Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО '' НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ''
2. Код за ЄДРПОУ 00152230
3. Місцезнаходження 78400, м. Надвiрна, Майданська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0342 501830, 501844
5. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації nnpz.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядова рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", протокол вiд 15.02.2017р. прийняла рiшення щодо припинення повноважень та розiрвання трудового контракту Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Шиляєва Олександра Леонiдовича (паспорт СР 348808 виданий Рiвненським РВ УМВС а Рiвненськiй обл. 09.02. 1998р.). Повноваження Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Шиляєва Олександра Леонiдовича припиненi у вiдповiдностi з Статутом та згiдно поданої заяви. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова   рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" вiд 15.02.2017р. прийняла рiшення щодо обрання на посаду Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Юркевича Iгоря Олександровича (паспорт СР 431518 виданий Сарнинським РВ УМВС в Рiвненськiй обл. 09.06. 1998р.) з 16.02.2017року. Посада, яку обiймала особа до обрання - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". У вiдповiдностi з Статутом Товариства термiн, на який обрано особу - 5 рокiв до 16.02.2022р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

III. Підпис

Голова Правлiння Шиляєв Олександр Леонiдович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.