Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

Звіт Ревізійної  комісії

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

за підсумками  роботи  в  2017 році

   

           Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства та підготувала висновки за результатами діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2017 рік.

           При проведенні перевірки Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства, діючим законодавством України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   18.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості