ДОГОВІР № __________

постачання природного газу

 

м. _______________                                                                                    «__» _________ _____ року.

            ______________________________________________________________________________, надалі Споживач, що має статус платника податку на прибуток __________________________, в особі Директора ________________________________________, що діє на підставі _______, з однієї сторони, та

            ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», надалі – Постачальник, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Голови Правління Юркевича Ігоря Олександровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, керуючись Законом України  «Про ринок природного газу», Постановою НКРЕКП           №2496 від 30.09.2015 р. «Про затвердження Правил постачання природного газу» та іншими нормативно - правовими актами, які регламентують діяльність на ринку природного газу України, уклали цей Договір постачання природного газу на наведених нижче умовах.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у _______ році природний газ українського походження, та/або ввезений на митну територію України за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711210000 (далі - газ), в обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а Споживач зобов`язується прийняти газ та оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, строках , порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

ЕІС-код Постачальника: 56XO00000486E004.

ЕІС-код Споживача: __________________ .

ЕІС-код точки/точок  комерційного обліку Споживача (за наявності):

Найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким у Споживача укладено договір транспортування (розподілу) природного газу: _____________________________.

 • Постачальник передає Споживачу газ в обсягах тис. куб. м. по місяцях:

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Січень 19

 

Квітень 19

 

Липень 19

 

Жовтень 19

 

Лютий 19

 

Травень 19

 

Серпень 19

 

Листопад 19

 

Березень 19

 

Червень 19

 

Вересень 19

 

Грудень 19

 
 • Дані обсяги є плановими та можуть зменшуватися або збільшуватися. Остаточний обсяг переданого природного газу визначається в Актах приймання-передачі природного газу, що складений між Оператором ГРМ та Cпоживачем.
 • Постачання газу здійснюється для потужностей Споживача за наступними адресами:

___________________________________________________________________________________

Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у нього укладеного з Оператором ГРМ/ГТС в установленому порядку договору транспортування (розподілу) природного газу, на підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.

 • Постачальник передає газ Споживачу на відповідних (віртуальних/фізичних) точках виходу з ГТС, при цьому Споживач самостійно сплачує всі послуги з транспортування до цих точок виходу відповідно до укладених договорів транспортування.
 • Обсяги постачання газу Постачальником Споживачу в кожному розрахунковому періоді (місяці) визначаються на підставі письмової заявки Споживача Постачальнику і можуть відрізнятись від обсягів, зазначених в п 1.2 цього Договору.
 • Письмові заявки Споживача щодо обсягів споживання подаються Постачальнику до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки. У разі відсутності письмової заявки Cпоживача відповідно до п.1.6 — Постачальник має право не здійснювати постачання природного газу Споживачу.
 • Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу на 15-те та 25-те число місяця поставки газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.
 • Збільшення (зменшення) планового обсягу газу у поточному місяці споживання здійснюється на підставі письмових заявок Споживача, поданих впродовж поточного розрахункового місяця, не менш, ніж за 6 (шість) робочих днів до дати коригування.
 • Заявки (листи, повідомлення) можуть бути надіслані Споживачем електронною поштою за реквізитами зазначеними у Договорі з подальшим дублюванням оригіналу заявки поштою.
 • Постачання/споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється рівномірно виходячи з середньодобової норми. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання.
 • Допускається відхилення споживання обсягу природного газу за розрахунковий період ± 5% від підтвердженого обсягу природного газу без коригування.
 • У випадку не подання Споживачем заявки у строк та у порядку, встановлених п.1.7, п 1.8 даного Договору, обсяг газу, що поставлений Постачальником, підтверджується щомісячними актами приймання-передачі газу, оформленими згідно з розділом 4 даного Договору, та підлягає оплаті Споживачем в порядку встановленому даним Договором.
 • За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20 0С (293,15 К), Р-760 мм. рт. ст. (101,325 кПа)).
 • Якість газу повинна відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам щодо його якості. Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу.
 • Споживач за даним Договором отримує природний газ з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.
 • Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, затвердженими в установленому законом порядку.
 1. ЦІНА ГАЗУ
  • Ціна Газу, що передається по Договору, визначається Сторонами по кожному місяцю постачання окремими Додатковими угодами, які є невід'ємною частиною даного Договору.
  • Місячна вартість газу визначається як сума вартості Додаткових угод кожного місяця поставки. Загальна вартість газу за цим Договором визначається як сума місячних вартостей газу.
  • У разі зміни ціни природного газу, Постачальник направляє Споживачу лист - повідомлення з відміткою про вручення за 7 днів до запланованої зміни ціни. Якщо протягом 3-х днів від дати отримання повідомлення Споживач не надасть заперечення, нова ціна вважатиметься узгодженою та прийнятною для Сторін.
  • Зміна ціни на газ, що відбувається у зв’язку з набранням чинності відповідних нормативно-правових актів органів державної влади України, які впливають на ціну, є обов’язковою для розрахунків між Сторонами за даним Договором.
  • У випадку зміни ціни на газ, в тому числі протягом місяця поставки, Споживач зобов’язаний перерахувати на рахунок Постачальника грошові кошти, у розмірі, на який збільшилась вартість запланованого до поставки обсягу газу в термін згідно п 3.1.1.
 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
  • Порядок оплати встановлюється наступним чином:

            3.1.1. Споживач зобов’язаний сплатити вартість місячного обсягу газу на рахунок Постачальника на наступних умовах:

 • 50 % вартості газу до 05-го числа місяця поставки;
 • 20 % вартості газу до 15-го числа місяця поставки;
 • 20 % вартості газу до 25-го числа місяця поставки;

Остаточні розрахунки за фактично поставлений газ здійснюються до 10-го числа місяця, наступного за місяцем поставки.

3.1.2. У разі зменшення або збільшення місячного обсягу споживання Споживачем газу порівняно із замовленим обсягом, оплата розраховується наступним чином:

3.1.2.1. При зменшенні місячного обсягу споживання газу Споживачем – залишок грошових коштів зараховується в оплату за наступний місяць поставки, з урахуванням положень п. 2.1., п. п. 3.1.1. даного Договору.

3.1.2.2. При збільшенні споживання місячного обсягу газу, Споживач зобов’язаний провести оплату за обсяг газу, на який збільшиться поставка, з урахуванням положень п. 2.1., п. п. 3.1.1. даного Договору.

 • Моментом оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Постачальника. Якщо день здійснення Споживачем будь-якого платежу за цим Договором припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то такий платіж повинен бути здійснений в робочий (банківський) день, що передує вихідному, святковому або неробочому дню.
 • В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його підписання та призначення платежу, без зазначення періоду за який здійснюється оплата.
 • За наявності заборгованості у Споживача за цим Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за газ поставлений в минулі періоди за цим Договором, незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначення платежу в порядку календарної черговості виникнення заборгованості. Кошти, які надійшли від Покупця, будуть зараховані як передплата за умови відсутності заборгованості за цим Договором.
 • У разі не оплати поточних платежів згідно п 3.1.1. Постачальник має право у порядку, визначеному цим договором та діючим законодавством України, припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт Споживача до повного погашення заборгованості.
 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
  • Кількість поставленого Споживачу газу визначається за показниками, встановленого у Споживача комерційного вузла обліку, та підтверджується Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.
  • Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється відповідно до п 1.11 та п 1.12 даного Договору.
  • Приймання - передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою щомісячних Актів приймання-передачі, які є невід`ємними частинами цього Договору, і які є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

4.3.1. Для складання актів приймання-передачі природного газу, Споживач до 05 числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, зобов’язаний надати Постачальнику копію акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу складеного між Споживачем та Оператором ГРМ або Оператором ГТС.

4.3.2. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник протягом 3(трьох) робочих днів з дня їх отримання складає, підписує і скріплює печаткою Акти приймання-передачі природного газу та направляє їх Споживачу.

 • Споживач протягом 2(двох) днів з дати одержання Актів приймання-передачі природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу.
 • У разі невиконання обов’язку, передбаченого п. 4.4 даного Договору, газ вважається поставленим і прийнятим Споживачем від Постачальника на підставі даних Постачальника та/або документів та/або інформації, які складаються та/або надається Оператором ГТС та/або Оператором ГРМ до врегулювання розбіжностей згідно договору або в судовому порядку.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Право та обов’язки споживача

Споживач має право:

1) на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

2) на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн. куб. м.;

3) на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

4) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

5) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу.

Споживач зобов’язується:

1) дотримуватись вимог “Правил постачання природного газу” затверджених Постановою НКРЕКП № 2496  від 30.09.2015;

2) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

3) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

4) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

5) забезпечувати допуск представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання газу;

6) Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

 • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
 • відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
 • перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
 • інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;

 • Права і обов'язки Постачальника

Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

2) на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

3) на повну і достовірну інформацію від Споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

4) на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

5) інші права, передбачені постановою НКРЕКП № 2496  від 30.09.2015 «Про затвердження Правил постачання природного газу» та чинним законодавством;

Постачальник зобов’язується:

1) дотримуватись вимог постанови НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 «Про затвердження Правил постачання природного газу»;

2) забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

3) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

4) в установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

5) своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість Споживачеві регулювати власне споживання природного газу;

6) своєчасно повідомляти Споживача (але не пізніше 1-ї доби з настання події), якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

7) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу. Контактні дані, інформація для споживачів та режим роботи зазначені в цьому Договорі і на веб-сайті www.nnpz.com.ua

            9) враховуючи, що передача Постачальником природного газу в мережах АТ «Укртрансгаз» Споживачу носить безперервний характер, Постачальник не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено таку передачу природного газу, зобов'язаний скласти зведену податкову накладну, з урахуванням всього обсягу постачання природного газу протягом місяця поставки.

У випадку якщо станом на дату складання зазначеної податкової накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок  Постачальника як оплата (передоплата) за природний газ, перевищує вартість поставленого обсягу газу протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
  • Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу в разі:
 • проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
 • перевитрат середньодобової норми згідно п 1.12, нерівномірної подачі природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу згідно п 1.7;
 • розірвання договору постачання природного газу;
 • відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
 • настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними.
  • Постачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.
  • Припинення постачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити Постачальнику заборгованість за даним Договором.
  • За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання Споживачу Постачальник надсилає Споживачу не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо). У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання повідомлення , та завчасного надання Постачальнику підтверджених документів (а Оператору ГРМ/ГТС — копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).
  • Відновлення постачання Споживачу здійснюється у разі усунення підстав, встановлених п.6.1, п.6.2. даного Договору та відшкодування витрат Споживачем на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником.
  • Заходи з обмеження, припинення та відновлення газопостачання Споживачу здійснюється у відповідності до “Правил постачання природного газу”.
 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
  • Зміна Постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:
   • Споживачем попередньо укладено Договір постачання з новим Постачальником.
   • У Споживача відсутня прострочена заборгованість за цим Договором.
  • Споживач зобов’язаний надіслати оригінал повідомлення про намір зміни Постачальника на поштову адресу Постачальника, що вказана в розділі 12 цього Договору, за 21 (двадцять один) календарний день до місяця, з якого постачання природного газу здійснюється новим Постачальником.
  • Повідомлення про намір зміни постачальника повинно містити дату розірвання (призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим Постачальником набере чинності.
  • Якщо на початок періоду фактичного постачання газу новим Постачальником у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед Постачальником за цим Договором (через розбіжності між плановим та фактичним споживанням, настанням терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені Правилами постачання газу щодо припинення постачання природного газу Споживачеві.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  • За порушення Споживачем умов п.4.3 та п.4.4. Договору, а саме, за ухилення від підписання та надання Постачальнику Актів приймання-передачі Газу у передбачені Договором строки, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% від вартості отриманого Споживачем за відповідним Актом Газу (або його планового обсягу) за кожний день такого прострочення.
  • За часткову або повну відмову Споживача від прийняття Газу, Споживач сплачує на користь Постачальника - штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості обсягу Газу, від прийняття якого відмовився Споживач.
  • За порушення Споживачем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) згідно з п.3.1. Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, - пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу, та додатково – штраф у розмірі 1% (один відсоток) від суми простроченого платежу, а у разі прострочення платежу на строк понад 10 календарних днів – додатково штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми простроченого платежу.
  • За порушення Споживачем грошових зобов’язань згідно з п.3.1.1 та 3.1.2. Договору, Постачальник має право зменшити обсяг поставки Газу до рівня фактичних платежів, або не передавати/припинити Газ Споживачу, або розірвати Договір в односторонньому порядку і, відповідно, повернути Споживачу суму перерахованих ним коштів в рахунок оплати обсягу Газу, за виключенням нарахованих Постачальником санкцій (пені/штрафу тощо).
  • За порушення Споживачем умов оплати Газу по Договору, Постачальник в односторонньому порядку має право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за таке порушення, та здійснити зарахування вже отриманих від Споживача коштів (часткової оплати) по Договору в рахунок стягнення суми зазначених господарських санкцій (пені, штрафу тощо).
  • Сума грошових зобов‘язань Споживача за обсяг отриманого по Договору Газу збільшується на суму нарахованих та стягнутих Постачальником господарських санкцій.
  • Сплата Споживачем господарських санкцій за даним Договором не звільняє його від виконання основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Постачальником з вини Споживача.
  • У разі неможливості Постачальника передати Газ Споживачу відповідно до умов Договору, Постачальник зобов‘язується протягом 20 (двадцяти) банківських днів повернути Споживачу сплачену останнім вартість Газу по Договору. За такої умови Споживачем пункт 4.3.1.- 4.3.6. не виконується.
  • Пеня, передбачена даним Розділом Договору, нараховується за увесь період прострочення виконання зобов‘язань.
  • Сторони встановили позовну давність на стягнення неустойки (пені, штрафу), передбачених даним Розділом Договору, строком у 2 (два роки).
  • Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного договору. При цьому у разі наявності переплати Постачальник зобов’язаний повернути Споживачу, надмірно сплачену останнім суму протягом 10-х банківських днів з дня отримання оригіналу вимоги про повернення коштів. В разі прострочення повернення переплати Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Споживача заборгованість з урахуванням індексу інфляції, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожний день прострочення виконання зобов’язання.
  • Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ.
 1. ФОРС – МАЖОР
  • При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов‘язань по цьому Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому Договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені ТПП України чи іншим компетентним органом.
  • Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, для якої вони наступили, сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.
  • Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати обсягу фактично поставленого газу.
  • При припиненні обставин, зазначених у пункті 9.1, Сторона повинна без зволікання, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про них іншу Сторону. У повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов'язання за даним Договором.
  • У випадках, передбачених у пункті 9.1 даного Договору, термін виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки.
 2. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК
  • Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
  • Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживача, та повідомити про результати їх розгляду протягом одного місяця з дати отримання.
  • Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація посадових осіб Постачальника, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси тощо), публікуються на сайті www.nnpz.com.ua
  • У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.
  • Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють Сторін права звернутися до суду.
 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
  • Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до «__» _________ _____ року включно в частині постачання газу, а в частині інших зобов’язань – до повного їх виконання Сторонами. При цьому Договір являється дійсним за умови наявності відбитку печатки обох Сторін на кожному аркуші Договору.
  • Договір вважається продовженим на той же строк, якщо за 30 днів до закінчення його дії, Сторона не заявила про його припинення/розірвання або необхідність перегляду умов договору.
  • Умови Договору може бути змінено на підставі нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП або іншого органу, що регулюють відносини з поставок газу та правил роботи на ринку газу України, шляхом підписання відповідних додаткових угод.
  • Всі доповнення та додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над раніше укладеними та над положеннями даного Договору в разі, коли вони укладені в письмовій формі, мають дату, номер, посилання на даний Договір, підписи уповноважених представників Сторін та оригінальні печатки підприємств.
  • Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних зобов‘язань перед іншою Стороною та попередить про це останню письмово за 21 календарний день.
  • В разі, якщо Сторони підписали Договір без зазначення «з протоколом розбіжностей», вважається, що Договір укладений без розбіжностей. Зазначення у протоколі розбіжностей слів «З протоколом узгодження розбіжностей» свідчить про направлення Стороні протоколу узгодження розбіжностей.
  • З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету укладені Сторонами раніше.
  • Факсові та електронні копії цього Договору та додаткових угод до нього мають юридичну силу до моменту отримання Сторонами їх оригіналів.
  • Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної з Сторін. Кожний примірник має однакову юридичну силу.
  • При виконанні Сторонами умов цього Договору кожна Сторона забезпечує дотримання вимог та несе відповідальність щодо захисту персональних даних, що встановлені Законом України "Про захист персональних даних" і мають відношення до виконання Сторонами умов цього Договору.
  • Сторони, діючи відповідно до вимог чинного законодавства щодо вчинення значних правочинів та усвідомлюючи наслідки вчинення правочинів із перевищенням повноважень, підтверджують наявність необхідного та достатнього обсягу повноважень на укладання та виконання цього Договору. При цьому кожна Сторона засвідчує, що вартість Договору (предмету Договору) не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Сторони станом на кінець попереднього кварталу до укладення Договору, а у випадку наявності в Договорі (на момент його укладення, зміни або в процесі його виконання) ознак значного правочину (в розумінні ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») відповідна Сторона зобов’язується завчасно надати іншій Стороні наступні документи на підтвердження повноважень на укладення, зміну та виконання Договору:

- копію належним чином засвідченої чинної редакції Статуту, а у випадку реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту з 01.01.2016 (відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань») надати лист із зазначенням коду доступу, за яким можливо здійснити пошук чинних установчих документів юридичної особи;

- лист-довідку про вартість чистих активів юридичної особи за попередній перед датою укладення (зміни, виконання) Договору квартал за підписом керівника та бухгалтера (за наявності) та/або фінансову звітність за аналогічний період;

- копію належним чином засвідченого протоколу загальних зборів про надання згоди на вчинення значного правочину (укладення, зміну та виконання Договору).

 • У випадку недотримання будь-якою зі Сторін наведених вище умов, в тому числі введення в оману або неповідомлення іншої Сторони щодо наявності в укладеному Договорі ознак значного правочину, ненадання або несвоєчасне відповідних копій документів, що спричинило або може спричинити недійсність Договору, незалежно від наявності умислу в діях (бездіяльності) такої Сторони, остання відшкодовує іншій Стороні всі збитки, завдані такими діями (бездіяльністю).
 • За наявності у добросовісної Сторони достовірних та підтверджених даних щодо відсутності повноважень на укладення, зміну та виконання Договору, що має ознаки значного правочину, у іншої Сторони, така добросовісна Сторона залишає за собою право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором (із звільненням її від відповідальності за це) та розірвати його в односторонньому порядку з невідкладним набуванням чинності шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій Стороні.
 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Постачальник

ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» 

Споживач

 

78405, Україна, Івано-Франківська область,

м. Надвірна, вул. Майданська, 5

Код ЄДРПОУ 00152230

П/р 26007303013448 в ТВБВ №10008/0118

м. Надвірна АТ “Ощадбанк”, МФО 336503

Індивідуальний податковий номер  001522309091

Свідоцтво платника ПДВ №100339294

тел:   (0342)50-18-11, (0342)50-18-44

е-mail: secretar@nnpz.com.ua

код  EIС: 56XO00000486E004.

 

Голова Правління

_____________________

___________________ І.О. Юркевич

___________________ _______________