Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.07.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00152230
4. Місцезнаходження
78400, м. Надвiрна, вул. Майданська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(0342) 501837 (0342) 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.07.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.nnpz.com.ua в мережі Інтернет 25.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
10. Інформація про конвертацію цінних паперів  
11. Інформація про заміну управителя  
12. Інформація про керуючого іпотекою  
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
21. Примітки:
П. 1. В основних вiдомостях про емiтента не вказано серiю i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи, в зв'язку з його вiдсутнiстю. 
П. 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що у емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря.
П. 7.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що облiгацiї у звiтному перiодi не випускались.
П. 7.3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що iншi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались.
П. 7.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, тому що похiднi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались.
П. 8.2. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не здiйснював виробництво продукцiї нафтоперероблення та не реалiзовував продукцiю власного виробництва.
П. 8.3. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не здiйснював виробництво продукцiї нафтоперероблення та не реалiзовував продукцiю власного виробництва.
П. 8.4. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi такого рiшення не приймав.
П. 8.5. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi такого рiшення не приймав.
П. 8.6. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi такого рiшення не приймав.
П. 9. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що борговi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались.
П. 10. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається, тому що у звiтному перiодi емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
П. 11. Iнформацiя про замiну управителя не надається, тому що у звiтному перiодi емiтент не здiйснював замiну управителя.
П. 12., п. 13., п. 14., п. 15., п. 16. Iнформацiя, що вказана в даних пунктах, не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не випускав iпотечнi облiгацiї та iпотечнi сертифiкати.
П. 17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
П. 19. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не випускав борговi цiннi папери.
П. 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) -
3. Дата проведення державної реєстрації 22.03.1994
4. Територія (область) Івано-Франківська
5. Статутний капітал (грн) 3280252.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 25.999999
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 562
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 19.20 виробництво продуктiв нафтоперероблення, 43.99 iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у., 46.71 оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
10. Органи управління підприємства У вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом товариства органами управлiння товариства є: 1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган товариства. Загальнi збори акцiонерiв проводяться у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 2. Наглядова рада - орган товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 3. Правлiння - виконавчий орган товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння дiє в iнтересах товариства у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства та Положенням "Про Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 4. Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ТВБВ №10008/0118 м.Надвiрна АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 336503
3) поточний рахунок 26000300013448
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ТВБВ №10008/0118 м.Надвiрна АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 336503
6) поточний рахунок 26008302013448
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Виробництво електричної енергiї АД №073933 17.08.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) 16.08.2022
Опис Основним видом дiяльностi товариства є виробництво продуктiв нафтоперероблення. Вiдповiдно до дiючого законодавства України та Статуту, ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" отримало лiцензiю на виробництво електричної енергiї. 
В структурi товариства є ТЕЦ, яка забезпечує виробництво електроенергiєю. В разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде продовжена. 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АД №072082 06.07.2012 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй обл. Необмежена
Опис Вiдповiдно до дiючого законодавства України та Статуту, ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" отримало лiцензiю на провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури. 
Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину будiвельних та монтажних робiт власними силами. 

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 25653832
4. Місцезнаходження 78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська, б. 5
5. Опис ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС", частка товариства: 40,1%. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" має всi права учасника, передбаченi чинним законодавством України i Статутом ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС". Основним видом дiяльностi ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС" є вантажний автомобiльний транспорт (код КВЕД 49.41).
1. Найменування ТОВ "НАФТОХIМТОРГ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 30452212
4. Місцезнаходження 78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. П. Мирного, б. 4
5. Опис ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ "НАФТОХIМТОРГ", частка товариства: 99,83 %. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" має всi права учасника, передбаченi чинним законодавством України i Статутом ТОВ "НАФТОХIМТОРГ". Основним видом дiяльностi ТОВ "НАФТОХIМТОРГ" є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкапрова Наталiя Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1979
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "РУШ", адмiнiстратор.
8. Опис Обрана членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Обрана Головою Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 17.04.2018 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.04.2018 р.). Є представником акцiонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Моторiн Владислав Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1982
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Комерцiйний банк, юрисконсульт.
8. Опис Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiколенко Геннадiй Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1972
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ ''ФК IНВЕСТКОНСАЛТIНГ", фахiвець.
8. Опис Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пугач Юрiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1960
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "КОМПАНIЯ "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ", Голова Правлiння.
8. Опис Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мацiпура Андрiй Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1982
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Днiпрокосмос", керiвник групи
8. Опис Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.
Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Голова Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юркевич Iгор Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1965
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Перший заступник Голови Правлiння, комерцiйний директор.
8. Опис Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Головою Правлiння строком на 5 р. з 16.02.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 15.02.2017 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Правлiння (Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дутчак Василь Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1948
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 50
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер, член Правлiння.
8. Опис Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Правлiння (Заступник Голови Правлiння, технiчний директор)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гончарук Роман Дмитрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1941
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 55
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Заступник Голови Правлiння, технiчний директор, член Правлiння.
8. Опис Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Правлiння (головний юрисконсульт)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузюк Iван Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1965
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", головний юрисконсульт-начальник юридично-договiрного вiддiлу.
8. Опис Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння строком на 5 р. з 01.07.2016 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.06.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Правлiння (головний бухгалтер)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iльчишин Iгор Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1979
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", начальник фiнансового вiддiлу.
8. Опис Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Правлiння (начальник управлiння маркетингу та логiстики)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полiщук Валерiй Павлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1966
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", начальник управлiння забезпечення виробництвом.
8. Опис Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Правлiння (комерцiйний директор)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шулiм Олександр Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1966
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", заступник комерцiйного директора.
8. Опис Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння строком на 5 р. з 12.06.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 12.06.2017 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коляденко Наталiя Iванiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1967
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Альпiна", головний бухгалтер
8. Опис Обрана членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жученя Дмитро Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1980
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Арлан", директор.
8. Опис Обраний членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гура Юлiя Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
4. Рік народження 1982
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ЦIК", експерт Департаменту корпоративного управлiння.
8. Опис Обрана членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). 
Обрана Головою Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 17.04.2018 р. (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 17.04.2018 р.).
Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ-СЕРВIС IНК"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 13659226
4. Місцезнаходження 76018, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, б. 34, офiс 1.
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0036
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2015
7. Міжміський код та телефон/факс (0342) 740380 (0342) 750501
8. Вид діяльності надання аудиторських послуг
9. Опис Починаючи з 1994 р. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" користується послугами ТОВ "АУДИТ-СЕРВIС IНК", це найбiльш квалiфiкована та авторитетна фiрма регiону. Дане товариство здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №0036, продовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 р. №315/3 чинного до 24.09.2020 р.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, б. 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 5910404 (044)5910434
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
9. Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 24101605
4. Місцезнаходження 02094, м. Київ, вул. Кракiвська, б. №15/17, лiтера А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263248
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 2960540 (044) 2960514
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
9. Опис ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" є зберiгачем цiнних паперiв (простих iменних акцiй) ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30115243
4. Місцезнаходження 03062, м. Київ, Проспект Перемоги, б. 65
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  
7. Міжміський код та телефон/факс 0800500195 (044) 536 00 20
8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть
9. Опис Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20602681
4. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, б. 40
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №641949
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2015
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 4636421 (044) 4637440
8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть
9. Опис Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "IнтерЕкспрес"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 33097568
4. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 69
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №500276
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 4653042 (044) 2874716
8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть
9. Опис Обов'язкове страхування вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
10.06.2011 39/09/1/11 Iвано-Франкiвське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000135578 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 13121008 3280252.00 100.0000
Опис Внесений до бiржового списку ПрАТ ''Приднiпровська фондова бiржа'' за категорiєю позалiстингових, наступних цiнних паперiв: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть 0,25 грн., свiдоцтво про державну реєстрацiю №39/09/1/11 вiд 10.06.2011 р.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 1611064 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1611064 X X
Опис: Протягом звiтного перiоду у ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" виникли тiльки поточнi зобов'язання, довгострокових зобов'язань немає.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
Територія   за КОАТУУ 2624010100
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 19.20
Середня кількість працівників 572  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул. Майданська, буд. 5, м. Надвiрна, Надвiрнянський район, Iвано-Франкiвська обл., 78400  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2018 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 56 69 127
первісна вартість 1001 679 717 411
накопичена амортизація 1002 623 648 284
Незавершені капітальні інвестиції 1005 363151 363006 387611
Основні засоби: 1010 96981 90491 230652
первісна вартість 1011 469756 469687 467564
знос 1012 372775 379196 236912
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

6285
інші фінансові інвестиції 1035 6410 6410 1205
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 7
Усього за розділом I1095466598459976625887
II. Оборотні активи
Запаси 1100 112358 111830 311078
Виробничі запаси 1101 97715 97338 227129
Незавершене виробництво 1102 8175 0 29043
Готова продукція 1103 758 752 37175
Товари 1104 5710 13740 17731
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 41
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 122497 50303 1260346
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

118426

107812

218742
з бюджетом 1135 19322 11160 110677
у тому числі з податку на прибуток 1136 1404 1564 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 269550 377034 25643
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 435 1209 14636
Готівка 1166 0 1 0
Рахунки в банках 1167 435 1208 14636
Витрати майбутніх періодів 1170 64 221 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 10 1 730
Усього за розділом II11956426626595701941893
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300110926011195462567780

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3280 3280 3280
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 135712
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 820 820 820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -438074 -495618 -275158
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I1495-433974491518-135346
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 30264
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 2271
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 545
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II15950033080
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 32483 66618 1474513
за розрахунками з бюджетом 1620 1034 1147 7539
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 321 427 726
за розрахунками з оплати праці 1630 2329 2297 2055
за одержаними авансами 1635 36296 33156 71497
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 25289
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1470771 1507419 1088427
Усього за розділом IІІ1695154323416110642670046
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900110926011195462567780

Примітки Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 59697 305214
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 46624 ) ( 280078 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

13073

25136
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2700 3269
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 28857 ) ( 29874 )
Витрати на збут 2150 ( 768 ) ( 16315 )
Інші операційні витрати 2180 ( 43829 ) ( 75528 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 57681 ) ( 93312 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 110 275
Інші доходи 2240 28 38
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 289 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 57544 ) ( 93288 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 57544 ) ( 93288 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-57544-93288

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 25233 30167
Витрати на оплату праці 2505 32459 45349
Відрахування на соціальні заходи 2510 8469 9823
Амортизація 2515 6853 6809
Інші операційні витрати 2520 46022 38328
Разом2550119036130476

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 13121008 1312008
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13121008 1312008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -4.38564 -7.10982
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -4.38564 -7.10982
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2018 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

865418

642143
Повернення податків і зборів 3005 0 6
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 408 664
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 207 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 504220 900846
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 19798 )

( 55958 )
Праці 3105 ( 26245 ) ( 37447 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5789 ) ( 8067 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10022 ) ( 12716 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 160 ) ( 90 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 9862 ) ( 12626 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 65690 ) ( 353244 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 871 ) ( 582 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 116 ) ( 75 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1240789 ) ( 1067957 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності31959337628
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 110 804
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 269 ) ( 391 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-159413
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339500
Чистий рух грошових коштів за звітний період34007748041
Залишок коштів на початок року 3405 435 450
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1209 8491

Примітки Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2018 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) товариством не складається.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2018 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000328000820-43046400-426364
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -7610 0 0 -7610
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року4095328000820-43807400-433974
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-5754400-57544
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000
Накопичені курсові різниці411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000
Інший сукупний дохід411600000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950000-5754400-57544
Залишок на кінець року4300328000820-49561800-491518

Примітки Звiт про власний капiтал складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на кiнець року, а тому не заповнюються у зв"язку з вiдсутнiстю данних у звiтному перiодi.

Продовження тексту приміток

 

Продовження тексту приміток

 

Продовження тексту приміток