ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

78405, м. Надвiрна, Майданська, 5

4. Код за ЄДРПОУ

00152230

5. Міжміський код та телефон, факс

0342 501811, 501830 0342 501844

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..uа

7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

 

ІІ. Текст повідомлення

У відповідності з Статутом товариства Ревізійної комісії обирається загальними зборами акцiонерiв термiном на 5 (пять ) рокiв. Панфiлова Олена Євгенiвна (паспорт АЕ № 453390) обрана до складу Ревізійної комісії загальними зборами ацiонерiв Товариства - протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015 року. Рiшенням Наглядової ради, Протокол вiд 08 квiтня 2015 року, Олена Євгенiвна була обрана на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства. Повноваження, посадової особи, припинються згідно поданої заяви від 17 жовтня 2017 року (пк.9.4.8. Статуту Товариства). Часткою статутного капiталу Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Інформація опублікована у Віснику НКЦПФР №198 від 19.10.2017року.

 

ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.Найменування посади

Голова Правління _________________________ Юркевич І. О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. 17.10.2017р.

(дата)