ПРОТОКОЛ № 1/2018

загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

 (далі ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" або "Товариство")

 

17 квітня 2018 року

Україна, Івано-Франківська область,

м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5,

адміністративно-побутова будівля цеху №1

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (клас охорони праці, 2-й поверх)

 

початок зборів о 14.00 год.

закінчення зборів о 16.20 год.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 10.04.2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 10.04.2018 р.), Головою загальних зборів обрано пана Загорулька Андрія Олександровича, секретарем загальних зборів – пана Дунець Олександра Ярославовича.

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 17.04.2018 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" передані депозитарній установі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 13.03.2018 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Іваненка Олександра Петровича.

(Протокол № 1 від 17.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії  загальних зборів додається до протоколу  загальних зборів).

Загальні збори заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.30 годин 17.04.2018 р.

Відповідно до повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, закінчення реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах – 13.55 годин 17.04.2018 р.

На підставі заяви акціонера Гавриляк Михайла Васильовича, представника акціонера Держава Україна, в особі керуючого рахунком Фонду Державного майна України, про подовження реєстрації акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" до 15.00 год. 17.04.2018 р., реєстраційною комісією прийняте рішення про подовження терміну реєстрації до 15.00 год. 17.04.2018 р.

(Протокол № 2 від 17.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії додається до протоколу  загальних зборів).

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах – 15.00 годин 17.04.2018 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у  загальних зборах – Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, адміністративно-побутова будівля цеху №1 ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (клас охорони праці, 2-й поверх).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у  загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11.04.2018 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11.04.2018 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" становить 17 981 (сімнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят одна) особа.

Статутний капітал розподілено на 13 121 008 (тринадцять мільйонів сто двадцять одну тисячу вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та становить 3 280 252,00 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч двісті п’ятдесят дві гривні 00 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто станом на 24.00 год. 11.04.2018 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) штук викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 12 932 665 (дванадцять мільйонів дев’ятсот тридцять дві тисячі шістсот шістдесят п’ять) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 188 343 (сто вісімдесят вісім тисяч триста сорок три) штуки.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", зареєструвались 16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить       12 911 090 (дванадцять мільйонів дев'ятсот одинадцять тисяч дев'яносто) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

 • кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму складає 178 (сто сімдесят вісім) штук;
 • кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 12 910 912 (дванадцять мільйонів дев'ятсот десять тисяч дев'ятсот дванадцять) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 17.04.2018 р. у  загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 15.00 год. 17.04.2018 р. -  реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у  загальних зборах, які сукупно є власниками 99,8318% голосуючих акцій ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у  загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму  загальних зборів 17.04.2018 р.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Протягом реєстрації видано 7 (сім) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.

(Протокол № 3 від 17.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів:

 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
 9. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
 10. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
 11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 12. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства";

- у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Оскільки загальні збори ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" є правомочними, Головуючим загальних зборів оголошено збори відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено відповідний договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів щодо виконання повноважень лічильної комісії.

У відповідності до п. 9.1.41 Статуту Товариства, при обранні загальними зборами лічильної комісії, підрахунок здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією, з оформленням протоколу лічильної комісії.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

 

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу № 120418/02 від 12.04.2018 року по ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", затверджено наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Іваненко Олександр Петрович;

- член лічильної комісії – Яновський Юрій Васильович;

- член лічильної комісії – Піляєв Денис Володимирович.

 

По другому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким з питань проведення загальних зборів запропоновано затвердити регламент проведення загальних зборів, з яким присутніх акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

 • час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
 • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 • час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 • особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
 • усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 • голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
 • обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
 • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
 • в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
 • бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 • допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
 • у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.
 • загальні збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

 

Слухали Голову Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" пана Юркевича Ігоря Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Звітний  2017 рік для  ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"  був  роком  випробувань на фоні непрагматичної державної  політики в галузі  нафтопереробки. Як результат, у 2017 році потужності з первинної переробки нафти простояли.

Основною причиною простою є обмеженість (відсутність) ресурсів малосірчаної (до 0,6% сірки) нафти українських родовищ та невирішеність питань поставки такої нафти по імпорту.

В той самий час, незважаючи на те, що виробничі потужності Товариства у 2017 році простояли, підприємство за рахунок власних коштів забезпечувало свої соціально-економічні зобов'язання та утримання об'єктів соціальної інфраструктури. Присутніх ознайомлено з показниками виробничо-господарської діяльності підприємства у звітному періоді та повідомлено про об'єкти соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі Товариства. Окремо зазначено про основні проблеми підприємства та роботу Правління щодо їх подолання.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

3.1.   Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2.   Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

 

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів зі звітом Наглядової ради про підсумки діяльності у 2017 році.

Присутніх ознайомлено зі складом Наглядової ради Товариства, що був обраний загальними зборами акціонерів Товариства, про кількість засідань Наглядової ради та про рішення, що були прийняті Наглядовою радою протягом звітного періоду. Наглядова рада у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Виконавчого органу, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. У взаємодіях Наглядової Ради та Виконавчого органу Товариства додержувалось чітке розмежування повноважень та зобов’язань. Наглядова рада не підміняла та не втручалася в організаційно – розпорядні функції Виконавчого органу товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

4.1.   Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2.   Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

 

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Ревізійною комісією проведено перевірку фінансових звітів  ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" станом  на 31 грудня 2017 року, що включають Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіт про власний капітал.

Акціонерів ознайомлено з основними показниками, складеними на підставі перевірки вищеназваної фінансової звітності та  інших  документів господарської діяльності підприємства.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

Запропоновано затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії та визнати її роботу задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

5.1.   Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік"

 

Слухали члена Правління Товариства, головного бухгалтера ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" пана Ільчишина Ігоря Юрійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2017 рік та доповів про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік запропоновано затвердити.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

6.1.   Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

 

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що за підсумками роботи в 2017 році підприємство має збиток в сумі 114 178 тис. грн.

У зв’язку із наявними збитками, відрахування до фонду виплати дивідендів та до резервного (страхового) фонду за підсумками діяльності Товариства в 2017 році запропоновано не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

7.1.   Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 114 178 тис. грн.

7.2.   Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік"

 

Слухали Голову Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" пана Юркевича Ігоря Олександровича, який повідомив про плани технічного розвитку ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття” на  2018 рік, а саме виконання програми капітального та поточного ремонтів, технічного переоснащення.

Виконання програми пов'язані із необхідністю:

- дотримання правил з охорони праці та техніки безпеки;

- підтримання у належному стані виробничих будівель, споруд і доріг;

- забезпечення прийому, зберігання і відвантаження споживачам нафти і нафтопродуктів;

- виробництва теплової і електричної енергії;

- очистки стічних вод заводу, а також м. Надвірна;

- утримання і збереження майна підприємства, яке знаходиться на консервації та обладнання на тимчасовому простої; технічного обладнання, придбаного для реконструкції заводу, яке знаходиться на складах підприємства.

З питань соціальної інфраструктури, акціонерів поінформовано про заходи із сприяння розвитку спортивно-юнацької школи при профкомі ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Акціонерам запропоновано підтримати представлену програму розвитку Товариства на 2018 рік.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

8.1.   Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

 

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств. Також поінформовано присутніх, що Закон України "Про акціонерні товариства" більше не містить вимог щодо кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства (внесені зміни до статті 5 Закону). Крім того, зміна типу товариства не є його перетворенням.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах:

9.1.   Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

9.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 9 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

 

По десятому питанню порядку денного:

"Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким повідомлено про внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" зміни до Закону України "Про акціонерні товариства" пов'язані із тим, що загальні збори Товариства не можуть вирішувати питання які віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Статутом Приватного акціонерного товариства може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Таке положення має бути прийнято більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100 осіб. Оскільки загальними зборами прийнято рішення щодо зміни найменування та типу Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство, запропоновано прийняти рішення щодо передбачення в статуті вказаного положення.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах:

10.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Загальна кількість голосів Товариства

13 121 008

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

74,40 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,00 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

210 096

Голосів

1,60 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства,  приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

(Протокол № 10 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

 

 

По одинадцятому питанню порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства :

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;

- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;

- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";

- зміною кількісного складу Наглядової ради;

- скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Головуючим також наголошено, що у зв'язку із не затвердженням загальними зборами рішення з питання "Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства", Статутом Товариства не буде передбачено можливості загальними зборами вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах:

11.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;

- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;

- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";

- зміною кількісного складу Наглядової ради;

- скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 17.04.2018 р.

11.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 17.04.2018 р.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 11 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

 

По дванадцятому питанню порядку денного:

"Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонуються до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах:

12.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів;

- Положення про Наглядову раду;

- Положення про Правління;

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2018 р.

12.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

12.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.2018р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 12 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

 

По тринадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

12 910 912

Голосів

100 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

13.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради прийняте, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатів, які внесені акціонерами Товариства.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (п'ять) кандидатів. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 10.04.2018 р.):

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради

Зазначення інформації про кандидата

чи є кандидат акціонером

зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук

чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів

чи є кандидат незалежним директором

Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства

1

Шкапрова Наталія Миколаївна

ні

не належать

представник акціонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD

ні

надано

2

Ніколенко Геннадій Іванович

ні

не належать

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

ні

надано

3

Моторін Владислав Олександрович

ні

не належать

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

ні

надано

4

Пугач Юрій Володимирович

ні

не належать

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

ні

надано

5

Маціпура Андрій Васильович

ні

не належать

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

ні

надано

   

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 10.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)

12 910 912

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

64 554 560

Підсумки голосування:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) /  або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів /

або чи є кандидат незалежним директором

кількість відданих голосів

результат проведеного голосування

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату

1

Шкапрова Наталія Миколаївна

представник акціонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD

9 499 450

обрано

2

Ніколенко Геннадій Іванович

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

9 499 450

обрано

3

Моторін Владислав Олександрович

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

9 499 450

обрано

4

Пугач Юрій Володимирович

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

9 499 450

обрано

5

Маціпура Андрій Васильович

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

9 499 450

обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 47 497 250

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 17 057 310 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 14 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1.   Обрати членами Наглядової ради Товариства:

 

 № з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

чи є кандидат акціонером /  або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів /

або чи є кандидат незалежним директором

1

Шкапрова

Наталія Миколаївна

представник акціонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD

2

Ніколенко

Геннадій Іванович

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

3

Моторін

Владислав Олександрович

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

4

Пугач

Юрій Володимирович

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

5

Маціпура

Андрій Васильович

представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD

 

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

З проектом цивільно-правового договору між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства присутніх ознайомлено. Виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами - на безоплатній основі.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 450

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

По шістнадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія""

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що розгляд даного питання був обумовлений винесенням на розгляд зборів проекту Статуту в редакції, якою в Товаристві не передбачався орган контролю "Ревізійна комісія".

Відповідні зміни до Статуту не були внесені.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах:

16.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 16 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

 

По сімнадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Ревізійної комісії Товариства згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 06.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

 

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

12 910 912

Голосів

100 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

9 499 450

Голосів

73,58 %

Голосувало "Проти"

3 411 462

Голосів

26,42 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не брали участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 17 від 17.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

 

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

17.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

 

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії прийняте, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатів, які внесені акціонерами Товариства.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидати. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 10.04.2018 р.):

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

1

Гура Юлія Олександрівна

2

Коляденко Наталія Іванівна

3

Жученя Дмитро Борисович

 

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 10.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)

12 910 912

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

38 732 736

Підсумки голосування:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

кількість відданих голосів

результат проведеного голосування

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату

1

Гура Юлія Олександрівна

9 499 450

обрано

2

Коляденко Наталія Іванівна

9 499 450

обрано

3

Жученя Дмитро Борисович

9 499 450

обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні:

28 498 350

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 10 234 386 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 18 від 16.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1.   Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

1

Гура Юлія Олександрівна

2

Коляденко Наталія Іванівна

3

Жученя Дмитро Борисович

 

Головуючий на  загальних зборах повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

 

Загальні збори ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" оголошено закритими.

 

Головуючий на загальних зборах

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

 

                                                                                  _______________  Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

 

                                                                                   _______________  Дунець О.Я.

Голова Правління

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

 

                                                                                  _______________  Юркевич І. О.

                                                                                                                                    МП

 

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 23 (двадцять три) аркуші

 

Головуючий на загальних зборах

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"      _______  Загорулько А.О.

 

 

Секретар загальних зборів

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"     __________  Дунець О.Я.

 

 

Голова Правління

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"     _________ Юркевич І.О.

                                                                    МП

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 22 (двадцять два) аркуші

 

 

Голова Правління

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"     _________ Юркевич І.О.

                                                                    МП