Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння Шиляєв Олександр Леонiдович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00152230
4. Місцезнаходження
78400, м.Надвiрна, Майданська. 5
5. Міжміський код, телефон та факс
0342 501830 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в мережі Інтернет 25.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента
 
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента  
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
10. Інформація про конвертацію цінних паперів  
11. Інформація про заміну управителя  
12. Інформація про керуючого іпотекою  
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
21. Примітки:
1.Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi.
За звiтний перiод Товариство випуску облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi - не проводило.
2.Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери.
За звiтний перiодТовариство випуску похiдних цiнних паперiв - не проводило.
3.Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСБО
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi на ПАТ ''НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ'' впровадженi.
4.Товариство не випускало цiльових облiгацiй.
5.Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.
Протягом звiтного перiоду виробничi потужностi товариства тимчасово зупиненi у зв'язку з вiдсутнiстю нафтової сировини на Українi.
Короткострокових та довгострокових зобов'язань у емiтента не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ № 352039
3. Дата проведення державної реєстрації 22.03.1994
4. Територія (область) Івано-Франківська
5. Статутний капітал (грн) 3280252.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 26
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 1107
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 19.20 виробництво продуктiв нафтоперпроблення, 46.71 оптова торгiвля твердим. рiдким. газоподiбним паливом i подiбними продуктами, 43.99 iншi спецiальнi будiвельнi роботи
10. Органи управління підприємства У вiдповiдностi з чинним законодавством України органами управлiння товариства є: - Загльнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства. - Наглядова рада - орган Товариства який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж зборами акцiонерi та дiє у вiдповiдностi iз Статутоь Товариства. Положненням "Про Наглядову раду" та з врахуванням рiшень Загльних зборiв акцiонерiв. - Правлiння - виконавчий орган Товариства. який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. - Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль за фiнансово господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Органи управлiння Товариства дiють у вiдповiдностi з чинним законодавством України.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті КБ ПРВАТБАНК
2) МФО банку 305299
3) поточний рахунок 2600905700091
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті КБ ПРВАТБАНК
5) МФО банку 305299
6) поточний рахунок 26003057003396

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
виробництво електричної енергiї АД №073933 17.08.2012 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення.У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiприємством одержано лiцензiю на вид дiяльностi:
- виробництво електричної енергiї тепловими електростанцiями.
В структурi Товариства є ТЕЦ, яка забезпечує виробництво електроенергiєю та водяною парою. Лiцензiя на даний вид дiяльностi буде отримана на новий термiн.
Будiвельна дiяльнiсть,проектування АВ №556643 25.11.2010 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю в Iвано-Франкiвськiй обл. Необмежена
Опис Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення.У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiдприємством одержано лiцензiю на вид дiяльностi:
- будiвельна дiяльнiсть,проектування.
Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину проектних робiт власними силами. При необхiдностi лiцензiя на даний вид дiяльностi буде отримана на новий термiн.
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АД №072082 06.07.2012 iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй обл. Необмежена
Опис Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення.У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiдприємством одержано лiцензiю на вид дiяльностi:
- будiвельна дiяльнiсть.
Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину проектних робiт власними силами. При необхiдностi лiцензiя на даний вид дiяльностi буде отримана на новий термiн.


IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування ТзОВ "Нафтотранссервiс"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 25653832
4. Місцезнаходження м.Надвiрна,вул.Майданська,5
5. Опис ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником ТзОВ "Нафтотранссервiс", частка Товариства - 40,1%.Основним видом дiяльностi ТзОВ є транспортування нафтової сировини та нафтопродуктiв автомобiльним транспортом.

1. Найменування ТзОВ "Нафтохїiмторг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 30452212
4. Місцезнаходження м.Надвiрна,вул.Майданська,5
5. Опис ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником ТзОВ"Нафтохiмторг" , частка Товариства - 99,83%.Основним видом дiяльностi ТзОВ є функцiонування стуктуригромадського харчування , що є на балансi Товариства.


V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
25.07.2008 25.07.2008 Гаврилюк Iгор Романович ,
Опис Чинне законодавство України ставить перед акцiонерними товариствами задачi щодо розвитку фондового ринку, пiдвищення ефективностi захисту прав власностi та запровадження загальноприйнятих мiжнародних принципiв корпоративного управлiння i дiяльностi акцiонерних товариств в Українi.
На виконання указу президента України вiд 24.11.2005року №1648/2005 та Розпорядження КМ України 07.03.2006 року, яким затвердженi ''Основнi напрямки розвитку фондового ринку на 2005-2010 роки'' та з метою виконання вимог чинного законодавства України в товариствi введена посада корпоративного секретаря з покладанням на нього обов'язкiв з корпоративного управлiння.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада голова Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкапрова Наталiя Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 941113 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження 1979
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав данi вiдсутнi
8. Опис Обрана головою Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Моторiн Владислав Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 298233 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження 1982
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ ''Центр iнвестицiйного консалтингу '',юрисконсульт
8. Опис Обраний членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини немає.
1. Посада член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiколенко Геннадiй Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА 259597 Олександровським МВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
4. Рік народження 1972
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ ''ФК IНВЕСТКОНСАЛТIНГ'',фахiвець
8. Опис Обраний членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вовкобой Димитрiй Олексiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 338664 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження 1968
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ ''Астрагал-Днiпро'', заступник директора з безпеки
8. Опис Обраний членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини немае.
1. Посада Чпен Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мацiпура Андрiй Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 427338 жовтневий РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження 1982
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Керiвник групи. ДП " Днiпрокосмос"
8. Опис Обраний членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада голова Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панфiлова Олена Євгенiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 453390 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження 1974
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП ''Стройторг'', економiст
8. Опис Обрана головою Ревiзiйної комiсiї Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада голова Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шиляєв Олександр Леонiдович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР 348808 Рiвненським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
4. Рік народження 1966
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ ''Нафтохiмiк Прикарпаття'' -комерцiйний директор
8. Опис Обраний Головою Правлiння Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2011 вiд 11 квiтня 2011р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юркевич Iгор Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР 431518 Сарнинським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
4. Рік народження 1965
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заступник комерцiйного директора ВАТ ''Нафтохiмiк Прикарпаття''
8. Опис Обраний членом Правлiння Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2011 вiд 11 квiтня 2011р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дутчак Василь Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС 177784 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
4. Рік народження 1948
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний технолог ВАТ ''Нафтохiмiк Прикарпаття''
8. Опис Обраний членом Правлiння Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2011вiд 11 квiтня 2011р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадвi злочини немає.
1. Посада член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гончарук Роман Дмитрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС 333977 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України
4. Рік народження 1941
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова Надвiрнянської районної адмiнiстрацiї
8. Опис Обраний членом Правлiння Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2011 вiд 11 квiтня 2011р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жук Оксана Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЮ 064261 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
4. Рік народження 1969
5. Освіта данi вiдсутнi
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТзОВ ''Торговий дiм Нафтохiмторг'', головний бухгалтер
8. Опис Обрана членом Правлiння Товариства Протоколом Наглядової ради термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iльчишин Iгор Юрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС 240168 Долинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
4. Рік народження 1979
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав начальник фiнансового вiддiлу ПАТ Нафтохiмiк Прикарпаття
8. Опис Обраний членом Правлiння Товариства Протоколом Наглядової ради термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини немае.
1. Посада член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полiщук Валерiй Павлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР 929362 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
4. Рік народження 1966
5. Освіта середня
6. Стаж роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заступник комерцiйного директора ВАТ Нафтохiмiк Прикарпаття
8. Опис Обраний членом Правлiння Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2011 вiд 11 квiтня 2011р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ТзОВ "Аудит-сервiс IНК"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 13659226
4. Місцезнаходження 76000 Україна, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, 34
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0036
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  
7. Міжміський код та телефон/факс 0342750501 034234907
8. Вид діяльності надання аудиторських послуг
9. Опис Починаючи з 1994року ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" користується послугами аудитора, це найбiльш квалiфiкована та авторитетна фiрма регiону.
1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001 Україна, м.Київ, в.Б.Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  
7. Міжміський код та телефон/факс 044-2796651 044-2791322
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
9. Опис данi вiдсутнi
1. Найменування ПрАТ "Фiнансова компанiя "УКРНАФТОГАЗ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 24101605
4. Місцезнаходження 02094 Україна, м.Київ, в.Кракiвська, б.15/17, лiтера А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581127
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  
7. Міжміський код та телефон/факс 044-2960514 -
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
9. Опис данi вiдсутнi


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.06.2011 39/09/1/11 Iвано-Франкiвське територiальне управлiння НКЦПФР UA4000135578 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 13121008 3280252.000 100.00000
Опис Внесений до бiржового списку ПрАТ ''Приднiпровська фондова бiржа'' за категорiєю позалiстингових, наступних цiнних паперiв: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть - 0,25 грн., свiдоцтво про державну реєстрацiю №39/09/1/11 вiд 10 червня 2011 року.

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ " за ЄДРПОУ 00152230
Територія   за КОАТУУ 2624010100
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 19.20
Середня кількість працівників 1107  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул.Майданська,буд.5, м.Надвiрна, Надвiрнянський район, Iвано-Франкiвська обл., 78405  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 104 85 104
первісна вартість 1001 582 582 582
накопичена амортизація 1002 478 497 478
Незавершені капітальні інвестиції 1005 445936 445849 445936
Основні засоби: 1010 126316 120142 126316
первісна вартість 1011 470379 470463 470379
знос 1012 344063 350321 344063
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

915

916

915
інші фінансові інвестиції 1035 5494 5494 5494
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 578765 572486 578765
II. Оборотні активи
Запаси 1100 281388 290412 281388
Виробничі запаси 1101 100084 98503 100084
Незавершене виробництво 1102 12951 11399 12951
Готова продукція 1103 17022 16956 17022
Товари 1104 151331 163554 151331
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 93898 62102 93898
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

114169

136828

114169
з бюджетом 1135 6972 18415 6972
у тому числі з податку на прибуток 1136 1096 1096 1096
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 143328 90923 143328
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6346 1814 6346
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 6346 1814 6346
Витрати майбутніх періодів 1170 210 225 210
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 9 6 9
Усього за розділом II 1195 646320 600725 646320
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1225085 1173211 1225085

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3280 3280 3280
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 58523 58523 58523
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 820 820 820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -372469 -429031 -372469
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -309846 -366408 -309846
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 1 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 47787 50757 47787
за розрахунками з бюджетом 1620 1056 1391 1056
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 857 782 857
за розрахунками з оплати праці 1630 3635 3883 3635
за одержаними авансами 1635 36906 36385 36906
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1444690 1446421 1444690
Усього за розділом IІІ 1695 1534931 1539619 1534931
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1225085 1173211 1225085

Примітки Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Керівник Шиляєв О.Л.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ " за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7950 5567
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -7294 ) ( -4941 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

656

626
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1300 57388
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -13767 ) ( -10778 )
Витрати на збут 2150 ( -2079 ) ( -10084 )
Інші операційні витрати 2180 ( -42592 ) ( -48531 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -56482 ) ( -11379 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 9 33
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( -11105 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -89 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -56562 ) ( -22451 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -56562 ) ( -22451 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -56562 -22451

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 20998 23465
Витрати на оплату праці 2505 20940 16128
Відрахування на соціальні заходи 2510 4695 6048
Амортизація 2515 6405 6824
Інші операційні витрати 2520 4888 18959
Разом 2550 57926 71424

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 13121008 13121008
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13121008 13121008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -4.31 1.71
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -4.31 1.71
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Керівник Шиляєв О.Л.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ " за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв подається у рiчному звiтi.
Керівник Шиляєв О.Л.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ " за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв подається у рiчному звiтi.
Керівник Шиляєв О.Л.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ " за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2016 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Звiт про власний капiтал подається у рiчному звiтi.
Керівник Шиляєв О.Л.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Згiдно чинного законодавства примiтки складаються до рiчної звiтностi.

Продовження тексту приміток

Згiдно чинного законодавства примiтки складаються до рiчної звiтностi.

Продовження тексту приміток

Згiдно чинного законодавства примiтки складаються до рiчної звiтностi.

Продовження тексту приміток

Згiдно чинного законодавства примiтки складаються до рiчної звiтностi.