Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння

     

Юркевич I.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2018

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

00152230

4. Місцезнаходження

78400, м. Надвiрна, Майданська, б. 5

5. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 501837 (0342) 501844

6. Адреса електронної пошти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.10.2018

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.nnpz.com.ua

власного веб-сайту

29.10.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

5. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

X

7. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

8. Інформація про вчинення значних правочинів

X

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

13. Інформація про заміну управителя

 

14. Інформація про керуючого іпотекою

 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

17. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

 

24. Проміжний звіт керівництва

 

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
П. 4.2. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не здiйснював виробництво продукцiї нафтоперероблення та не реалiзовував продукцiю власного виробництва.
П. 4.3. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не здiйснював виробництво продукцiї нафтоперероблення та не реалiзовував продукцiю власного виробництва.
П. 5.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що облiгацiї у звiтному перiодi не випускались.
П. 5.3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що iншi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались.
П. 5.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, тому що похiднi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались.
П. 7. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що у емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря.
П. 9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надається, тому що у звiтному перiодi такi правочини емiтентом не вчинялись.
П. 11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що борговi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались.
П. 12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається, тому що у звiтному перiодi емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
П. 13. Iнформацiя про замiну управителя не надається, тому що у звiтному перiодi емiтент не здiйснював замiну управителя.
П. 14., п. 15., п. 16., п. 17., п. 18. Iнформацiя, що вказана в даних пунктах не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не випускав iпотечнi облiгацiї та iпотечнi сертифiкати; вiдсутня iпотека та iпотечне покриття.
П. 19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не випускав борговi цiннi папери.
П. 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
П. 21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
П. 23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялася аудитором; аудитором (аудиторською фiрмою) перевiряється рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента.
П. 24. Промiжний звiт керiвництва не надається, тому що вiн не передбачений Статутом емiтента.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

2. Дата проведення державної реєстрації

22.03.1994

3. Територія (область)

Івано-Франківська

4. Статутний капітал (грн)

3280252.00

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

25.999999

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

550

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

19.20 виробництво продуктiв нафтоперероблення, 43.99 iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у., 46.71 оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

9. Органи управління підприємства

У вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом товариства органами управлiння товариства є: 1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган товариства. Загальнi збори акцiонерiв проводяться у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 2. Наглядова рада - орган товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 3. Правлiння - виконавчий орган товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння дiє в iнтересах товариства у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства та Положенням "Про Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 4. Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".

10. Засновники

Фонд державного майна України 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б.18/9 00032945
ДЕНIРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (DENEIRO VENTURES LTD) Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун, Тортола 1061912
ДОМЕННIУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (DOMENNIUM ENTERPRISES LTD) Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун, Тортола, 000 1061973
ВIВЕРНАЛ ХОЛДIНГС ЛТД (WEAVERNAL HOLDINGS LTD) Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун, Тортола, 000 1066554
РОМАННОР IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ROMANNOR INVESTMENTS LTD) Крейгмюiр Чамберс, Роуд Таун, Тортола 1066556
Фiзичнi особи, всього 17953 чол.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ТВБВ №10008/0118 м.Надвiрна АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

336503

3) поточний рахунок

26000300013448

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ТВБВ №10008/0118 м.Надвiрна АТ "Ощадбанк"

5) МФО банку

336503

6) поточний рахунок

26008302013448

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії

1

2

3

4

5

Виробництво електричної енергiї

АД №073933

17.08.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ)

16.08.2022

Опис

Основним видом дiяльностi товариства є виробництво продуктiв нафтоперероблення. Вiдповiдно до дiючого законодавства України та Статуту, ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" отримало лiцензiю на виробництво електричної енергiї.
В структурi товариства є ТЕЦ, яка забезпечує виробництво електроенергiєю. В разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде продовжена.

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АД №072082

06.07.2012

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй областi

Необмежена

Опис

Вiдповiдно до дiючого законодавства України та Статуту, ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" отримало лiцензiю на провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури.
Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину будiвельних та монтажних робiт власними силами.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юркевич Iгор Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Перший заступник Голови Правлiння, комерцiйний директор.

8. Опис

Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Головою Правлiння строком на 5 р. з 16.02.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 15.02.2017 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Член Правлiння (Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дутчак Василь Михайлович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1948

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

51

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер, член Правлiння.

8. Опис

Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Член Правлiння (Заступник Голови Правлiння, технiчний директор)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончарук Роман Дмитрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1941

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

55

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Заступник Голови Правлiння, технiчний директор, член Правлiння.

8. Опис

Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Член Правлiння (головний юрисконсульт)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузюк Iван Юрiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

33

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", головний юрисконсульт-начальник юридично-договiрного вiддiлу.

8. Опис

Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння строком на 5 р. з 01.07.2016 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.06.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Член Правлiння (головний бухгалтер)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльчишин Iгор Юрiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", начальник фiнансового вiддiлу.

8. Опис

Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Член Правлiння (начальник управлiння маркетингу та логiстики)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полiщук Валерiй Павлович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1966

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", начальник управлiння забезпечення виробництвом.

8. Опис

Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Член Правлiння (комерцiйний директор)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шулiм Олександр Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1966

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

33

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", заступник комерцiйного директора.

8. Опис

Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння строком на 5 р. з 12.06.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 12.06.2017 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гура Юлiя Олександрiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1982

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ЦIК", експерт Департаменту корпоративного управлiння.

8. Опис

Обрана членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Обрана Головою Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 17.04.2018 р. (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 17.04.2018 р.).
Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коляденко Наталiя Iванiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1967

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Альпiна", головний бухгалтер.

8. Опис

Обрана членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жученя Дмитро Борисович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1980

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Арлан", директор.

8. Опис

Обраний членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкапрова Наталiя Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "РУШ", адмiнiстратор.

8. Опис

Обрана членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Обрана Головою Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 17.04.2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.04.2018 р.). Є представником акцiонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Моторiн Владислав Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1982

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Комерцiйний банк, юрисконсульт.

8. Опис

Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколенко Геннадiй Iванович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1972

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ ''ФК IНВЕСТКОНСАЛТIНГ", фахiвець.

8. Опис

Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пугач Юрiй Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1960

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

32

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "КОМПАНIЯ "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ", Голова Правлiння.

8. Опис

Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мацiпура Андрiй Васильович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1982

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП "Днiпрокосмос", керiвник групи.

8. Опис

Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1984428

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

1984428

X

X

Опис:

Протягом звiтного перiоду у ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" виникли тiльки поточнi зобов'язання, довгострокових зобов'язань немає.

 

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.06.2011

39/09/1/11

Iвано-Франкiвське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000135578

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

13121008

3280252.00

100.0000

Опис

Внесений до бiржового списку ПрАТ ''Приднiпровська фондова бiржа'' за категорiєю позалiстингових, наступних цiнних паперiв: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть 0,25 грн., свiдоцтво про державну реєстрацiю №39/09/1/11 вiд 10.06.2011 р.

 

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

25653832

4. Місцезнаходження

78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська, б. 5

5. Опис

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС", частка товариства: 40,10 %. Розмiр внеску до статутного фонду 4297560.44 грн. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" має всi права учасника, передбаченi чинним законодавством України i Статутом ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС". Основним видом дiяльностi ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС" є вантажний автомобiльний транспорт (код КВЕД 49.41).

1. Найменування

ТОВ "НАФТОХIМТОРГ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

30452212

4. Місцезнаходження

78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. П. Мирного, б. 4

5. Опис

ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ "НАФТОХIМТОРГ", частка товариства: 99,89 %. Розмiр внеску до статутного фонду: 915559.68 грн. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" має всi права учасника, передбаченi чинним законодавством України i Статутом ТОВ "НАФТОХIМТОРГ". Основним видом дiяльностi ТОВ "НАФТОХIМТОРГ" є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

 

Х. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Адреса сторінки загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

09.08.2018

Наглядова рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

370000

1116868

33.1284

Мирова угода мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" та АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРТРАНСНАФТА" у справi №910/13985/17 за позовом ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" до АТ "УКРТРАНСНАФТА" про стягнення вартостi послуг зберiгання нафти, граничною сукупною вартiстю правочинiв 370 000 000,00 грн.

06.09.2018

https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/121306/show

https://nnpz.com.ua/index.php/publichna-informaciya/zvitnist-emitenta/2018-rik

Зміст інформації:

Мирова угода укладена мiж ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" та АТ "УКРТРАНСНАФТА" 06.09.2018 р. та затверджена ухвалою Господарського суду мiста Києва вiд 13.09.2018 р. Загальна сума вiдшкодування вартостi послуг зберiгання згiдно мирової угоди становить 367 941 654,32 грн.

 

XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

10.06.2011

39/09/1/11

UA4000135578

13121008

3280252.00

12932665

0

0

Опис:

Номiнальна вартiсть акцiй (грн.): 0.25.


ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Голова Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" - Юркевич I.О. пiдтверджує, що на скiльки це йому вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.
Голова Правлiння ____________ I.О. Юркевич

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

за ЄДРПОУ

00152230

Територія

 

за КОАТУУ

2624010100

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

19.20

Середня кількість працівників

565

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул. Майданська, буд. 5, м. Надвiрна, Надвiрнянський район, Iвано-Франкiвська обл., 78400

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

56

51

127

первісна вартість

1001

679

717

411

накопичена амортизація

1002

623

666

284

Незавершені капітальні інвестиції

1005

363151

362928

387611

Основні засоби:

1010

96981

87221

230652

первісна вартість

1011

469756

469726

467564

знос

1012

372775

382505

236912

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


6285

інші фінансові інвестиції

1035

6410

6410

1205

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

7

Усього за розділом I

1095

466598

456610

625887

II. Оборотні активи

Запаси

1100

112354

397445

311078

Виробничі запаси

1101

97711

97421

227129

Незавершене виробництво

1102

8175

0

29043

Готова продукція

1103

758

751

37175

Товари

1104

5710

299273

17731

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

41

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

122497

477542

1260346

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


118426


109776


218742

з бюджетом

1135

19322

7797

110677

у тому числі з податку на прибуток

1136

1404

1564

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

269550

317572

25643

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

435

444

14636

Готівка

1166

0

1

0

Рахунки в банках

1167

435

443

14636

Витрати майбутніх періодів

1170

64

122

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

10

6

730

Усього за розділом II

1195

642658

1310704

1941893

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1109256

1767314

2567780

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3280

3280

3280

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

135712

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

820

820

820

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-438078

-221214

-275158

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-433978

-217114

-135346

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

30264

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

2271

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

545

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

33080

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

32483

449286

1474513

за розрахунками з бюджетом

1620

1034

1166

7539

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

321

368

726

за розрахунками з оплати праці

1630

2329

2373

2055

за одержаними авансами

1635

36296

38553

71497

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

25289

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1470771

1492682

1088427

Усього за розділом IІІ

1695

1543234

1984428

2670046

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1109256

1767314

2567780

Примітки

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Юркевич I.О.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

за ЄДРПОУ

00152230

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

442643

442406

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 123469 )

( 403528 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


319174


38878

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4255

5244

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 42991 )

( 43233 )

Витрати на збут

2150

( 1792 )

( 20076 )

Інші операційні витрати

2180

( 61978 )

( 95150 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


216668


0

 збиток

2195

( 0 )

( 114337 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

110

521

Інші доходи

2240

87

54

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 1 )

( 324 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


216864


0

 збиток

2295

( 0 )

( 114086 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


216864


0

 збиток

2355

( 0 )

( 114086 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

216864

-114086

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

26556

31476

Витрати на оплату праці

2505

48899

63849

Відрахування на соціальні заходи

2510

12701

14130

Амортизація

2515

10324

10240

Інші операційні витрати

2520

101438

52852

Разом

2550

199918

172547

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

13121008

13121008

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

13121008

13121008

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

16.52800

-8.69491

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

16.52800

-8.69491

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Звiт про фiнансовi результати складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Юркевич I.О.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

за ЄДРПОУ

00152230

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


1084153


998925

Повернення податків і зборів

3005

0

6

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

577

998

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

60

15

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

207

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

687707

979543

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 25018 )


( 84983 )

Праці

3105

( 39317 )

( 52715 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 8798 )

( 11271 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 15001 )

( 24197 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 160 )

( 120 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 14841 )

( 24077 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 92005 )

( 400971 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 871 )

( 582 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 186 )

( 177 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 1591137 )

( 1404956 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

371

-365

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

4

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

110

1050

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 476 )

( 633 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-362

417

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

9

52

Залишок коштів на початок року

3405

435

450

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

444

502

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Юркевич I.О.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

за ЄДРПОУ

00152230

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) товариством не складається.

Керівник

Юркевич I.О.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"

за ЄДРПОУ

00152230

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2018 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3280

0

0

820

-430464

0

0

-426364

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-7614

0

0

-7614

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3280

0

0

820

-438078

0

0

-433978

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

216864

0

0

216864

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

216864

0

0

216864

Залишок на кінець року

4300

3280

0

0

820

-221214

0

0

-217114

Примітки

Звiт про власний капiтал складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Юркевич I.О.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на кiнець року, а тому не заповнюються у зв"язку з вiдсутнiстю данних у звiтному перiодi.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток