Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   09.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
78400, м. Надвiрна, Майданська, б. 5
4. Код за ЄДРПОУ
00152230
5. Міжміський код та телефон, факс
(0342) 501837 (0342) 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.08.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 152 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 10.08.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.nnpz.com.ua в мережі Інтернет 13.08.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
1 09.08.2018 370000 116868 33.1284
Зміст інформації:
-Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 09.08.2018 року, Наглядова рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
-Предмет правочину: мирова угода мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" та АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРТРАНСНАФТА" у справi №910/13985/17 за позовом ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" до АТ "УКРТРАНСНАФТА" про стягнення вартостi послуг зберiгання нафти, граничною сукупною вартiстю правочинiв 370 000,00 грн.
-Ринкова вартiсть майна або послуги, що є предметом правочину, зазначена вiдповiдно до законодавства: 370 000 000,00 грн.
-Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1116868 тис. грн.
-Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтена за даними останної рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 33,1284%.
-Загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення, якщо рiшення приймається Наглядовою радою i така Наглядова рада є правоможна приймати такi рiшення: загальна кiлькiсть голосiв 4 (чотири), кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" 4 (чотири).