Звіт Ревізійної  комісії

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

за підсумками  роботи  в  2017 році

   

           Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства та підготувала висновки за результатами діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2017 рік.

           При проведенні перевірки Ревізійна комісія керувалася Статутом Товариства, діючим законодавством України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

У процесі роботи були вибірково перевірені первинні документи бухгалтерського обліку, журнали-ордери, головна книга.

    Застосована облікова політика у всіх істотних аспектах відповідає основним вимогам законодавства, регулюючого бухгалтерський та податковий облік, який на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-Х1У "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",  Положень та інструкцій Міністерства фінансів України, Міжнародних стандартів фінансової звітності.

    

           Під час проведення аналізу статей балансу підприємства станом на 31.12.2017 року,  Ревізійною комісією було встановлене наступне:

Фінансову звітність Товариства підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, що  розміщені на сайті Міністерства фінансів України станом на 31.12.2017 р.

           Облік основних засобів, необоротних  матеріальних активів ведеться окремо в бухгалтерському і податковому обліку, відповідно до вимог чинного Законодавства України.

           Облік  матеріалів,  відпущених  у  виробництво,  сировини,  ведеться  по собівартості  перших  за  часом  надходження  запасів.  Договори  на   матеріальну відповідальність  складені  з  матеріально-відповідальними  особами  підприємства згідно  з  чиним  законодавством.         

           Кошти на підприємстві витрачалися за напрямками і в обсязі, встановленим бюджетом на 2017 рік.       

           Ведення податкового обліку  відповідає  вимогам  чинного законодавства.

    

        Перевірка бухгалтерського балансу і фінансової звітності за 2017 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Ревізійна комісія ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"