ПРОТОКОЛ № 1/2016

загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

(далі ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" або "Товариство")

12 квітня 2016 року

Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна,

вул. Майданська, буд. 5, актова зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

(4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

початок зборів об 11.30 год.

Головою на загальних зборах акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", у відповідності до п.9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Чередка Костянтина Євгеновича.

Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", у відповідності до п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Гаврилюка Ігоря Романовича.

(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 01.04.2016 р.).

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного договору № 14 від 25.02.2016 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2016 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 01.04.2016 р.) передані ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пані Ющенко Світлану Олександрівну.

(Протокол № 1 від 12.04.2016 р. засідання реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Чередко Костянтин Євгенович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 12.04.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.20 годин 12.04.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актова зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.04.2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.04.2016 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" становить 17 983 (сімнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят три) особи.

Статутний капітал ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" становить 3 280 252,00 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч двісті п’ятдесят дві гривні 00 копійок). Статутний капітал розподілено на 13 121 008 (тринадцять мільйонів сто двадцять одну тисячу вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 06.04.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковується викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 12 932 665 (дванадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі шістсот шістдесят п’ять) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, складає 188 343 (сто вісімдесят вісім тисяч триста сорок три) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 06.04.2016 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 12 932 665 (дванадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі шістсот шістдесят п’ять) штук.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" зареєструвалось 6 (шість) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 9 320 949 (дев'ять мільйонів триста двадцять тисяч дев'ятсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 11 (одинадцять) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 9 320 938 (дев'ять мільйонів триста двадцять тисяч дев'ятсот тридцять вісім) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів – 11:20 год. 12.04.2016 року - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 72,0728 % голосуючих акцій ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 12.04.2016 року.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 12.04.2016 року у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 4 (чотири) комплекти бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 1 (одна).

(Протокол № 2 від 12.04.2016 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства пан Чередко Костянтин Євгенович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

  1. 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів.
  3. 3.Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  4. 4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. 5.Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
  6. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  7. 7.Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
  8. 8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Присутніх акціонерів (їх представників) в порядку ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства" ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування загальними зборами акціонерів 12.04.2016 р. не проводиться;

- питання, рішення з яких приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 12.04.2016 р. не розглядаються;

- питання, рішення з яких приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами акціонерів 12.04.2016 р. не розглядаються;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

До обрання складу лічильної комісії запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів"

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії в порядку ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" запропоновано передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з відповідним затвердженням договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2016р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" та ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" більше 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства").

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 12.04.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1.        Для роз'яснення   щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення   результатів   голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

1.2.        Затвердити умови договору № 15 від 25.02.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

1.3.        Обрати з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;

- член лічильної комісії – Іваненко Олександр Петрович;

- член лічильної комісії – Дорошенко Євген Сергійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

По другому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів"

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів головуючим на загальних зборах акціонерів Товариства паном Чередко Костянтином Євгеновичем запропоновано затвердити регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1.     Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

-      надати виступаючим по питанням порядку денного - до 15 хв.;

-      відвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.;

-      на виступи, довідки - до 10 хв.;

-      голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

-      заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

-      голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

-      в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

-      прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;

-      у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

-      фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

Слухали Голову Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" пана Шиляєва Олександра Леонідовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Присутніх ознайомлено з показниками виробничо-господарської діяльності підприємства у звітному періоді та повідомлено про об'єкти соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі Товариства. Окремо зазначено про основні проблеми підприємства та роботу Правління щодо їх подолання.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1.     Затвердити звіт Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році.

3.2.    Роботу Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради про підсумки діяльності у 2015 році.

Присутніх ознайомлено зі складом Наглядової ради Товариства, що був обраний загальними зборами акціонерів Товариства 08.04.2015 року в кількості 5 членів. Також присутнім повідомлено про кількість засідань Наглядової ради та про рішення, що були прийняті Наглядовою радою протягом звітного періоду.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1.     Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати діяльності в 2015 році.

4.2.     Роботу Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

Слухали голову загальних зборів акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" пана Чередка Костянтина Євгеновича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1.     Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

5.2.     Роботу Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік"

Виступив член Правління Товариства, головний бухгалтер ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" пан Ільчишин Ігор Юрійович, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2015 рік та доповів про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1.     Затвердити баланс ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" станом на 31.12.2015 р., Звіт про фінансові результати за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році"

Виступив член Правління Товариства, головний бухгалтер ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" пан Ільчишин Ігор Юрійович, який повідомив, що за результатами 2015 року Товариством отримано збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 99 713,092 тис. грн. та запропоновав розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

Запропоновано доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1.     Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 99 713,092 тис. грн.

7.2.     Розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

7.3.     Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

7.4.     Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.

По восьмому питанню порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік"

Слухали Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" пана Шиляєва Олександра Леонідовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямами діяльності Товариства на 2016 рік.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "За" 9 320 938 Голосів 100 %
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 %
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 12.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1.     Основні напрями діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на 2016 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті.

Загальні збори акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"          

                                                                                               _______________  Чередко К.Є.

Секретар загальних зборів акціонерів

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

                                                                                               _______________  Гаврилюк І.Р.

Голова Правління

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

                                                                                               _______________  Шиляєв О.Л.

                                                                                                                                             МП

12 квітня 2016 року

Україна, Івано-Франківська область,

м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5,

актова зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

(4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

закінчення зборів о 12.10 год.