Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.07.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голоав Правлiння Юркевич Iгор Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
78400, м. Надвiрна, Майданська, 5
4. Код за ЄДРПОУ
00152230
5. Міжміський код та телефон, факс
0342 501811, 501830 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00152230
4. Місцезнаходження
78400, м.Надвiрна, Майданська. 5
5. Міжміський код, телефон та факс
0342 501830 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО '' НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ''
2. Код за ЄДРПОУ 00152230
3. Місцезнаходження 78400, м. Надвiрна, Майданська, 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0342 501830, 501844
5. Електронна поштова адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації nnpz.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядова рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", протокол вiд 15.02.2017р. прийняла рiшення щодо припинення повноважень та розiрвання трудового контракту Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Шиляєва Олександра Леонiдовича (паспорт СР 348808 виданий Рiвненським РВ УМВС а Рiвненськiй обл. 09.02. 1998р.). Повноваження Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Шиляєва Олександра Леонiдовича припиненi у вiдповiдностi з Статутом та згiдно поданої заяви. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова   рада ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" вiд 15.02.2017р. прийняла рiшення щодо обрання на посаду Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Юркевича Iгоря Олександровича (паспорт СР 431518 виданий Сарнинським РВ УМВС в Рiвненськiй обл. 09.06. 1998р.) з 16.02.2017року. Посада, яку обiймала особа до обрання - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". У вiдповiдностi з Статутом Товариства термiн, на який обрано особу - 5 рокiв до 16.02.2022р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.