Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   18.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
78400, м. Надвiрна, Майданська, 5
4. Код за ЄДРПОУ
00152230
5. Міжміський код та телефон, факс
(0342) 501837 (0342) 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 77 Вiдомостi НКЦПФР 23.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.nnpz.сom.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Шкапрова Наталiя Миколаївна АК 660598
10.01.2000 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Пiдставою для прийняття такого рiшення було закiнчення термiну повноважень члена Наглядової ради згiдно Статуту товариства. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000007 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Нiколенко Геннадiй Iванович ЕА 259597
25.03.1997 Олександрiйський МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Пiдставою для прийняття такого рiшення було закiнчення термiну повноважень члена Наглядової ради згiдно Статуту товариства. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000007 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Вовкобой Димитрiй Олексiйович АЕ 338664
09.09.1996 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Пiдставою для прийняття такого рiшення було закiнчення термiну повноважень члена Наглядової ради згiдно Статуту товариства. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000007 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Мацiпура Андрiй Васильович АК 427338
24.02.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Пiдставою для прийняття такого рiшення було закiнчення термiну повноважень члена Наглядової ради згiдно Статуту товариства. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000007 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Моторiн Владислав Олександрович АК 298233
12.10.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Пiдставою для прийняття такого рiшення було закiнчення термiну повноважень члена Наглядової ради згiдно Статуту товариства. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000007 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р.
17.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Коляденко Наталiя Iванiвна АК 214149
08.07.1998 Днiпропетровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000015
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Пiдставою для прийняття такого рiшення було закiнчення термiну повноважень члена Ревiзiйної комiсiї товариства. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000015 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р.
17.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Жученя Дмитро Борисович АЕ 712813
07.07.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Пiдставою для прийняття такого рiшення було закiнчення термiну повноважень члена Ревiзiйної комiсiї товариства. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: з 08.04.2015 р. до 17.04.2018 р.
17.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Шкапрова Наталiя Миколаївна АК 660598
10.01.2000 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Обрана на посаду члена Наглядової ради на пiдставi пропозицiї акцiонера. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000007 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згiдно Статуту ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" на 3 р. Посадова особа є представником акцiонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ "РУШ", адмiнiстратор.
Обрана Головою Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 17.04.2018 р.
17.04.2018 обрано Член Наглядової ради Нiколенко Геннадiй Iванович ЕА 259597
25.03.1997 Олександрiйський МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Обраний на посаду члена Наглядової ради на пiдставi пропозицiї акцiонера. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000007 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згiдно Статуту ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" на 3 р. Посадова особа є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ "ФК IНВЕСТКОНСАЛТIНГ", фахiвець.
17.04.2018 обрано Член Наглядової ради Пугач Юрiй Володимирович АН 112865
17.03.2003 Амур-Нижньоднiпровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Обраний на посаду члена Наглядової ради на пiдставi пропозицiї акцiонера. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згiдно Статуту ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" на 3 р. Посадова особа є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Голова Правлiння ПрАТ "КОМПАНIЯ "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ".
17.04.2018 обрано Член Наглядової ради Моторiн Владислав Олександрович АК 298233
12.10.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Обраний на посаду члена Наглядової ради на пiдставi пропозицiї акцiонера. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.00000 7%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згiдно Статуту ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" на 3 р. Посадова особа є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Комерцiйний банк, юрисконсульт.
17.04.2018 обрано Член Наглядової ради Мацiпура Андрiй Васильович АК 427338
24.02.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000007
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Обраний на посаду члена Наглядової ради на пiдставi пропозицiї акцiонера. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.000007%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згiдно Статуту ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" на 3 р. Посадова особа є представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Керiвник групи, ДП "Днiпрокосмос".
17.04.2018 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Гура Юлiя Олександрiвна АМ 432354
12.07.2001 Самарський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на пiдставi пропозицiї акцiонера. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згiдно Статуту ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" на 5 р. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ "ЦIК", експерт Департаменту корпоративного управлiння.
Обрана Головою Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 17.04.2018 р.
17.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Коляденко Наталiя Iванiвна АК 214149
08.07.1998 Днiпропетровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.000015
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на пiдставi пропозицiї акцiонера.Частка в розмiрi 0.000015 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згiдно Статуту ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" на 5 р. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ "Альпiна", головний бухгалтер.
17.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Жученя Дмитро Борисович АЕ 712813
07.07.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" 17.04.2018 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на пiдставi пропозицiї акцiонера. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: згiдно Статуту ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" на 5 р. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: ТОВ "Арлан", директор.