Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   31.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
78400, м. Надвiрна, Майданська, б. 5
4. Код за ЄДРПОУ
00152230
5. Міжміський код та телефон, факс
(0342) 501837 (0342) 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.08.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 146 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 02.08.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.nnpz.com.ua в мережі Інтернет 02.08.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
1 31.07.2018 370000 1116868 33.1284
Зміст інформації:
- Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 31.07.2018 року.
- Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру правочинiв: надано попередню згоду на вчинення товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме:
- укладення Мирової угоди мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” (ЄДРПОУ 00152230) та АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “УКРТРАНСНАФТА” (ЄДРПОУ 31570412) у справi №910/13985/17 за позовом ПАТ “НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ” до АТ “УКРТРАНСНАФТА” про стягнення вартостi послуг зберiгання нафти, – граничною сукупною вартiстю правочинiв 370 000 000,00 грн. (триста сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Значнi правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважено Правлiння товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi товариства значних правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту товариства та даного рiшення загальних зборiв.
Прийнято рiшення протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення товариством значних правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2017 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту товариства та даного рiшення загальних зборiв).
- Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 370000000,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1116868 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 33,1284 %.
- Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12932665 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 12911054 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення: 9499450 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення: 3411462 шт.