Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голоав Правлiння Юркевич Iгор Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
78400, м. Надвiрна, Майданська, 5
4. Код за ЄДРПОУ
00152230
5. Міжміський код та телефон, факс
0342 501811, 501830 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 109 Вiдомостi НКЦПФР 13.06.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці nnpz.com.ua в мережі Інтернет 13.06.2017
(адреса сторінки) (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.06.2017 обрано Член Правлiння Шулiм Олександр Олександрович СР 149520
16.12.1996 Костопiльським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
0
Зміст інформації:
У вiдповiдностi з Статутом Товариства пункт 9.3.2. Правлiння складається з 7-ми посадових осiб (членiв) якi обираються Наглядовою радою Товариства термiном на 5 (п'ять) рокiв. Сьогоднi дiючий склад Правлiння нараховує шiсть членiв. Враховуючи наявнiсть вакантної посади члена Правлiння, Нагладова рада у вiдповiдностi з Статутом (пункт 9.2.3. (8) обрала на посаду члена Правлiння Шулiма Олександра Олександровича з 12 червня 2017 року, протокол НР вiд 12 червня 2017 року. Шулiм О.О. працює в Товариствi з 09 липня 2007 року з 01 березня 2017 року - на посадi комерцiйного директора.