшення: 
- Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2016 роцi ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” має збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 2 321 640,98 грн. (два мiльйони триста двадцять одна тисяча шiстсот сорок гривень 98 копiйок).
- Розподiл прибутку за 2016 рiк не затверджувати, у зв’язку з його вiдсутнiстю.
- Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проводити. Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2016 роцi не нараховувати та не сплачувати.
8. По восьмому питанню порядку денного прийняте наступне рiшення: 
- Основнi напрями дiяльностi ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” на 2017 рiк затвердити.
9. По дев’ятому питанню порядку денного рiшення не прийняте.
10. По десятому питанню порядку денного рiшення не прийняте.
11. По одинадцятому питанню порядку денного рiшення не прийняте.
12. По дванадцятому питанню порядку денного рiшення не прийняте.
13. По тринадцятому питанню порядку денного рiшення не прийняте.
14. По чотирнадцятому питанню порядку денного рiшення не прийняте.
15. По п’ятнадцятому питанню порядку денного рiшення не прийняте.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ-СЕРВIС IНК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13659226
Місцезнаходження 76018 Україна Івано-Франківська н/д м. Iвано-Франкiвськ вул. Б. Лепкого, б. 34, офiс 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0036
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2015
Міжміський код та телефон (0342) 740380
Факс (0342) 750501
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Починаючи з 1994 р. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" користується послугами ТОВ "АУДИТ-СЕРВIС IНК", це найбiльш квалiфiкована та авторитетна фiрма регiону. Дане товариство здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №0036, продовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 р. №315/3 чинного до 24.09.2020 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська н/д м. Київ вул. Нижнiй Вал, б. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 5910404
Факс (044) 5910434
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" веде ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 24101605
Місцезнаходження 02094 Україна Київська н/д м. Київ вул. Кракiвська, буд.15/17, лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263248
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 2960540
Факс (044) 2960514
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" є зберiгачем цiнних паперiв (простих iменних акцiй) ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Україна Київська н/д м. Київ Проспект Перемоги, б. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 0800500195
Факс (044) 536 00 20
Вид діяльності страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20602681
Місцезнаходження 04080 Україна Київська н/д м. Київ вул. Кирилiвська, б. 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №641949
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2015
Міжміський код та телефон (044) 4636421
Факс (044) 4637440
Вид діяльності страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "IнтерЕкспрес"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33097568
Місцезнаходження 01033 Україна Київська н/д м. Київ вул. Володимирська, б. 69
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №500276
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010
Міжміський код та телефон (044) 4653042
Факс (044) 2874716
Вид діяльності страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
10.06.2011 39/09/1/11 Iвано-Франкiвське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000135578 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 13121008 3280252.00 100.0000
Опис Внесений до бiржового списку ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа" за категорiєю позалiстингових, наступних цiнних паперiв: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть 0,25 грн., свiдоцтво про державну реєстрацiю випуску акцiй №39/09/1/11 вiд 10.06.2011 р.
 

XI. Опис бізнесу

Нафтопереробна промисловiсть завжди була i залишається однiєю iз стратегiчних галузей економiки у всiх розвинутих країнах свiту. Наявнiсть потужностей з переробки нафти на Українi забезпечує стабiльнiсть розвитку економiки держави. 
Товариство належить до найстарiших пiдприємств нафтопереробної галузi України, його було засновано в 1902 р. Сторiччя з дня заснування пiдприємство вiдзначило у вереснi 2002 р.
На виконання Указу Президента України вiд 15.06.1993 р. №210/93, наказом Державного комiтету України по нафтi i газу вiд 14.03.1994 р. №110 на базi державного пiдприємства "Надвiрнянський нафтопереробний завод" створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Нафтохiмiк Прикарпаття", яке зареєстровано Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю 22.03.1994 р. Глибина приватизацiї станом на сьогоднiшнiй день становить 74%.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011 р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Нафтохiмiк Прикарпаття" змiнило найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є правонаступником всiх прав та обов"язкiв ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття".
Основнi вiхи становлення Державного пiдприємства "Надвiрнянський нафтопереробний завод" це:
- 1902 р. - початок будiвництва (заснування заводу);
- 1920 р. - розпочала працювати кубова установка дистиляцiї нафти перiодичної дiї;
- 1954-1958 рр. - завод реконструйовано i побудовано атмосферно-трубчату установку потужнiстю 22,4 тис.тн нафти в рiк;
- 1961 р. - введено в експлуатацiю комбiновану установку ЕЛЗУ-АВТ потужнiстю 600 тис. тн нафти в рiк; випустила першу продукцiю бiтумна установка;
- 1961 р. - введено в експлуатацiю ТЕЦ потужнiстю 2,5 Мвт;
- 1963 р. - введено в експлуатацiю парафiновий цех;
- 1964 р. - введено в експлуатацiю установку термiчного крекiнгу;
- 1964 р. - введено в експлуатацiю установку термiчного крекiнгу;
- 1967 р. - введено в експлуатацiю коксову установку;
- 1968 р. - дав першу продукцiю цех з виробництва синтетичних кислот;
- 1969 р. - почала працювати установка iнертного газу;
- 1970 р. - почала працювати установка каталiтичного реформiнгу;
- 1972 р. - здано в експлуатацiю газофакельне господарство;
- 1983 р. - введено в експлуатацiю установку ЕЛЗУ-АТ;
- 1985 р. - введено в експлуатацiю комплекс виробництва низькомолекулярних кислот;
- 1987 р. - введено в експлуатацiю комплекс очисних споруд;
- 1994 р. - помiтно оновився технологiчний процес з початком роботи комплексу каталiтичного реформування бензинiв №2;
- 1997 р. - введено в експлуатацiю дiльницю наливу нафтопродуктiв в автоцистерни;
- 1999 р. - введено в експлуатацiю автоматичну систему пiногасiння;
- 2002 р. - введено в експлуатацiю АЗС в с. Микуличин;
- 2003 р. - введено в експлуатацiю першу чергу сировинного парку на 120 тис.тн нафти;
- 2004 р. - введено в експлуатацiю газосипарацiйну установку;
Товариство 2007 р. проводило реконструкцiю установки первинної переробки нафти АТ-3, наливної естакади свiтлих нафтопродуктiв, очисних споруд, а також будiвництво другої черги резервуарiв для приймання нафти на 100 тис.м3, комплексу гiдроочистки дизпалива.
 
Органами товариства є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правлiння;
- Ревiзiйна комiсiя.
До органiзацiйної структури товариства входять такi пiдроздiли:
- заводоуправлiння - забезпечує органiзацiю та керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства та його пiдроздiлами;
- цех №1 - первинної переробки нафти - виконує функцiї знесолення, зневоднення та перероблення нафти з одержанням компонентiв автомобiльних бензинiв дизпалива, мазуту та газу технологiчного;
- цех №2 - деструктивної переробки нафти -здiйснює випуск стабiльного компоненту бензинiв, зрiдженого газу та нафтового коксу;
- цех №3 - товарно-сировинний - забезпечує прийняття та зберiгання сирої нафти, що надходять залiзничним, автомобiльним та трубопровiдним транспортом; здiйснює внутрiшньо-заводськi перекачки нафтової сировини, нафтопродуктiв та готової продукцiї,компаундування нафтопродуктiв, зберiгання товарної продукцiї i вiдвантаження її споживачам;
- цех №4 - центральна заводська лабораторiя (ЦЗЛ) - здiйснює контроль за якiстю нафтової сировини та сертифiкацiя основної продукцiї;
- цех №5 - теплоелектроцентраль (ТЕЦ) -здiйснює виробництво теплової енергiї (пари та гарячої води для технологiчних потреб), а також виробництво електроенергiї;
- цех №6 - енергоцех - забезпечує безперебiйне постачання електричною та тепловою енергiєю, технологiчним повiтрям та повiтрям для КВПiА;
- цех №7 - ремонтно-будiвельне управлiння - проводить ремонтно-будiвельнi роботи в технологiчних та допомiжних цехах;
- цех №8 - транспортна дiльниця;
- цех №9 - контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики - здiйснює ремонт, обслуговування та метрологiчне забезпечення виробництва;
- цех №10 - водопостачання, промканалiзацiї обслуговування та очисних споруд - здiйснює забезпечення технологiчною водою, нейтралiзацiї та очищення стiчних вод, обслуговування та очистка стiчних вод.
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником:
ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС" (мiсцезнаходження: 78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська, б. 5) частка товариства: 40,1%. Основним видом дiяльностi ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС" є вантажний автомобiльний транспорт (код КВЕД 49.41).
- ТОВ "НАФТОХIМТОРГ" (мiсцезнаходження: 78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. П. Мирного, б. 4), частка товариства: 99,83 %. Основним видом дiяльностi ТОВ "НАФТОХIМТОРГ" є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).
 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у 2017 р. склала 836 осiб, у 2016 р. - 1104 особи. При цьому за рiк плиннiсть кадрiв склала 47,6 % проти 8,3 % у 2016 р. Всього за рiк прийнято на роботу 9 осiб, а звiльнено 543 особи. В 2017 р. за сумiсництвом працювало 2 особи; на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) працювало 3 особи (не у зв'язку з економiчними причинами). 
В 2017 р. середньомiсячна заробiтна плата cкладала 6 645,00 грн. у мiсяць, або на 19% бiльше проти 2016 р. Фонд оплати працi штатних працiвникiв у порiвняннi з 2016 р. зменьшився i становив 66 659,8 тис.грн. (у 2016 р. 73 953,8 тис.грн.). В 2017 р. проведено професiйну пiдготовку 39 осiб. Також за звiтний перiод пiдвищили квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi 65 осiб.
 
Не належить.
 
Не проводить спiльну дiяльнiсть.
 
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" не отримувало пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
 
Бухгалтерський облiк ведеться згiдно вимог нацiональних Положень стандартiв бухгалтерського облiку (П(с)БО), а рiчна фiнансова звiтнiсть складена шляхом трансформацiї даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Наказом вiд 29.12.2000 р. №276 затверджено Положення про облiкову полiтику ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". Даним положенням визначено сукупнiсть принципiв та методiв, якi використовуються товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п. 23 П (с) БО-1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi. 
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань: 
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю),
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання,
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час,
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об'єктом основних засобiв для досягнення балансової вартостi об'єкта нульового значення. Фiнансовi iнвестицiї, якi придбаває товариство, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю.
 
Вiдсутнiсть нафтової сировини, ще в 2010 р. привела до тимчасової зупинки виробничих потужностей з переробки нафти. В 2017 р. виробничi потужностi товариства з переробки нафти знаходились на консервацiї. 
Вiдсутнiсть переробки нафти в 2017 р. привело до наступних фiнансових показникiв. 
- дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 610359 тис.грн.,
- валовий прибуток (збиток) вiд основної дiяльностi за 12 мiсяцiв склав 79105 тис.грн., 
- чистий прибуток (збиток) склав (-114178) тис. грн.
Актуальними питаннями, для акцiонерiв та менеджменту, в роботi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є:
- завантаження виробничих потужностей нафтовою сировиною;
- залучення довгострокових фiнансово-матерiальних ресурсiв з метою подальшого технiчного розвитку та реконструкцiї дiючих виробничих потужностей.
 
Вiдчуження активiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за останнi п'ять рокiв не проводилось, що стосується придбання - то збiльшення необоротних активiв вiдбувалось за рахунок капiтального будiвництва та реконструкцiї дiючих потужностей.
 
Протягом звiтного року правочини передбаченi даним роздiлом не укладались.
 
Станом на 31.12.2017 р. залишкова вартiсть основних засобiв: 93153 тис.грн.
У звiтному роцi на охорону атмосферного повiтря використано 1106,4 тис.грн., на водоохороннi заходи використано 15745,6 тис.грн.
 
Прийнятi в свiй час законодавчi акти, зокрема пiльговий ввiз в Україну iмпортних нафтопродуктiв забезпечив наповнення ринку, але в тiй же мiрi поступово i негативно вплинув на розвиток нафтопереробної галузi, оскiльки iмпорт нафти з динамiкою росту її свiтової вартостi обкладається митними та податковими платежами на загальних умовах. Тому, ввозити нафтопродукти за кордону в Ураїну стало вигiднiше, нiж переробляти iмпортну нафту.
Згiдно законодавчих актiв України, нафта українського походження реалiзується на аукцiонi (бiржi).
Основними причинами зниження переробки i подальшого простою виробництва нафтопродуктiв на ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" були:
1. Прийняття Держспоживстандартом наказу №8 вiд 16.01.2008 р., згiдно якого скасовано дiю наказу №397 вiд 27.12.2007 р., яким вносилися змiни в ДСТУ 38680-99 "Паливо дизельне. ТУ" i ДСТУ 4063-2001 "Бензини автомобiльнi. ТУ", що дозволяли до 01.01.2011 р. пiдприємствам (в тому числi i ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ") виробляти дизельне паливо з масовою часткою сiрки до 0,5% i бензин - до 0,1% через вiдсутнiсть на них процесiв гiдроочищення дизельного палива та iзомеризацiї бензину.
2. Обмеженiсть ресурсiв малосiрчаної нафти каспiйських родовищ нафтопроводом "Одеса-Броди" (в аверсному режимi).
Правлiння та трудовий колектив нашого товариства неодноразово зверталися до Президента, Кабiнету Мiнiстрiв, Верховної Ради України, iнших державних iнституцiй України щодо бiльш зваженої полiтики в галузi нафтопереробки у вiдношеннi до нацiонального товаровиробника, необхiдностi привабливого iнвестицiйного клiмату, аверсного режиму роботи нафтопроводу "Одеса-Броди". Через поступове погiршення умов функцiонування, подальше лобiювання iнтересiв зарубiжних компанiй може привести до повної зупинки пiдприємства. Однак, нашi звернення не дали позитивних результатiв, так як вони звелися до формальних вiдписок.
 
Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства у звiтному перiодi на ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" не було.
 
Фiнансування господарської дiяльностi товариства у звiтному роцi проводилось за рахунок власних коштiв.
 
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" у вiдповiдностi з програмою реконструкцiї уклало ряд договорiв на будiвництво технологiчних об'єктiв, введення яких в експлуатацiю забезпечить випуск продукцiї, що вiдповiдає стандарту Євро-4, Євро-5. Сама програма реконструкцiї та конкретнi договори з її реалiзацiї є комерцiйною таємницею товариства.
 
Питання щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану є комерцiйною таємницею товариства.
 
Товариство участi в науково-дослiдницькiй дiяльностi не приймає.
 
Судових справ на розглядi немає.
 
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за пiдсумками роботи 1996-2007 рр. виходило переможцем ряду вiтчизняних та мiжнародних престижних рейтингiв та конкурсiв. За якiснi показники продукцiї пiдприємство нагороджено призом "Золота арка Європи" (Свiтовий клуб лiдерiв - Мадрид). У 2002 р. Генеральна дирекцiя VIII Мiжнародного Академiчного рейтингу "Золота фортуна" удостоїла нафтопереробникiв високої нагороди - Золотої стелли та Диплому у номiнацiї - "Якiсть III-го тисячолiття", призер конкурсу "Кращi товари областi 2002-2005 рр.".
За пiдсумками 2002 р. товариство нагороджено Дипломом номiнанта третього Всеукраїнського конкурсу на кращу регулярну iнформацiю вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств емiтентiв облiгацiй "Ваша акцiя - Ваш капiтал". Товариство постiйний учасник рейтингу кращих компанiй України "ТОП - 100".

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 102523 89713 0 0 102523 89713
будівлі та споруди 93820 81569 0 0 93820 81569
машини та обладнання 8097 7566 0 0 8097 7566
транспортні засоби 72 129 0 0 72 129
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 533 449 0 0 533 449
2. Невиробничого призначення: 4065 3440 0 0 4065 3440
будівлі та споруди 4001 3402 0 0 4001 3402
машини та обладнання 17 10 0 0 17 10
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 47 28 0 0 47 28
Усього 106588 93153 0 0 106588 93153
Опис Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО "Основнi засоби". 
1. Первiсна вартiсть основних засобiв: 461976 тис.грн., з них:
1.1. Первiсна вартiсть основних виробничих засобiв: 452825 тис.грн., з них:
3-тя група (будiвлi та споруди): 271808 тис.грн.
4-та група (машини та обладнання): 157724 тис.грн.
5-та група (транспортнi засоби): 5873 тис.грн.
6-та група (iнструменти, прилади та iнвентар): 17307 тис.грн.
7-ма група (робоча i продуктивна худоба (сторожовi собаки): 112 тис.грн.
1.2. Первiсна вартiсть основних невиробничих засобiв: 9151 тис.грн., з них:
3-тя група (будiвлi та споруди): 7724 тис.грн.
4-та група (машини та обладнання): 901 тис.грн.
5-та група (транспортнi засоби): 0
6-та група (iнструменти, прилади та iнвентар): 526 тис.грн.
7-ма група (робоча i продуктивна худоба (сторожовi собаки): 0 тис.грн.
2. Сума зносу основних засобiв: 368823 ти.грн., з них: 
2.1. Сума зносу основних виробничих засобiв: 363112 тис.грн., з них:
3-тя група (будiвлi та споруди): 190239 тис.грн.
4-та група (машини та обладнання): 150159 тис.грн.
5-та група (транспортнi засоби): 5745 тис.грн.
6-та група (iнструменти, прилади та iнвентар): 16876 тис.грн. 
7-ма група (робоча i продуктивна худоба (сторожовi собаки): 93 тис.грн.
2.2. Сума зносу основних невиробничих засобiв: 5711 тис.грн., з них:
3-тя група (будiвлi та споруди): 4322 тис.грн.
4-та група (машини та обладнання): 891 тис.грн.
5-та група (транспортнi засоби): 0
6-та група (iнструменти, прилади та iнвентар): 497 тис.грн.
7-ма група (робоча i продуктивна худоба (сторожовi собаки): 0 тис.грн.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання. Термiни корисного використання основних засобiв визначаються товариством з урахуванням економiчної доцiльностi.
Товариством прийнято рiшення про те, що переоцiнку основних засобiв не проводити за недоцiльнiстю, та облiковувати за залишковою вартiстю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 426364 312186
Статутний капітал (тис. грн.) 3280 3280
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3280 3280
Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй та звiтний перiод визначена вiдповiдно звiтностi згiдно з МСФЗ.
Висновок Вартiсть чистих активiв та розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1470771 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1543232 X X
Опис: Протягом звiтного року у Товариства виникли тiльки поточнi зобов'язання.
Довгострокових зобов'язань немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
123
15.02.2017 15.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.02.2017 15.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.06.2017 13.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.10.2017 17.10.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ-СЕРВIС IНК"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 13659226
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, б. 34, офiс 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0036 24.09.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** н/д н/д н/д н/д
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України н/д
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) н/д
Номер та дата договору на проведення аудиту А-18/3
17.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 17.01.2018
30.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ-СЕРВIС IНК"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 13659226
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, б. 34, офiс 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0036 24.09.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** н/д н/д н/д н/д
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України н/д
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) н/д
Номер та дата договору на проведення аудиту А-18/3
17.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 17.01.2018
30.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  
Текст аудиторського висновку (звіту)  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Нафтохiмiк Прикарпаття»
станом на 31.12.2017 року

Загальним зборам акцiонерiв та Правлiнню ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Думка
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Нафтохiмiк Прикарпаття» (надалi - Товариство), що складається з Балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., та звiту про фiнансовi результати, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Ми хочемо привернути увагу до роздiлу «Характеристика здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi». Чистi активи Товариства вже бiльше як 2 послiдовнi перiоди менше, як мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерних товариств, що є порушенням ч. 3 ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерних Товариств» ЦКУ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Аудитор В.К. Орлова 
(сертифiкат А 000023
продовжений рiшенням АПУ
вiд 27.10.2017 №351/2)
Адреса аудитора - 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1
Дата звiту аудитора - 30 березня 2018 р.

-
-
-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): н/д Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства н/д
Інше (зазначити) н/д
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення н/д
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення н/д

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 5
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) н/д

н/д

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створювались
Інші (запишіть) н/д

н/д
н/д

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): н/д   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) н/д

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): н/д

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Починаючи з 1994 р. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" користується послугами ТОВ "АУДИТ-СЕРВIС IНК", це найбiльш квалiфiкована та авторитетна фiрма регiону. Дане товариство здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №0036, продовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 р. №315/3 чинного до 24.09.2020 р.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) н/д

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів X  
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): н/д     

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
н/д
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
Територія   за КОАТУУ 2624010100
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 19.20
Середня кількість працівників 842  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул. Майданська, буд. 5, м. Надвiрна, Надвiрнянський район, Iвано-Франкiвська обл., 78405  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 66 56 127
первісна вартість 1001 630 679 411
накопичена амортизація 1002 564 623 284
Незавершені капітальні інвестиції 1005 363159 363151 386634
Основні засоби: 1010 110417 96981 227644
первісна вартість 1011 470957 469756 464044
знос 1012 360540 372775 236400
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

916

916

6285
інші фінансові інвестиції 1035 5494 5494 1205
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 7
Усього за розділом I1095480052466598621902
II. Оборотні активи
Запаси 1100 284347 112358 311050
Виробничі запаси 1101 99514 97715 227101
Незавершене виробництво 1102 9021 8175 29043
Готова продукція 1103 762 758 37175
Товари 1104 175050 5710 17731
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 41
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 77640 131626 1259644
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

103640

118426

218700
з бюджетом 1135 27484 17801 110677
у тому числі з податку на прибуток 1136 1254 1404 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 9545
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 164103 269550 21051
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 450 435 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 450 435 14341
Витрати майбутніх періодів 1170 154 64 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 9 10 730
Усього за розділом II11956578276502701945779
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300113787911168682567681

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3280 3280 3280
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 135712
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 820 820 820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -316286 -430464 -274723
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I1495-312186-426364-134911
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 30264
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 2161
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 545
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II15950032970
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 66018 32418 1474098
за розрахунками з бюджетом 1620 1292 1034 7539
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 713 321 726
за розрахунками з оплати праці 1630 3641 2329 2053
за одержаними авансами 1635 35648 36296 71495
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 25289
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1342753 1470771 1088422
Усього за розділом IІІ1695145006515432322669622
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900113787911168682567681

Примітки Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Iльчишин Iгор Юрiйович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 610359 691440
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 531254 ) ( 472160 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

79105

219280
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7554 8096
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 56688 ) ( 55137 )
Витрати на збут 2150 ( 25474 ) ( 37482 )
Інші операційні витрати 2180 ( 118600 ) ( 137943 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 114103 ) ( 3186 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 521 529
Інші доходи 2240 80 446
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 676 ) ( 111 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 114178 ) ( 2322 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 114178 ) ( 2322 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-114178-2322

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 41063 40941
Витрати на оплату праці 2505 80068 82720
Відрахування на соціальні заходи 2510 18215 18801
Амортизація 2515 13711 17015
Інші операційні витрати 2520 70468 85364
Разом2550223525244841

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 13121008 13121008
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13121008 13121008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -8.70192 -0.17697
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -8.70192 -0.17697
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Iльчишин Iгор Юрiйович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1315239

1209945
Повернення податків і зборів 3005 6 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 1412 924
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 916 388541
Надходження від повернення авансів 3020 906 430
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1101432 1339752
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 104537 )

( 186233 )
Праці 3105 ( 66006 ) ( 66307 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14104 ) ( 14901 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 55630 ) ( 21088 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 150 ) ( 158 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 26800 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 28680 ) ( 20930 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 457267 ) ( 465584 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 582 ) ( 1395 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 222 ) ( 228 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1721944 ) ( 2188580 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-381-4724
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 25
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 1050 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 684 ) ( 1197 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295366-1172
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339500
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-15-5896
Залишок коштів на початок року 3405 450 6346
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 435 450

Примітки Звiт складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Iльчишин Iгор Юрiйович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки На товариствi Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим методом. Звiт про рух коштiв за непрямим методом - не складається.
Керівник Юркевич Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Iльчишин Iгор Юрiйович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000328000820-31628600-312186
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року4095328000820-31628600-312186
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-11417800-114178
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950000-11417800-114178
Залишок на кінець року4300328000820-43046400-426364

Примітки Звiт складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Iльчишин Iгор Юрiйович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ЗМIСТ 
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» 2
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство» 2
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi» 3
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ» 3
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi» 5
Примiтка 1.2.2.1 «Основнi засоби» 6
Примiтка 1.2.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї » 7
Примiтка 1.2.2.3 «Нематерiальнi активи» 7
Примiтка 1.2.2.4 «Фiнансовi iнструменти». 8
Примiтка 1.2.2.7 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» 10
Примiтка 1.2.2.8 «Податок на прибуток» 10
Примiтка 1.2.2.9 «Резерви, забезпечення» 10
Примiтка 1.2.2.10 «Капiтал та виплата дивiдендiв» 11
Примiтка 1.2.2.11 «Доходи та витрати» 11
Примiтка 1.2.2.12 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань» 11
Примiтка 1.2.2.13 «Орендованi активи» 11
Примiтка 1.2.2.14 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок» 12
Примiтка 1.2.2.15 «Винагороди персоналу» 12
Примiтка 1.2.2.16 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки невизначеностi» 12
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 12
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слiд читати стандарти. 13
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)» 14
Примiтка 5. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)» 14
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)» 16
Примiтка 7. «Фiнансовi iнвестицiї (р.1030-1040 Баланс)» 16
Примiтка 9. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)» 17
Примiтка 10. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)» 17
Примiтка 11. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, ряд. 1615 звiту про фiнансовий стан, (балансу)» 17
Примiтка 12. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)» 18
Примiтка 13. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)» 18
Примiтка 14. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)» 18
Примiтка 15. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)» 18
Примiтка 16. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)» 20
Примiтка 17. «Операцiї з пов’язаними особами» 21
Примiтка 18. «Потенцiйнi зобов’язання Товариства» 21
Примiтка 19. «Умовнi зобов’язання» 21
Примiтка 20. «Ризики» 21
Примiтка 21. «Полiтика та процеси управлiння капiталом» 22

Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» 
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
Публiчне акцiонерне товариство, «Нафтохiмiк Прикарпаття» розташоване за адресою: Україна, 78400, м. Iвано-Франкiвська обл. Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська 5.
Товариство створене шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства ННПЗ. На момент початку корпоратизацiї 100% акцiй пiдприємства належало Фонду державного майна України. 
Статут ВАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» зареєстровано Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю розпорядженням вiд 22.03.94р. Нову редакцiю статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв вiд 11.04.11р., зареєстровано 19.05.11р. №11121050024000043. 
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011 року, та вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства» 17 вересня 2008 року N 514-VI ВАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» змiнило назву на ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття». Нова редакцiя статуту зареєстрована Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю Iвано-Франкiвської областi 19.05.2011 року № 11121050024000043.
Основними видами дiяльностi Товариства є: 
- виробництво продуктiв нафтоперероблення;
- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
- роздрiбна торгiвля пальним;
- iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.;
-складське господарство;
- ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв;
- ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування. 
В 2017 роцi дохiд Товариства склав вiд:
- оптової торгiвлi твердим, рiдким, газоподiбним паливом , роздрiбної торгiвлi пальним та реалiзацiї товарiв 92,5% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- реалiзацiї робiт та послуг 7,5% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є: 
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова Рада; 
- Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння.
До органiзацiйної структури Товариства входять такi пiдроздiли: 
- заводоуправлiння - забезпечує органiзацiю та керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства та його пiдроздiлами 
- цех №1 - первинної переробки нафти - виконує функцiї знесолення, зневоднення та перероблення нафти з одержанням компонентiв автомобiльних бензинiв дизпалива, мазуту та газу технологiчного; 
- цех №2 - деструктивної переробки нафти - випуск стабiльного компоненту бензинiв, зрадженого газу та нафтового коксу; 
- цех №3 - товарно-сировинний - прийняття та зберiгання сирої нафти, що надходять залiзничним, автомобiльним та трубопровiдним транспортом, здiйснює внутрiшньо-заводськi перекачки нафтової сировини, нафтопродуктiв та готової продукцiї, компаундування нафтопродуктiв, зберiгання товарної продукцiї i вiдвантаження її споживачам; 
- цех №4 - центральна заводська лабораторiя (ЦЗЛ) - контроль за якiстю нафтової сировини та сертифiкацiя основної продукцiї; 
- цех №5 - теплоелектроцентраль (ТЕЦ) - виробництво теплової енергiї (пари та гарячої води для технологiчних потреб), а також виробництво електроенергiї; 
- цех №6 - енергоцех - забезпечення безперебiйного постачання електричною та тепловою енергiєю, технологiчним повiтрям та повiтрям для КВПiА; 
- цех №7 - ремонтно-будiвельне управлiння - проводить ремонтно-будiвельнi роботи в технологiчних та допомiжних цехах; 
- цех №8 - транспортна дiльниця; 
- цех №9 - контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики - ремонт, обслуговування та метрологiчне забезпечення виробництва; 
- цех №10 - водопостачання, промканалiзацiї обслуговування та очисних споруд - забезпечення технологiчною водою, нейтралiзацiї та очищення стiчних вод, обслуговування та очистка стiчних вод. 
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником: 
- ТзОВ "Нафтотранссервiс", Статутний капiтал - 10716,2 тис.грн.. Основним видом дiяльностi ТзОВ є транспортування нафтової сировини та нафтопродуктiв автомобiльним транспортом. 
- ТзОВ "Нафтохiмторг", 
Статутний капiтал - 916,6 тис.грн. Основною метою дiяльностi ТзОВ є функцiонування iнфраструктури громадського харчування, що є на балансi Товариства.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ»
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку цiєї окремої фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» станом на 31 грудня 2017 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
Окрема фiнансову звiтнiсть Товариства пiдготовлену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2017.
Вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»
Повний комплект фiнансової звiтностi включає: 
а) звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду; 
б) звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод; 
в) звiт про змiни у власному капiталi за перiод; 
г) звiт про рух грошових коштiв за перiод; 
ґ) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення;

Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» фiнансова звiтнiсть за МСФЗ включає:
? баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi – баланс), 
? звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi – звiт про фiнансовi результати),
? звiт про рух грошових коштiв, 
? звiт про власний капiтал i 
Пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi. 
ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ
Дану фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться. 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою. 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi.
Характеристика здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Погiршення операцiйного середовища, невiдновлення переробки нафтопродуктiв суттєво вплинуло на дiяльнiсть Товариства. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року Товариство зазнало збиткiв в сумi 114178 тис. грн. (у 2016 роцi - 2322 тис. грн.). Перевищення короткострокових зобов’язань над оборотними активами станом на 31 грудня 2017 року становить 892962 тис. грн. (31 грудня 2016 року: 684926 тис. грн.). 
Чистi активи Товариства вже бiльше як 2 послiдовнi перiоди менше, як мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерних товариств, що є порушенням ч. 3 ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерних Товариств» ЦКУ.
Управлiнський персонал Товариства докладає зусилля, щоб виправити i покращити ситуацiю. У звiтному роцi Товариство продовжувало займатись реалiзацiєю нафтопродуктiв, яка принесла йому суттєвi суми доходу i грошових коштiв. З огляду на перспективнiсть цiєї дiяльностi, управлiнський персонал має намiр продовжувати розвивати її в наступному роцi. 
Крiм того Товариство продовжує розвивати iншi перспективнi види дiяльностi такi як: реалiзацiя нафтопродуктiв на АЗС, реалiзацiя послуг по зберiганню нафтопродуктiв i iншi;
На думку управлiнського персоналу, поєднання вищезазначених заходiв дасть можливiсть Товариству продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, а пiдготовка цiєї окремої фiнансової звiтностi на основi припущення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, є обґрунтованою. Тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було б не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Компанiя вважає, що її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизуєтся.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» є пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал та акцiонери мають намiр i в подальшому продовжувати свою дiяльнiсть. 
Управлiнський персонал Товариства вважає припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi прийнятним.
На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, пов’язаному як iз свiтовою економiчною кризою, так i економiчною та полiтичною кризою в Українi, що триває протягом останнього часу. Полiпшення економiчної ситуацiї в країнi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру операцiй iз споживачами i постачальниками. В результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити по своїх боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є окремою фiнансовою звiтнiстю. 
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки, що стосуються формування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по операцiях страхування, по формуванню страхових резервiв, по вiдображенню умовних доходiв та зобов’язань, постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
Дана фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня 2017р. i завершився 31 грудня 2017 р. пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ.
Звiтнiсть складена в валютi України – гривнi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом Товариства «21» лютого 2018 року
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена Загальними зборами акцiонерiв в 17 квiтня 2018 року.
Огляд стандартiв, поправок та iнтерпретацiй МСФЗ, якi випущенi але ще не чиннi, i тих якi не були прийнятi ранiше Товариством представлено у Примiтцi 3. 
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, МСФЗ та iнших. 
Облiкова полiтика Товариства затверджена 29 грудня 2000 року (зi змiнами i доповненнями).
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi. 
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.

Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань: 
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Визнання та оцiнка активiв в Товариствi

Примiтка 1.2.2.1 «Основнi засоби»
Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, вартiсть яких перевищує 6000 грн. i термiн використання бiльше одного року та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiнi строки корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю за рядками «Iншi доходи» або «Iншi витрати» у прибутку чи збитку. Пiсля продажу переоцiнених активiв всi пов’язанi з продажем суми, включенi до резерву переоцiни, переносяться до накопиченого нерозподiленого прибутку.
Подальшi витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина дасть Товариству майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Капiталiзованi витрати включають витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть приносити доходи вiд експлуатацiї. 
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт. 
Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визначаються у складi прибутку або збитку за перiод, у якому вони були понесенi.
Знос нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв – з дати завершення створення активу та його готовностi до використання. Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо строк корисного використання будь-якого компонента вiдрiзняються вiд строкiв корисного використання решти компонентiв активу, знос такого компонента нараховується окремо.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об’єкт основних засобiв. 
Знос основних засобiв визнається у складi прибутку або збитку. 
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта нульового значення.
При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть ОЗ встановлена в розмiрi 1% вiд початкової вартостi основних засобiв. 
Класифiкацiю строкiв корисного використання основних засобiв встановлено по групах: 
№ групи Найменування основних засобiв Термiн корисного використання, роки
Група 1 Земельнi дiлянки ----
Група 3 Будiвлi,споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5
Група 4 Комп’ютерна технiка 2
Група 5 Транспортнi засоби 5
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4
Група 9 Iншi основнi засоби 12
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 6000 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА) i у звiтностi включаються до статтi основнi засоби. Амортизацiя МНМА нараховується в момент введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання.
На звiтну дату Товариством прийнято рiшення про те, що переоцiнку основних засобiв не проводити за недоцiльнiстю, та облiковувати за залишковою вартiстю.
Примiтка 1.2.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї »
П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб’єкта господарювання. 
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством..
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення i модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося. 
В зв’язку з тим що дана стаття є суттєвою в структурi балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариство наводить її окремо.
Примiтка 1.2.2.3 «Нематерiальнi активи»
Визнання й оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи». за моделлю собiвартостi i вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА активом, але не бiльше 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання.
Нематерiальний актив списується з балансу при вибуттi або коли вiд його майбутнього використання не очiкується економiчних вигод. Фiнансовий результат вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Примiтка 1.2.2.4 «Фiнансовi iнструменти». 
Фiнансовий iнструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб’єкта господарювання та фiнансового зобов’язання або iнструмента капiталу у iншого суб’єкта господарювання
Усi операцiї придбання i продажу фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання протягом часового промiжку, визначеного нормативними актами або практикою вiдповiдного ринку («звичайнi» операцiї придбання або продажу), вiдображаються на дату здiйснення операцiї, на дату, на яку Група приймає зобов’язання доставити фiнансовий iнструмент. Усi iншi операцiї придбання i продажу визнаються на дату розрахункiв, при цьому змiна вартостi мiж датою прийняття зобов’язання та датою розрахункiв не визнається для активiв, якi вiдображаються за первiсною або амортизованою вартiстю, i визнаються у складi власного капiталу для активiв, класифiкованих як наявнi для продажу.
Фiнансовi активи
Всi фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на витрати, понесенi на здiйснення операцiї з придбання фiнансового активу. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна угоди.
З метою подальшої оцiнки вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» Товариство класифiкує свої фiнансовi активи на такi категорiї: 
- позики виданi i дебiторська заборгованiсть,
- фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року жоден з фiнансових активiв Товариства не був вiднесений до категорiй «фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутки / збитки», та «iнвестицiї, утримуванi до погашення».
В групу позики виданi i дебiторська заборгованiсть вiдносяться непохiднi фiнансовi активи зi встановленими фiксованими платежами чи платежами, якi пiдлягають визначенню, якi не мають коритування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, що визначається з використанням метода ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням знецiнення (резерву сумнiвних боргiв).
Резерв сумнiвних боргiв створюється у тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе одержати всю суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Ознаками того, дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також необґрунтована несплата або прострочення платежу. Сума резерву є рiзницею мiж балансовою вартiстю активу та його вартiстю вiдшкодування, розраховується на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (примiтка 8). 
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у прибутку чи збитку у складi iнших операцiйних витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше списаних сум кредитується за рахунок iнших операцiйних витрат.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу включають непохiднi фiнансовi активи, що визнанi як доступнi для продажу i не вiдносяться до позик i дебiторської заборгованостi, iнвестицiй, утримуваних до погашеннi чи фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутки чи збитки. 
В зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку таких фiнансових активiв i неможливiстю оцiнити їх справедливу вартiсть, всi фiнансовi активи, наявнi для продажу вiдображаються за собiвартiстю.
Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
• закiнчення термiну дiї прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу;
• якщо Товариство передало права на одержання грошових потокiв вiд активу з одночасним прийняттям на себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязi третiй особi без суттєвих затримок i при цьому 
(а) Товариство також передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, 
(б) Товариство не передало та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння активом, але припинило здiйснювати його контроль.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив чи група фiнансових активiв вважаються такими, що втратили кориснiсть, якщо i тiльки якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi у результатi однiєї чи декiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання «подiї збитковостi»), i ця подiя збитковостi має вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi. 
До ознак зменшення корисностi може бути вiднесено те, що боржник чи група боржникiв зазнає значних фiнансових труднощiв, дефолт чи прострочення у сплатi процентiв чи основних сум, а також вiрогiднiсть того, що вони збанкрутують чи зазнають iншої фiнансової реорганiзацiї, i при цьому iснують помiтнi ознаки зменшення очiкуваних грошових потокiв, якi можна оцiнити, такi як змiни заборгованостi чи економiчних умов, якi пов’язанi з дефолтом.
Особливостi зменшення корисностi позик виданих i дебiторської заборгованостi описано вище.
Об’єктивних ознак, що свiдчили б про зменшення корисностi наявних у Товариства фiнансових активiв, наявних для продажу, станом на 31 грудня 2017 року i на 31 грудня 2016 року Товариством не було одержано, тому збиткiв вiд зменшення корисностi цих активiв Товариство у представленiй фiнансовiй звiтностi не вiдображало.
Примiтка 1.2.2.5 «Запаси»
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть обчислюється за методом середньозваженої вартостi i складається з вартостi прямих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на залучення капiталу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну вартiсть реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Примiтка 1.2.2.6 «Фiнансовi зобов'язання».
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов’язання як кредити, позиковi кошти, кредиторська заборгованiсть.
Товариство визначає класифiкацiю своїх фiнансових зобов’язань при первiсному визнаннi. Товариство не має фiнансових зобов’язань, облiкованих за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на прибуток чи збиток.
При первiсному визнаннi всi фiнансовi зобов’язання визнаються за справедливою вартiстю та, у випадку кредитiв i позикових коштiв, кредиторської заборгованостi за вирахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцiєю. 
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть з фiксованою датою погашення оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Кредиторська заборгованiсть, що не має фiксованої дати погашення, оцiнюється за первiсною вартiстю. Процентнi кредити i позики, пiсля первiсного визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов’язаннями визнаються у Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).
Визнання фiнансового зобов’язання у балансi (Звiтi про фiнансовий стан) припиняється, якщо зобов’язання погашене, анульоване або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання, визнання первiсного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у складi прибутку чи збитку.
Примiтка 1.2.2.7 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»
Дана фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття».
Iнвестицiї у дочiрнi, спiльно контрольованi пiдприємства облiковуються пiдприємством за собiвартiстю.
Примiтка 1.2.2.8 «Податок на прибуток»
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах:
з 1 сiчня по 31 грудня 2016 року – 18 %;
з 1 сiчня по 31 грудня 2017 року – 18 %;
з 1 сiчня 2018 року – 18%
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до МСФЗ.

Примiтка 1.2.2.9 «Резерви, забезпечення»
Резерви за зобов’язаннями та платежами визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiй, що сталися в минулому, коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов’язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють собою економiчнi вигоди, i коли iснує можливiсть з достатнiм ступенем точностi оцiнити суму зобов’язання. 
Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат
Пiдприємство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати працiвникiв i вiдносяться на витрати в тому ж перiодi в звiтi про прибутки та збитки, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвнику.
Примiтка 1.2.2.10 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй. 
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти: 
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодi.
Примiтка 1.2.2.11 «Доходи та витрати»

Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї', в разi задоволення яких визнається дохiд:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю, переходять до покупця (як правило, пiд час вiдвантаження товарiв).
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Товариство несе витрати на здiйснення основної операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати.
Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв
Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в звiтi про фiнансовий стан.
Примiтка 1.2.2.12 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Примiтка 1.2.2.13 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди.
Там, де Товариство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. 
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 1.2.2.14 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Облiкова Полiтика Товариства затверджена 29 грудня 2000 року iз змiнами та доповненнями.
Протягом 2017 року Товариство не вносило змiн до Облiкової Полiтики.

Примiтка 1.2.2.15 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав. 
Товариство сплачує внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам. 
Примiтка 1.2.2.16 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки невизначеностi»
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат. 
Важливi управлiнськi судження. Наступнi судження є важливими управлiнськими судженнями у застосуваннi облiкової полiтики Товариства, що мають найбiльший вплив на фiнансову звiтнiсть. 
Визнання вiдстрочених податкових активiв. 
Мiра, в якiй вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi, базується на оцiнцi ймовiрностi майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi. Крiм того, також потрiбно судження в оцiнцi впливу будь-яких правових або економiчних обмеженнях та невизначеностi в рiзних податкових аспектах.
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi в попереднi роки, продовжилась i у 2017 роцi.
На ринок України впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Основними зовнiшнiми чинниками негативного впливу є ведення воєнних дiй на територiї держави, серед внутрiшнiх можна видiлити: вiдсутнiсть комплексного пiдходу уряду до покращення макроекономiчних показникiв, поєднання i взаємне пiдсилення яких призводить до негативних ефектiв розвитку економiки. В результатi вiдбувається падiння ВВП i прискорення темпiв iнфляцiї. Внутрiшнi полiтичнi проблеми та посилення напруги в регiонах погiршують також iнвестицiйний клiмат. Корупцiя та невiдповiднi умови ведення бiзнесу призводять до вiдтоку iнвестицiй. Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання рiзноманiтних тлумачень. 
За вiдсутностi заходiв стабiлiзацiї ситуацiї, можна очiкувати подальшого падiння промислового виробництва. Враховуючи те, якою широкою є програма необхiдних реформ, ключовим питанням залишається здатнiсть уряду впровадити всi необхiднi реформи ефективно та правильно. Уряд України вже почав впровадження складних реформ у фiнансовiй, податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах: внесено ряд змiн до нормативно-законодавчих актiв i очiкується подальше вдосконалення законодавства. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та полiтичному середовищi.
У зв’язку з неможливiстю передбачити почерговiсть реформ, всi антикризовi заходи уряду i заходи з економiчного вiдновлення, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на розвиток економiчного середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фiнансове становище Товариства. Проте керiвництво впевнене, що в ситуацiї, що склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства. 

Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слiд читати стандарти. 
Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2017 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив кожного нового стандарту (поправки) описанi нижче:
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» - «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю про змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними (наприклад, прибуток або збитки вiд змiни валютних курсiв). Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в аналiзованому перiодi вiдсутнi такi операцiї.

Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв»
Поправки роз'яснюють, що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, за рахунок яких вiн може робити вирахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi, пов'язаної з нереалiзованими збитками. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть. Компанiя застосувала поправки ретроспективно. Однак їх застосування не мало впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї, оскiльки Компанiя не має тимчасових рiзниць або активiв, якi належать до сфери застосування даних поправок.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» - «Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12».
Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12, за винятком описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участi суб’єктiв господарювання в дочiрньому пiдприємствi, спiльному пiдприємствi або асоцiйованому пiдприємствi (або частини частки в спiльному пiдприємствi або асоцiйованому пiдприємствi), яка класифiкується (або включається до складу лiквiдацiйної групи, яка класифiкується) як призначена для продажу.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)»
1) В складi нематерiальних активiв (НА) в 2016, 2017 роках облiковуються такi групи об’єктiв:
- права на комерцiйнi позначення;
- авторське право та сумiжнi з ним права;
- iншi нематерiальнi активи; 
2) для всiх нематерiальних активiв визначено строк корисного використання – 10 рокiв;
3) метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний;
4) Балансову вартiсть НА, суму нарахованої амортизацiї, надходження НА за рiк, вартiсть (НА) на кiнець року наведено в таблицi 1
5) Нарахована амортизацiя включена до складу адмiнiстративних витрат;
В поточному перiодi Товариство не здiйснювало внутрiшнiх розробок власних нематерiальних активiв, не проводило їх переоцiнок, перерахунку корисностi об’єктiв.
Таблиця 1
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi-нена) вартiсть Накопи-чена аморти-зацiя Первiсна (пере-оцiнена) вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя первiсна (переоцiнена) вартiсть Накопи-чена аморти-зацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017
Права на комерцiйнi позначення 9 4 1 9 5
Авторське право та сумiжнi з ними права 574 514 45 57 619 571
Iншi нематерiальнi 
активи 47 46 4 1 51 47
Разом за 2017 рiк 630 564 49 59 679 623
2016
Права на комерцiйнi позначення 4 3 5 1 9 4
Авторське право та сумiжнi з ними права 531 429 43 85 574 514
Iншi нематерiальнi 
активи 47 46 47 46
Разом за 2016 рiк 582 478 48 86 630 564

Примiтка 5. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)»
Усi аспекти облiкової полiтики Основних засобiв описано в Примiтцi 1.2
В поточному перiодi Товариство не проводило переоцiнок основних засобiв i перерахунку корисностi об’єктiв., а також :  
1) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) – 530 тис.грн;
2) первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 180872тис.грн.;
3) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду – 21830 тис.грн;
Вiдомостi щодо руху основних засобiв в 2017, 2016 роках наведено в таблицi 2.
Таблиця 2(тис.грн.)
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року у т.ч. переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-
нена) вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2017
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 283384 182748 111 1112 701 12551 282383 194598 3472 2139
Машини та обладнання 159067 150799 82 351 32 616 158798 151383 72 15
Транспортнi засоби 6308 5463 387 17 6695 5480
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18075 17438 8 66 62 95 18017 17471 884 875
Тварини 112 81 11 112 92
Бiблiотечнi фонди 50 50 50 50
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 3961 3961 362 572 572 362 3751 3751
Разом 470957 360540 950 2151 1417 13652 469756 372775 4428 3029
2016
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 283184 170116 200 12632 283384 182748 3132 2033
Машини та обладнання 158999 147368 94 26 15 3446 159067 150799 16 15
Транспортнi засоби 6339 5431 31 31 63 6308 5463
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18005 17338 70 100 18075 17438 876 875
Тварини 112 70 11 112 81
Бiблiотечнi фонди 44 44 6 6 50 50
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 3696 3696 671 406 406 671 3961 3961
Разом 470379 344063 1041 463 452 16929 470957 360540 4024 2923
В ряд. 1010, 1011, 1012 звiту про фiнансовий стан (балансу)- вiдображено iнформацiю вiдносно основних засобiв виробничого характеру. Основнi засоби облiковуються за амортизованою вартiстю.
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)»
Капiтальнi iнвестицiї здiйсненi в 2017 роцi наведено в таблицi 3
Таблиця 3
Капiтальнi iнвестицiї Сума капiтальних iнвестицiй здiйснених протягом Сума кап. iнвестицiй не введених в експлуатацiю станом на 
2017 року 31.12.17р.
Капiтальне будiвництво 148850
Придбання (виготовлення) основних засобiв 260 213682
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 353 619
Придбання (створення) нематерiальних активiв 49
Разом 662 363151
2016 року 31.12.16р
Капiтальне будiвництво 148850
Придбання (виготовлення) основних засобiв 2134 213695
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 692 614
Придбання (створення) нематерiальних активiв 43
Разом 2869 363159
Примiтка 7. «Фiнансовi iнвестицiї (р.1030-1040 Баланс)»
У складi статтi, станом на 31.12.2017р. облiковуються фiнансовi iнвестицiї в:
- дочiрнi пiдприємства – 916 тис. грн. (за собiвартiстю)
- частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств – 5349 тис. грн. (за собiвартiстю)
- акцiї (за собiвартiстю) – 145 тис.грн.
У складi статтi, станом на 31.12.2016р. облiковуються фiнансовi iнвестицiї в:
- дочiрнi пiдприємства – 916 тис. грн. (за собiвартiстю)
- частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств – 5349 тис. грн. (за собiвартiстю)
- акцiї (за собiвартiстю) – 145 тис.грн.

Всi цiннi папери облiковуються у портфелi на продаж. 
Примiтка 8. «Запаси (р. 1100-1110 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) облiковуються запаси Товариства, класифiкацiя залишкiв станом на 31.12.2017 року наведено в таблицi 4. Запаси призначенi для використання у виробничому процесi , та для надання послуг у господарськiй дiяльностi Товариства. 
Таблиця 4
Найменування показника на 31.12.2017р. (тис.грн.) на 31.12.2016р. (тис.грн.)
1 2 3
Сировина i матерiали 21097 11148
Паливо 3138 3188
Тара i тарнi матерiали 33 37
Будiвельнi матерiали 58428 59322
Запаснi частини 14650 14881
Матерiали сiльськогосподарського призначення 37 33
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 332 10905
Незавершене виробництво 8175 9021
Готова продукцiя 758 762
Товари 5710 175050
Разом 112358 284347
На протязi 2017 року Товариством використано запасiв на виробництво, загальновиробничi, адмiнiстративнi, збутовi й iншi потреби Товариства на суму 41535 тис.грн 
На суму залежалих запасiв, вiдповiдно до вимог М(с)БО 2, та МСБО 37, Товариством донараховано резерв. В 2017 роцi сума резерву збiльшилась на 20 тис.грн i станом на 31.12.2017 року становила - 458 тис.грн.
Примiтка 9. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних рахунках та в касi Товариства. В рядку 1165 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець звiтного перiоду вiдображено кошти в сумi 435 тис.грн. на рахунках в банку.
Залишки коштiв станом на 31.12.2016 р. становили 450 тис.грн.
Iншими коштами в Товариство не володiє.
Примiтка 10. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)»
Основнi принципи облiку дебiторської заборгованостi наведенi в примiтцi1.2.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за видами i термiнами непогашення станом на 31.12.2017 року наведено в таблицi 5
Таблиця 5
Найменування показника Всього на кiнець року
(тис.грн.) в т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв iнша
1 2 3 4 5 6
на 31.12.2017
За продукцiю, товари, роботи, послуги 131626 118833 10209 687 1897
За розрахунками з бюджетом 17801 17801
За виданими авансами 118426 118426
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 269550 241453 20505 6703 889
на 31.12.2016
За продукцiю, товари, роботи, послуги 77640 66774 6022 577 4267
За розрахунками з бюджетом 27484 27484
За виданими авансами 103640 103640
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 164103 151434 2106 7902 2661
На дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги нараховано резерв сумнiвних боргiв, який станом на 31.12.2017 року становить – 14165 тис.грн. В 2017 роцi за рахунок резерву дебiторська заборгованiсть не списувалась. Метод обчислення резерву наведено в примiтцi 1.2 
Примiтка 11. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, ряд. 1615 звiту про фiнансовий стан, (балансу)»
Таблиця 6
Рядок Найменування статтi На 31.12.2017, тис.грн. На 31.12.2016, тис.грн.
1615 Кредиторська заборгованiсть 32481 66018
Кредиторська заборгованiсть вiдображена на кiнець звiтного перiоду носить поточний характер i не вважається простроченою.

Примiтка 12. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)»
Таблиця 7
Рядок Найменування статтi На 31.12.2017, тис.грн. На 31.12.2016, тис.грн.
Поточна заборгованiсть
1635 Зобов’язання по авансах 32481 35648
1620 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 1034 1292
1625 Зобов’язання по розрахунках за страхуванням 321 713
1630 Зобов’язання перед працiвниками 2329 3641
1690 Iншi поточнi зобов’язання 1470771 1342753
Примiтка 13. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)»
Таблиця 8
рядок Найменування статтi Простi акцiї Привiлейованi акцiї Всього
кiлькiсть Сума, тис.грн. кiлькiсть Сума, тис.грн. кiлькiсть Сума, тис.грн.
1 Статутний капiтал на початок звiтного перiоду 13121008 3280,0 0 0 13121008 3280,0
2. Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду 13121008 3280,0 0 0 13121008 3280,0
За звiтний перiод руху коштiв по статутному капiталу не було.
Примiтка 14. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)»
У складi капiталу у дооцiнках облiковуються суми попереднiх дооцiнок необоротних активiв Товариства.
Примiтка 15. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)»
Доходи i витрати вiд основних видiв дiяльностi Товариства наведено в (таблиця 9): 
Таблиця 9
Стаття 2017рiк, тис.грн. 2016 рiк, тис.грн.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 11 867
Дохiд вiд реалiзацiї нафтопродуктiв 563336 423015
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 233333
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв за договорами комiсiї
Дохiд вiд реалiзацiї нафтопродуктiв на АЗС 1351 1716
Дохiд вiд реалiзацiї послуг по наливу 2698 2247
Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг промхарактеру 30895 26526
Дохiд вiд реалiзацiї послуг по зберiганню нафтопродуктiв 12068 3736
Всього: 610359 691440
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 10 677
Собiвартiсть реалiзованих нафтопродуктiв 504471 371907
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 84567
Собiвартiсть реалiзованих товарiв за договорами комiсiї
Собiвартiсть реалiзованих нафтопродуктiв на АЗС 1186 1055
Собiвартiсть послуг по наливу 2453 2043
Собiвартiсть iнших послуг промхарактеру 12164 8444
Собiвартiсть послуг по зберiганню нафтопродуктiв 10970 3467
всього 531254 472160
Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг Товариства у 2017 роцi склали 531254 тис.грн.: 
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати- 102 тис.грн.;
-витрати на оплату працi- 2378 тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи- 463 тис.грн.;
-амортизацiя-1196 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-527115 тис.грн.;.
Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг Товариства у 2016 роцi склали 472160 тис.грн.: 
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати- 459673 тис.грн.;
-витрати на оплату працi- 2016 тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи- 436 тис.грн.;
-амортизацiя-505 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-9530 тис.грн.;.
Адмiнiстративнi витрати Товариства у 2017 роцi склали 56688 тис.грн.: 
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати-704 тис.грн.;
-витрати на оплату працi-34785тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-4648 тис.грн.;
-амортизацiя-585 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-15966 тис.грн.;.
Адмiнiстративнi витрати Товариства у 2016 роцi склали - 55137 тис.грн.
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати-822 тис.грн.;
-витрати на оплату працi-36316тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-4634 тис.грн.;
-амортизацiя-717 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-12648 тис.грн.;.
Витрати на збут у 2017 роцi склали 25474 тис.грн.;
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-витрати на оплату працi-105тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-18 тис.грн.;
-амортизацiя- 7 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-25344 тис.грн.;.

Витрати на збут у 2016 роцi склали 37482 тис.грн.;
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-витрати на оплату працi-121тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-27 тис.грн.;
-амортизацiя- 7 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-37327 тис.грн.;.

Розшифровка iнших доходiв i витрат отриманих Товариством в 2017 роцi наведена в таблицi 10:
Таблиця 10
Найменування показника Код рядка звiту про фiнансовi результати Доходи Код рядка звiту про фiнансовi результати Витрати 
1 2 3 4 5
2017 рiк
Iншi операцiйнi доходи i витрати 
В т.ч. 2120 7554 2180 118600
Операцiйна оренда активiв 1339 163
Операцiйна курсова рiзниця 83 1096
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 1300 471
Штрафи, пенi, неустойки 752
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 1008 6654
Iншi операцiйнi доходи i витрати 3824 109464
у тому числi: непродуктивнi витрати i втрати 1173
Iншi фiнансовi доходи i витрати: 
в т.ч. 2220 521 2250
Проценти 
Iншi доходи i витрати: 
в т.ч. 2240 80 2270 676
Списання необоротних активiв 
Iншi доходи i витрати 80 - 676
2016 рiк
Iншi операцiйнi доходи i витрати 
в т.ч. 2120 8096 2180 137943
Операцiйна оренда активiв 956 16085
Операцiйна курсова рiзниця 2475 58
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 697 312
Штрафи, пенi, неустойки 109
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 441 6523
Iншi операцiйнi доходи i витрати 3527 114856
у тому числi: непродуктивнi витрати i втрати 1216
Iншi фiнансовi доходи i витрати: 
в т.ч. 2220 529 2250
Проценти 
Iншi доходи i витрати: 
в т.ч. 2240 446 2270 111
Списання необоротних активiв 
Iншi доходи i витрати 446 - 111
Примiтка 16. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)»
Згiдно з чинним законодавством, дiяльнiсть Товариства оподатковується на загальних пiдставах .
Вiдповiдно до податкового кодексу ставка податку на прибуток за 2017р. визначена у розмiрi 18%.
Примiтка 17. «Операцiї з пов’язаними особами»
Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють, (табл.12) :
Таблиця 12
Власник % акцiй
(ROMANNOR INVESTMENTS LTD), 19,0000
ДЕНIРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (DENEIRO VENTURES LTD), 19,0000
ВIВЕРНАЛ ХОЛДIНГС ЛТД (WEAVERNAL HOLDINGS LTD) 19,0000
ДОМЕННIУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (DOMENNIUM ENTERPRISES LTD), 14,0383
Фонд державного майна України, 26,0000
Операцiй з власниками, наведеними вище, в 2017 роцi у Товариства не було. 
На даний момент Товариство надiслало запити до власникiв, щодо виявлення iнших пов’язаних сторiн i встановлення фактiв операцiй з ними в 2017 роцi.
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам обумовленi колективним договором.
Примiтка 18. «Потенцiйнi зобов’язання Товариства»
Товариство своєчасно, згiдно умов укладених договорiв здiйснює оплату за придбанi основнi засоби, нематерiальнi активи, цiннi папери. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не мало зобов’язань за придбанi основнi засоби та нематерiальнi активи, цiннi папери , якi воно не сплачувало своєчасно згiдно договорiв. 
Примiтка 19. «Умовнi зобов’язання»
Товариство також є вiдповiдачем за кiлькома судовими справами, в тому числi з податковими органами. На думку управлiнського персоналу Товариство виконало умови договорiв по цивiльних позовах, а також вимоги чинного податкового законодавства. На думку управлiнського персоналу, ймовiрнiсть того, що будь-яка з вище зазначених сум буде визнана до сплати, є низькою, тому, фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить жодних забезпечень вiдносно цих операцiй.
Будь-якi претензiї управлiння вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товарства. 
Примiтка 20. «Ризики»
Товариство схильне до рiзних ризикiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик i ризик лiквiдностi. 
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони у результатi невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результатi надання послуг на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, у результатi яких виникають фiнансовi активи. Полiтика Товариства полягає у тому, що клiєнти, якi бажають здiйснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевiрку на платоспроможнiсть. Iстотнi непогашенi залишки також переглядаються на постiйнiй основi.
Товариство формує резерв на знецiнення, який є оцiнкою понесених збиткiв стосовно торгової дебiторської заборгованостi. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується iндивiдуально суттєвих ризикiв.
Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризикiв.
Ризик лiквiдностi. Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов’язань по мiрi їх настання. Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передоплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. Товариство здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов’язань i планує рiвень лiквiдностi залежно вiд їх очiкуваного погашення. Запозиченi кошти також використовуються для фiнансування потреб Пiдприємства в оборотному капiталi.
Примiтка 21. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є: 
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому.
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв. 
Товариство здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх пiдпорядкованих боргiв. 
Метою Товариства в управлiннi капiталом є утримання спiввiдношення капiталу до сукупного фiнансування у межах 1:1 .


Керiвник Юркевич Iгор Олександрович


Головний бухгалтер Iльчишин Iгор Юрiйович

Продовження тексту приміток

 

Продовження тексту приміток

 

Продовження тексту приміток