Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Юркевич Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00152230
4. Місцезнаходження
Івано-Франківська , Надвiрнянський, 78400, м. Надвiрна, Майданська. 5
5. Міжміський код, телефон та факс
0342 501830 501844
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 72   14.04.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці nnpz.com.ua в мережі Інтернет 19.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Змiст iнформацiї визначено у вiдповiдностi з результатами фiнансово-господарської дiяльностi емiтента.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ №352039
3. Дата проведення державної реєстрації
22.03.1994
4. Територія (область)
Івано-Франківська
5. Статутний капітал (грн)
3280252.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
26.00
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1111
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
19.20 виробництво продуктiв нафтоперероблення
43.99 iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи
46.71 оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
10. Органи управління підприємства
У вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори акцiонерiв- вищий орган Товариства. Загальнi збори акцiонерiв проводяться у порядку визначеному законодавством України, Статутом Товариства, "Положенням про загальнi збори акцiонерiв" та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв: - Наглядова рада - орган Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв i вмежах своєї коиїмпетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства;Наглядова рада дiє у вiдповiдностi iз Статутом товариства, Положенням "Про наглядову раду"та у вiдповiдностi з рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв. - Правлiння -виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку визначеному законодавством України,Статутом Товариства та Положенням "Про Правлiння". - Ревiзiйна комiсiя- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя дiє в iнтересах Товариства у проядку визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" та у вiдповiдностi з iншими нормативними актами Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Iвано-Франкiвска фiлiя КБ ПриватБанк
2) МФО банку
336677
3) поточний рахунок
26000252193001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Iвано-Франкiвска фiлiя КБ ПриватБанк
5) МФО банку
336677
6) поточний рахунок
26009252193002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Виробництво електричної енергiї АБ №220663 15.03.2005 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЄ) 15.03.2015
Опис Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення. У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiдприємством одержано лiцензiю на вид дiяльностi:
- виробництво електричної енергiї тепловими електростанцiями.
В структурi Товариства є ТЕЦ , яка забезпечує виробництво електроенергiєю та водяною парою. Лiцензiя на даний вид дiяльностi буде отримана на новий термiн.
 
Будiвельна дiяльнiсть, проектування АВ № 556643 25.11.2010 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю в Iвано-Франкiвськiй обл. 25.11.2015
Опис Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення. У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiдприємством одержанi лiцензiї на вид дiяльностi:
- будiвельна дiяльнiсть, проектування.
Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину проектних робiт власними силами. При необхiдностi лiцензiя буде отримана на новиї термiн.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АД №072082 06.07.2012 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй областi 06.07.2017
Опис Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення. У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiдприємством одержано лiцензiю на:
- будiвельну дiяльнiсть.
Враховуючи плани Товариства щодо реконструкцiї дiючих виробничих потужностей, капiтального будiвництва та наявнiсть власної будiвельної бази лiцензiя буде отримана на новий термiн.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
"Нафтохiмторг"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
30452212
4) місцезнаходження
Iвано-Франкiвська обл.,м.Надвiрна, вул.П.Мирного,4
5) опис
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником ТзОВ "Нафтохiмторг", частка Товариства-99,83%. Основним видом дiяльностi ТзОВ є функцiонування структури громадського харчування, що є на балансi Товариства.
1) найменування
"Нафтотранссервiс"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
25653832
4) місцезнаходження
Iвано-Франкiвська обл., М.Надвiрна,вул.Майданська,5
5) опис
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником ТзОВ"Нафтотранссервiс", частка Товариства-40,1%. Основним видом дiяльностi ТзОВ є транспортування нафтової сировини та нафтопродуктiв автомобiльним транспортом.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України 00032945 01133Україна м.Київ вул. Кутузова, 18/9 26.000000000000
РОМАНОР IНВЕСТМЕНЕС ЛТД 1066556 I/ВБританськi Вiргiнськi ов. (Брит.) Роуд Таун, Тортола I/В 19.000000000000
ДЕНIРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД 1061912 I/ВБританськi Вiргiнськi ов. Роуд Таун, Тортола I/В 19.000000000000
ВIВЕРНАЛ ХОЛДIНГС 106554 I/ВБританськi Вiргiнськi ов. Роуд Таун. Тортола, 000 I/В 19.000000000000
ДОМЕНIУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД 1061973 I/ВБританськi Вiргiнськi ов. Роуд Таун, Тортола, I/В 14.038270000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи,всього - 16569 акцiонерiв д/в д/в д/в 1.369570000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юркевич Iгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 431518 09.06.1998 Сарнинським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Спiльна магiстратураЦентрального iнституту пiслядипломної освiти Академiї педагогiчних наук та мiжрегiональної академiї управлiння персоналом.
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник комерцiйного директора ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014
9) Опис
Обраний членом Правлiння Товариства, загальними зборами акцiонерiв Протокол № 1/2011 вiд 11 квiтня 2011року, термiном на п'ять рокiв. В коло обов'язкiв комерцiйного директора входить, органiзацiя збуту нафтопродуктiв, матерiально-технiчне та транспортне забезпечення виробництва. На iнших суб'єктах господарювання по сумiсництву не працює. Оплата працi проводиться у вiдповiдностi iз штатним розписом, виплати в натуральнiй формi не проводяться. Загальний стаж роботи 23 роки. Проживає в м. Надвiрна Iвано-Франкiвської обл., вул. Шевченка 5.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дутчак Василь Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 177784 02.11.1996 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний технолог ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014
9) Опис
Обраний членом Правлiння Товариства, загальними зборами акцiонерiв Протокол № 1/2011 вiд 11 квiтня 2011 року, термiном на п'ять рокiв. В коло обов'язкiв першого заступника Голови Правлiння - головного iнженера входить, органiзацiя роботи технологiчних цехiв, забезпечення якостi продукцiї та питання перспективи розвитку виробництва. На iнших суб'єктах господарювання по сумiсництву не працює. Оплата працi проводиться у вiдповiдностi iз штатним розписом, виплати в натуральнiй формi не проводяться. Загальний трудовий стаж 44 роки.Проживає в мiстi Надвiрна, Iвано-Франкiвської областi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Технiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарук Роман Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 333977 22.07.1997 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України
4) рік народження**
1941
5) освіта**
Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Надвiрнянської районної адмiнiстрацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014
9) Опис
В 1999 роцi обраний членом НР, як представник вiд ФДМ України. Починаючи з 2002 року член правлiння, переобраний на посаду загальними зборами акцiонерiв Протокол № 1/2011 вiд 11 квiтня 2011 року термiном на п'ять рокiв. В коло обов'язкiв технiчного директора входять питання реконструкцiї дiючих виробничих потужностей та органiзацiя робiт з капiтального будiвництва. На iнших суб'єктах господарювання по сумiсництву не працює. Оплата працi проводиться у вiдповiдностi iз штатним розписом, виплати в натуральнiй формi не проводяться. Загальний трудовий стаж 51 рокiв. Проживає в м. Надвiрна.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний юрисконсульт-член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузюк Iван Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЕ 132781 15.12.2002 Надвiрнянським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття", головний юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2006 5 рокiв
9) Опис
Обраний членом Правлiння Товариства, згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" вiд 30 червня 2016року термiном на 5 рокiв, непогашеної судимостi та судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер - член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльчишин Iгор Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 240168 08.04.1997 Долинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Iвано-Франкiвський державний унiверситет нафти i газу
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник фiнансового вiддiлу ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.12.2007 5 рокiв
9) Опис
Головний бухгалтер ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття"- з 2013 року.В коло обов'язкiв головного бухгалтера входить органiзацiя бухгалтерського облiку господарської дiяльностi Товариства . На iнших суб'єктах господарювання по сумiсництву не працює. Оплата працi проводиться у вiдповiдностi iз штатним розписом, виплати в натуральнiй формi не проводяться. Проживає в мiстi Надвiрна, Iвано-Франкiвської областi.
Обраний членом Правлiння Товариства, згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "Нафтохiмiк
Прикарпаття" вiд 09 грудня 2013року, на 5 рокiв, непогашеної судимостi та судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник головного iнженера - член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Валерiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 929362 12.07.2002 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Ульянiвське вище вiйськово-технiчне училище iм. Б.Хмельницького.
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник комерцiйного директора ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014
9) Опис
Загальними зборами акцiонерiв призначено на посаду члена Правлiння Товариства Полiщука Валерiя Павловича. Дата прийняття рiшення - 11.04.2011року. Строк, на який призначено особу - 5 рокiв. Часткою статутного капiталу Товариства не володiє Посада, яку обiймає особа - заступник головного iнженера проекту реконструкцiї ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моторiн Владислав Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 298233 29.05.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України В Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища. Облiк та аудит.
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ТОВ ПзII "Євро-профiль".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016 3 (три) роки
9) Опис
13.04.2016року Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" розглянувши питання "Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства", до складу Наглядової ради Товариства термiном на 3 рокив,
обрали Моторiна В.О. - заступник головного бухгалтера ТОВ "ПII"Євро-профiль", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколенко Генадiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕА 259597 12.02.2001 Олександровським МВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища. Економiка пiдприємства.
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Економiст II категорiї Держпiдприємство "Виробниче об'єднання Пiвденний машинобудiвний завод iм. О.М.Макарова".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016 3 (три) роки
9) Опис
11.04.2011року Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" розглянувши питання, "Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства", до складу Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки обрали Нiколенко Г.I. - економiста II категорiї державного пiдприємства "Виробниче об'єднання Пiвденний машинобудiвний завод"; непогашеної судимостi та судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкапрова Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 941113 10.01.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища.Фiнанси.
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Адмiнiстратор управлiння по роботi з персоналом ТОВ "РУШ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016 3 (три) роки
9) Опис
13.04.2016року Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" розглянувши питання,"Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства", обрали Голову Наглядової ради Шкапрова Наталiю Миколаївну термiном на 3 роки - адмiнiстратора управлiння по роботi з персоналом ТОВ "РУШ"; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вовкобой Дмiтрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 338664 13.01.1996 Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Iнформацiя вiдсутня
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора з безпеки ТОВ "Астрагал Днiпро".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016 3(три) роки
9) Опис
13.04.2016року Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття", призначили на посаду члена Наглядової ради Вовкобой Д.О. термiном на 3 роки.Непогашеної судимостi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панфiлова Олена Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 453390 09.01.1997 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища.
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП"Стройторг", економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Обраний Головою РК Загальними зборами акцiонерiв, Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015 року. Оплата працi голови РК не проводиться, виплати в натуральнiй формi не проводяться, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мацiпура Андрiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 427338 09.01.1997 Бабушкiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник групи ДП "Днiпрокосмос".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2016 3 (три) роки
9) Опис
Обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв, Протокол №1/2016 вiд 13 квiтня 2016 року.
термiном на 3 роки. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шиляєв Олександр Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 348808 09.02.1997 Рiвненським РВ УМВС України В Рiвненськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ " Нафтохiмiк Прикарпаття" - комерцiйний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2016 5 (пять) рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння передбаченi Статутом Товариства, Положенням Про Правлiння та Трудовим Контрактом.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова Правлiння Шиляєв Олександр Леонiдович СР 348808 09.02.1997 Рiвненським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Перший заступник Голови Правлiння Юркевич Iгор Олександрович СР 431518 09.06.1998 Сарнинським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Перший заступник Голови Правлiння Дутчак Василь Михайлович СС 177784 02.11.1996 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 63 0.00048000000 63 0 0 0
Член правлiння Гончарук Роман Дмитрович СС 333977 22.07.1997 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 8 0.00008000000 8 0 0 0
Член правлiння Кузюк Iван Юрiйович СЕ 132781 15.12.2002 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл 0 0.00000000000 0 0 0 0
Головний бухгалтер - член правлiння Iльчишин Iгор Юрiйович СС 240168 08.04.1997 Долинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член правлiння Полiщук Валерiй Павлович СР 929362 12.07.2002 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Моторiн Владислав Олександрович АК 298233 29.05.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 1 0.00001000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Нiколенко Геннадiй Iванович ЕА 259597 12.02.2001 Олександровським МВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 1 0.00001000000 1 0 0 0
Голова Наглядової ради Шкапрова Наталiя Миколаївна АН 941113 10.01.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 1 0.00001000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Вовкобой Димитрiй олексiйович АЕ 338664 13.01.1996 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй обл. 1 0.00001000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Мацiпура андрiй Васильович АК 427338 09.01.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл 1 0.00001000000 1 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Панфiлова Олена Євгенiвна АЕ 453390 09.01.1997 Iндустрiальним РВ ДМУУ МВС України вДнiпропетровськiй обл. в нiпролетр 1 0.00001000000 1 0 0 0
Усього 111 0.00091500000 111 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиКод за ЄДРПОУМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Фонд Державного майна України 00032945 01133 Україна Київська д/н м.Київ Кутузова 18/9 3411462 26.00000000000 26.00000000000 26.00000000000 0 0 0
РОМАНОР IНВЕСТМЕНС ЛТД 1066556 I/В Британськi Вiргiнськi ов. Кренгмюiр Чамберс Роуд Таун, Тортола. I/В 2492991 19.00000000000 19.00000000000 19.00000000000 0 0 0
ДЕНIРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД 1061912 I/В Британськi Вiргiнськi ов. Крейгмюiр Чемберс. Роуд Таун. Тортола, I/В 2492992 19.00000000000 19.00000000000 19.00000000000 0 0 0
ВЕВЕРНАЛ ХОЛДIНГС 1066554 I/В Британськi Вiргiнськi ов. Крейгмюiр Чемберс, Роуд Таун. Тортола, I/В 2492991 19.00000000000 19.00000000000 19.00000000000 0 0 0
ДОМЕНIУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД 1061973 I/В Британськi Вiргiнськi ов. КрейгМюiр Чемберс. Роуд Таун, I/В 1841962 14.03827000000 14.03827000000 14.03827000000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
данi вiдсутнi д/н д/н д/н 0 0.00000000000   0 0 0 0
Усього 12732400 97.04000000000 97.04000000000 12732400 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 11.04.2017
Кворум зборів** 98.4515
Опис
Проект порядку денного загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства.
4.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5.Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
7.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
8.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
11.Вiдмiна дiючих та затвердження нових внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства.
12.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
13.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
15.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя".

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТзОВ "Аудит-сервiс IНК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13659226
Місцезнаходження 76000 Україна Івано-Франківська д/н м.Iвано-Франкiвськ вул.Б.Лепкого,34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0036
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2015
Міжміський код та телефон 0342750501
Факс 034234907
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Починаючи з 1994року ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" користується послугами аудитора, це найбiльш квалiфiкована та авторитетна фiрма регiону.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська немає м. Київ вул.Нижнiй Вал,17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон -044-279-66-51
Факс -044-279-13-22
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства вуде Публiчне Акцiонерне Товариство " Нацiональний депозитарiй України "

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя"УКРНАФТОГАЗ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 24101605
Місцезнаходження 02094 Україна Київська - м.Київ вул. Кракiвська, буд.15/17,лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581127
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2011
Міжміський код та телефон +38-044-296-05-14
Факс +38-044-296-05-14
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис ПрАТ "ФК"Укрнафтогаз" - зберiгач цiнних паперiв (простих iменних акцiй) Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
10.06.2011 39/09/1/11 Iвано-франкiвське територiальне управлiння НКЦПФР UA4000135578 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 13121008 3280252.000 100.000000000000
Опис Внесений до бiржового списку ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа" за категорiєю позалiстингових, наступних цiнних паперiв: ацiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть -0,25грн., свiдоцтво про державну реєстрацiю №39/09/1/11 вiд 10 червня 2011 року.
 

XI. Опис бізнесу

Нафтопереробна промисловiсть завжди була i залишається однiєю iз стратегiчних галузей економiки у всiх розвинутих країнах свiту. Наявнiсть потужностей з переробки нафти на Українi забезпечує стабiльнiсть розвитку економiки держави.
ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" (Надвiрнянський нафтопереробний завод) належить до найстарiших пiдприємств нафтопереробної галузi України, який засновано в 1902 роцi.Сторiччя з дня заснування пiдприємство вiдзначило у вереснi 2002 р.
У 1993 роцi на виконання Указу Президента України вiд 15.06.1993р. №210/93, наказом Державного комiтету України по нафтi i газу 14.03.1994р. №110 на базi державного пiдприємства Надвiрнянський нафтопереробний завод створено Вiдкрите акцiонерне Товариство "Нафтохiмiк Прикарпаття" , яке зареєстровано22.03.1994р. Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю. Глибина приватизацiї станом на день пiдписання даного звiту становить 74%.
Основнi вiхи становлення Надвiрнянського нафтопереробного заводу це:
- 1902р. - початок будiвництва;
- 1920р.- працювала кубова установка дистиляцiї нафти перiодичної дiї;
- 1954-1958рр. - завод реконструйовано i побудовано атмосферно-трубчату установку потужнiстю 22,4 тис.тн. нафти в рiк;
- 1961р. - введена в експлуатацiю комбiнована установка ЕЛОУ АВТ потужнiстю 600 тис. тн. нафти в рiк;
- 1961р. - ТЕЦ потужнiстю 2,5 Мвт.;
- 1963р. - парафiновий цех;
- 1964р. - бiтумна установка потужнiстю 90 тис.тн. бiтуму в рiк;
- 1964р. - установка термiчного крекiнгу;
- 1967р. - коксова установка;
- 1968р. - цех з виробництва синтетичних кислот;
- 1969р. - установка iнертного газу;
- 1970р. - установка каталiтичного реформiнгу;
- 1973р. - газо-факельне господарство;
- 1983р. - установка АТ-3;
- 1985р. - комплекс виробництва низько-молекулярних кислот;
- 1987р. - дiльниця наливу автоцистерн;
- 1999р. - автоматична система пiногасiння;
- 1999р. - факельне господарство;
- 2002р. - АЗС в с. Микуличин
- 2003р. - перша черга сировинного парку на 120тис.тн.нафти;
- 2004р. - газосипарацiйна установка;.
ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" в 2007роцi проводив реконструкцiю установки первинної переробки нафти АТ-3, наливної естакади свiтлих нафтопродуктiв, очисних споруд, будiвництво другої черги резервуарiв для приймання нафти на 100тис.м3, комплексу гiдроочистки дизпалива.
 
Управлiння Товариством у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом здiйснюють:
- вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння, який дiє на пiдставi Статуту i на нього поставленi обов'язки керiвника пiдприємства.
До органiзацiйної структури Товариства входять такi пiдроздiли:
- заводоуправлiння - забезпечує органiзацiю та керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства та його пiдроздiлами
- цех №1 - первинної переробки нафти - виконує функцiї знесолення, зневоднення та переробленнянафти з одержанням компонентiв автомобiльних бензинiв дизпалива, мазуту та газу технологiчного;
- цех №2 - деструктивної переробки нафти - випуск стабiльного компоненту бензинiв, зрiдженого газу та нафтового коксу;
- цех №3 - товарно-сировинний - прийняття та зберiгання сирої нафти, що надходять залiзничним, автомобiльним та трубопровiдним транспортом, здiйснює внутрiшньо-заводськi перекачки нафтової сировини, нафтопродуктiв та готової продукцiї,компаундування нафтопродуктiв, зберiгання товарної продукцiї i вiдвантаження її споживачам;
- цех №4 - центральна заводська лабораторiя (ЦЗЛ) - контроль за якiстю нафтової сировини та сертифiкацiя основної продукцiї;
- цех №5 - теплоелектроцентраль (ТЕЦ) - виробництво теплової енергiї (пари та гарячої води для технологiчних потреб), а також виробництво електроенергiї;
- цех №6 - енергоцех - забезпечення безперебiйного постачання електричною та тепловою енергiєю, технологiчним повiтрям та повiтрям для КВПiА;
- цех №7 - ремонтно-будiвельне управлiння - проводить ремонтно-будiвельнi роботи в технологiчних та допомiжних цехах;
- цех №8 - транспортна дiльниця;
- цех №9 - контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики - ремонт, обслуговування та метрологiчне забезпечення виробництва;
- цех №10 - водопостачання, промканалiзацiї обслуговування та очисних споруд - забезпечення технологiчною водою, нейтралiзацiї та очищення стiчних вод, обслуговування та очистка стiчних вод.
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником:
- ТзОВ "Нафтотранссервiс", Статутний фонд - 10716,2 тис.грн, частка Товариства - 51,1%. Основним видом дiяльностi ТзОВ є транспортування нафтової сировини та нафтопродуктiв автомобiльним транспортом.
- ТзОВ "Нафтохiмторг", Статутний фонд - 916,5 тис.грн., частка Товариства - 99,98%. Основною метою дiяльностi ТзОВ є функцiонування iнфраструктури громадського харчування, що є на балансi Товариства.
 
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу у 2016роцi склала 1104 чоловiк, у 2015р. - 1106 чоловiк. При цьому за рiк плиннiсть кадрiв склала 8,3% проти 12% в 2015р. Всього за рiк прийнято 100 чоловiк, а звiльнено 110 чоловiк. В 2016 роцi проведено пiдготовку 45 працiвникам. Також за звiтний перiод пiдвищили квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi 75 чоловiк.
Виконуючи свої зобов'язання по Колективному договору, в 2016р. середньомiсячна зарплата склала 5582.00 грн. або на 12,4% бiльше проти 2015р., а фонд оплати працi штатних працiвникiв збiльшився на 8,1 млн.грн. i склав 73,95млн.грн. або на 12,23% до рiвня 2015року.
 
Не належить.
 
Не проводить спiльну дiяльнiсть.
 
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не надходило.
 
Бухгалтерський облiк ведеться згiдно вимог нацiональних Положень стандартiв бухгалтерського облiку (П(с)БО). а рiчна фiнансова звiтнiсть складена шляхом трансформацiї даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Наказом вiд 29.12.2000р. № 276 про облiкову полiтику ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" визначено сукупнiсть принципiв та методiв, якi використовуються Товариства для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п. 23 П (с) БО-1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об'єктом основних засобiв для досягнення балансової вартостi об'єкта нульового значення.
 
Вiдсутнiсть нафтової сировини, ще в 2010 роцi привела до тимчасової зупинки виробничих потужностей з переробки нафти. В 2016 роцi виробничi потужностi з переробки нафти знаходились на консервацiї.
Господарсько - фiнансовi показникiв в 2016р. наступнi
Вироблено товарної продукцiї у порiвняльних цiнах на суму 2,7 млн.грн.
Обсяг реалiзацiї продукцiї i склав 7,5 млн.грн.
При цьому валовий прибуток (збиток) вiд основної дiяльностi за 12 мiсяцiв склав 219280,00 тис.грн., а чистий прибуток (збиток) склав (- 2322,00) тис. грн.
Актуальними питаннями, для акцiонерiв та менеджменту, в роботi ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є:
- завантаження виробничих потужностей нафтовою сировиною;
- залучення довгострокових фiнансово-матерiальних ресурсiв, з метою подальшого технiчного розвитку та реконструкцiї дiючих виробничих потужностей.
 
Вiдчуження активiв ПАТ за останнi п'ять рокiв не проводилось, що стосується придбання - то збiльшення необоротних активiв вiдбувалось за рахунок капiтального будiвництва та реконструкцiї дiючих потужностей.
 
Протягом звiтного року правочини передбаченi даним роздiлом - не здiйснювались.
 
Основнi засоби пiдприємства за початковою вартiстю в 2016 роцi склали 462600,7 тис.грн.
В звiтному роц i на природоохороннi та водоохороннi заходи використано 17782.9 тис.грн.
 
Прийнятi в свiй час законодавчi акти, зокрема пiльговий ввiз в Україну iмпортних нафтопродуктiв забезпечив наповнення ринку, але в тiй же мiрi поступово i негативно вплинув на розвиток нафтопереробної галузi, оскiльки iмпорт нафти з динамiкою росту її свiтової вартостi обкладається митними та податковими платежами на загальних умовах. Тому, ввозити нафтопродукти з-за кордону в Ураїну стало вигiднiше, нiж переробляти iмпортну нафту.
Згiдно законодавчих актiв України, нафта українського походження реалiзується на аукцiонi (бiржi).
Основними причинами зниження переробки i простою були:
1. Держспоживстандарт України з невiдомих причин, Наказом №8 вiд 16.01.2008р., вiдмiняє чиннiсть Наказу № 397 вiд 27.12.2007р., яким затвердив змiну №03 до ДСТУ 4063-2001 Бензини автомобiльнi. ТУ, якi дають можливiсть виробляти дизпаливо з масовою часткою сiрки до 0,5% i бензин - до 0,1% з причини вiдсутностi на пiдприємствах процесiв гiдроочистки та iзомеризацiї.
2. Обмеженiсть ресурсiв малосiрчаної нафти каспiйських родовищ нафтопроводом "Одеса-Броди" (в аверсному режимi).
Правлiння та трудовий колектив нашого товариства неодноразово зверталися до Президента, Кабiнету Мiнiстрiв, Верховної Ради, iнших державних iнституцiй України щодо бiльш зваженої полiтики в галузi нафтопереробки у вiдношеннi до нацiонального товаровиробника, необхiдностi привабливого iнвестицiйного клiмату, аверсного режиму роботи нафтопроводу "Одеса-Броди". Оскiльки, поступове погiршення уиов функцiонування, подальше лобiювання iнтересiв зарубiжних компанiй може привести до повної зупинки пiдприємства. Однак, нашi звернення, не дали позитивних результатiв, так як вини звелися до формальних вiдписок. Прийнятi в свiй час законодавчi акти, зокрема, пiльговий ввiз в Україну iмпортних нафтопродуктiв забезпечив наповнення ринку, але в тiй же мiрi поступово i негативно вплинув на розвиток нафтопереробної галузi, оскiльки, iмпорт нафти з динамiкою її свiтової вартостi обкладається митними i податковими платежами на загальних умовах. Тому ввозити нафтопродукти з-за кордону в Україну стало вигiднiше, нiж переробляти iмпортну нафту.
 
Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства в звiтному перiодi на ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" не було.
 
Вiдсутнiсть переробки нафти в 2016 роцi привело до наступних фiнансових показникiв.
- Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 691440,0 тис.грн.
- Чистий прибуток - ( 2322,0) тис.грн.
Фiнансування господарської дiяльностi товариства у звiтному роцi проводилось за рахунок власних ресурсiв.
 
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" у вiдповiдностi з програмою реконструкцiї уклав ряд договорiв на будiвництво технологiчних об'єктiв, введення яких в експлуатацiю забезпечить випуск продукцiї, що вiдповiдає стандарту Євро-4, Євро-5. Сама програма реконструкцiї та конкретнi договори з її реалiзацiї є комерцiйною таємницею Товариства.
 
Питання щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану є комерцiйною таємницею Товариства.
 
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" участi в науково-дослiдницькiй дiяльностi не приймає.
 
Судових справ на розглядi немає.
 
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" за пiдсумками роботи 1196-2007рр. виходив переможцем ряду вiтчизняних та мiжнародних престижних рейтингiв та конкурсiв. За якiснi показники продукцiї пiдприємство нагороджувалось призом "Золота арка Європи" (Свiтовий клуб лiдерiв - Мадрид). У 2002р. Генеральна дирекцiя VIII Мiжнародного Академiчного рейтингу "Золота фортуна" удостоїла нафтопереробникiв високої нагороди - Золотої стелли та Диплому у номiнацiї - "Якiсть III-го тисячолiття", призер конкурсу "Кращi товари областi 2002-2005рр.".
За пiдсумками 2002р. ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" нагороджено Дипломом номiнанта третього Всеукраїнського конкурсу на кращу регулярну iнформацiю вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств емiтентiв облiгацiй "Ваша акцiя - Ваш капiтал". Товариство постiйний учасник рейтингу кращих компанiй України "ТОП - 100".

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 118082.00 102523.00 0.000 0.000 118082.00 102523.00
будівлі та споруди 105937.00 93820.00 0.000 0.000 105937.00 93820.00
машини та обладнання 11434.00 8097.00 0.000 0.000 11434.00 8097.00
транспортні засоби 136.000 72.00 0.000 0.000 136.000 72.00
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 532.00 503.00 0.000 0.000 532.00 503.00
2. Невиробничого призначення: 4402.000 4001.00 0.000 0.000 4402.00 4001.00
будівлі та споруди 4316.000 4001.00 0.000 0.000 4316.0000 4001.000
машини та обладнання 38.000 17.000 0.000 0.000 38.000 17.00
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 48.000 47.000 0.000 0.000 48.000 47.000
Усього 122484.000 106588.000 0.000 0.000 122484.000 106588.000
Опис Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО "Основнi засоби". Вартiсть основних засобiв за залишковою вартiстю , якi контролює Товариство в звiтному перiодi, склала 122484.000тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 312186 309864
Статутний капітал (тис. грн.) 3280.200 3280.200
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 308977.8 306583.8
Опис Погiршення операцiйного середовища, невiдновлення переробки нафтопродуктiв суттєво вплинуло на дiяльнiсть Товариства. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Товариство зазнало збиткiв в сумi 2322 тис.грн. Власний капiтал Товариства, станом на 31.12.2016 року носить вiд’ємнiй характер. Перевищення короткострокових зобов’язань над оборотними активами станом на 31 грудня 2016 року становить 792238 тис. грн.
Керiвництво Товариства докладає зусилля, щоб виправити i покращити ситуацiю, в наслiдок чого в 2016 роцi виручка склала 691440 тис.грн. порiвняно з 2015 роком - 619585 тис.грн. Зменшився рiвень отриманих за рiк Товариством збиткiв – з 99713 тис. грн. в 2015 роцi до 2322 тис.грн. - в 2016 роцi.
Заплпнованi заходи Керiвництва, дадуть можливiсть Товариству продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Висновок Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi з Статутом Товариства у повному обсязi та являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй. За звiтний перiод руху коштiв по статутному капiталу не було.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 1342753 X X
Усього зобов'язань X 1342753 X X
Опис: Протягом звiтного року у Товариства виникли тiльки поточнi зобов'язання емiтента вiдсутнi.
Довгострокових зобов'язань немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
123
19.02.2016 10.03.2016 Відомості про проведення загальних зборів
06.04.2016 07.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.06.2016 01.07.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Аудит-сервiс IНК"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 13659226
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул.Б.Лепкого буд. 34,офiс1.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №304/4 24.12.2014
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** №0036 д/в д/в д/в
Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчне акцiонерне товариство
«Нафтохiмiк Прикарпаття»
станом на 31 грудня 2016 року
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття»

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ» (далi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
1. Ми хочемо привернути увагу до роздiлу «Характеристика здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi» примiтки 1.2.1. Чистi активи Товариства вже бiльше як 2 послiдовнi перiоди менше, як мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерних товариств, що є порушенням ч. 3 ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерних Товариств» ЦКУ.
2. У звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 роцi Товариством зменшено чистий дохiд отриманий вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 33146 тис.грн. в зв’язку з рiшенням Київського апеляцiйного господарського суду про визнання недiйсним договору послуги по якому надавалися в 2015 роцi. Згiдно п.43 МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» i в зв’язку з тим, що такi доходи стосувалися 2015 року Товариство повинно було вiдкоригувати залишки на початок року по статтях «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» та «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» у балансi (Звiт про фiнансовий стан), а не зменшувати доходи поточного перiоду у звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).

Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Дата аудиторського висновку: 03 квiтня 2017 р.

Директор по аудиту В.К. Орлова
сертифiкат серiя А № 000023, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., продовжений рiшенням АПУ вiд 29.11.2012р. №261/2, чинний до 23 грудня 2017 року

ЗМIСТ
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» 2
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство» 2
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi» 3
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ» 3
Оцiнка справедливої вартостi 4
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi» 7
Примiтка 1.2.2.1 «Основнi засоби» 7
Примiтка 1.2.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 8
Примiтка 1.2.2.3 «Нематерiальнi активи» 8
Примiтка 1.2.2.4 «Фiнансовi iнструменти». 9
Примiтка 1.2.2.5 «Запаси» 10
Примiтка 1.2.2.6 «Фiнансовi зобов'язання». 10
Примiтка 1.2.2.7 «Податок на прибуток» 11
Примiтка 1.2.2.8 «Забезпечення» 11
Примiтка 1.2.2.9 «Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат» 11
Примiтка 1.2.2.10 «Капiтал та виплата дивiдендiв» 11
Примiтка 1.2.2.11 «Доходи та витрати» 11
Примiтка 1.2.2.12 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань» 12
Примiтка 1.2.2.13 «Орендованi активи» 12
Примiтка 1.2.2.14 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок» 12
Примiтка 1.2.2.15 «Винагороди персоналу» 12
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 12
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слiд читати стандарти. 14
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)» 16
Примiтка 5. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)» 16
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)» 17
Примiтка 8. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)» 17
Примiтка 9. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)» 18
Примiтка 10. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)» 18
Примiтка 11. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)» 18
Примiтка 12. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)» 18
Примiтка 13. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)» 18
Примiтка 14. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)» 20
Примiтка 15. «Операцiї з пов’язаними особами» 20
Примiтка 16. «Умовнi зобов’язання» 21
Примiтка 17. «Ризики» 21
Примiтка 18. «Полiтика та процеси управлiння капiталом» 22


Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття»
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
Публiчне акцiонерне товариство «Нафтохiмiк Прикарпаття» розташоване за адресою: Україна, 78400, м. Iвано-Франкiвська обл. Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська, 5.
Товариство створене шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства ННПЗ. На момент початку корпоратизацiї 100% акцiй пiдприємства належало Фонду державного майна України.
Статут ВАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» зареєстровано Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю розпорядженням вiд 22.03.94р. Нову редакцiю статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв вiд 11.04.11р., зареєстровано 19.05.11р. №11121050024000043.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011 року, та вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року №514-VI ВАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» змiнило назву на ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття». Нова редакцiя статуту зареєстрована Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю Iвано-Франкiвської областi 19.05.2011 року № 11121050024000043.
Нову редакцiю статуту затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 08.04.2015 року № 1/2015). Державну реєстрацiю статуту проведено 21.05.2015 року.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
- виробництво продуктiв нафтоперероблення;
- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
- роздрiбна торгiвля пальним;
- iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.;
- складське господарство;
- ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв;
- ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування.
В 2016 роцi дохiд Товариства склав вiд:
- реалiзацiї готової продукцiї 0,10% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- оптової торгiвлi твердим, рiдким, газоподiбним паливом, роздрiбної торгiвлi пальним та реалiзацiї товарiв 95,41% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- реалiзацiї робiт та послуг 4,49% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова Рада;
- Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння.
До органiзацiйної структури Товариства входять такi пiдроздiли:
- заводоуправлiння - забезпечує органiзацiю та керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства та його пiдроздiлами
- цех №1 - первинної переробки нафти - виконує функцiї знесолення, зневоднення та перероблення нафти з одержанням компонентiв автомобiльних бензинiв дизпалива, мазуту та газу технологiчного;
- цех №2 - деструктивної переробки нафти - випуск стабiльного компоненту бензинiв, зрадженого газу та нафтового коксу;
- цех №3 - товарно-сировинний - прийняття та зберiгання сирої нафти, що надходять залiзничним, автомобiльним та трубопровiдним транспортом, здiйснює внутрiшньо-заводськi перекачки нафтової сировини, нафтопродуктiв та готової продукцiї, компаундування нафтопродуктiв, зберiгання товарної продукцiї i вiдвантаження її споживачам;
- цех №4 - центральна заводська лабораторiя (ЦЗЛ) - контроль за якiстю нафтової сировини та сертифiкацiя основної продукцiї;
- цех №5 - теплоелектроцентраль (ТЕЦ) - виробництво теплової енергiї (пари та гарячої води для технологiчних потреб), а також виробництво електроенергiї;
- цех №6 - енергоцех - забезпечення безперебiйного постачання електричною та тепловою енергiєю, технологiчним повiтрям та повiтрям для КВПiА;
- цех №7 - ремонтно-будiвельне управлiння - проводить ремонтно-будiвельнi роботи в технологiчних та допомiжних цехах;
- цех №8 - транспортна дiльниця;
- цех №9 - контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики - ремонт, обслуговування та метрологiчне забезпечення виробництва;
- цех №10 - водопостачання, промканалiзацiї обслуговування та очисних споруд - забезпечення технологiчною водою, нейтралiзацiї та очищення стiчних вод, обслуговування та очистка стiчних вод.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ»
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Фiнансову звiтнiсть Товариства пiдготовлену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2016.
Вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» повний комплект фiнансової звiтностi включає:
а) звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду;
б) звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод;
в) звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
г) звiт про рух грошових коштiв за перiод;
ґ) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення;

Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» фiнансова звiтнiсть за МСФЗ включає:
? баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi – баланс),
? звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi – звiт про фiнансовi результати),
? звiт про рух грошових коштiв,
? звiт про власний капiтал i
Пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.

ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ
Дану фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком оцiнки деяких фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї є окремою фiнансовою звiтнiстю.
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки, що стосуються формування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по вiдображенню умовних доходiв та зобов’язань, постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
Дана фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня 2016р. i завершився 31 грудня 2016 р.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО).
Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою, була першою фiнансовою звiтнiстю Товариства складеною вiдповiдно до МСФЗ, в якiй було наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ.
Звiтнiсть складена в валютi України – гривнi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Фiнансова звiтнiсть затверджена Головою правлiння до випуску 26.02.2017 року.
Огляд стандартiв, поправок та iнтерпретацiй МСФЗ, якi випущенi але ще не чиннi, i тих якi не були прийнятi ранiше Товариством представлено у Примiтцi 3.
Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть є цiною, яка була б одержана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя продажу активу чи передачi зобов’язання вiдбувається:
а) на основному ринку для цього активу або зобов’язання; або
б) за вiдсутностi основного ринку – на найсприятливiшому ринку для цього активу або зобов’язання.
Товариство повинно мати доступ до основного чи найсприятливiшого ринку на дату оцiнки.
Оцiнюючи справедливу вартiсть, Товариство бере до уваги тi характеристики активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. До таких характеристик належать, наприклад, такi:
а) стан та мiсце розташування активу;
б) обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та найкраще.
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики Керiвництвом Товариства застосовуються певнi професiйнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства, зменшення корисностi активiв тощо.
Характеристика здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Погiршення операцiйного середовища, невiдновлення переробки нафтопродуктiв суттєво вплинуло на дiяльнiсть Товариства. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Товариство зазнало збиткiв в сумi 2322 тис.грн. Власний капiтал Товариства, станом на 31.12.2016 року носить вiд’ємнiй характер (312186 тис.грн), а чистi активи Товариства вже бiльше як 2 послiдовнi перiоди меншi, як мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерних товариств. Перевищення короткострокових зобов’язань над оборотними активами станом на 31 грудня 2016 року становить 792238 тис. грн.
Керiвництво Товариства докладає зусилля, щоб виправити i покращити ситуацiю, в наслiдок чого в 2016 роцi порiвняно з 2015 роком вiдбулося зростання виручки вiд реалiзацiї продукцiї на 619585 тис.грн. (в 2016 роцi виручка становила 691440 тис.грн.). Зменшився рiвень отриманих за рiк Товариством збиткiв – з 99713 тис. грн. в 2015 роцi до 2322 тис.грн. - в 2016 роцi.
На думку Керiвництва, його зусилля дадуть можливiсть Товариству продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, а пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, є обґрунтованою Тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було б не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Судження щодо необхiдностi перерахування фiнансової звiтностi, складеної на 31 грудня 2016 року у вiдповiдностi МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя.
Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в Українi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни ,iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
На кiнець 2016 року розрахований кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки дiйсно перевищив показник 100% i склав 101,115%.
Данi МВФ показують, що трирiчнi кумулятивнi рiвнi iнфляцiї наявнi, але немає значного перевищення рiвня 100% станом на 31.12.2016 року. Аналiз макропоказникiв розвитку економiки України свiдчать про зниження факторiв кумулятивної iнфляцiї на наступний 2017 рiк. (Iнфляцiйний звiт НБУ). Тобто, якiснi показники пiдтверджують, що Україна на 31.12.2016 року не є гiперiнфляцiйною країною.
Проаналiзувавши iншi критерiї, ми вважаємо, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Вiдмiчаємо, що МСБО 29 має бути застосований з самого початку перiоду, в якому iснування гiперiнфляцiї iдентифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансової звiтностi iснування гiперiнфляцiї в Українi не iдентифiковано.
Мiнiстерство фiнансiв України (головне мiнiстерство iз тлумачення стандартiв бухгалтерського облiку) iз приводу застосування даного стандарту при складаннi звiтностi за 2016 рiк на дату пiдписання цiєї звiтностi Керiвництвом Товариства не видав жодних нормативних або iнших рекомендацiйних документiв.
Враховуючи вище наведене, Керiвництвом Товариства прийнято рiшення не застосовувати МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
Але впродовж 2017 року Керiвництво буде контролювати цю ситуацiю та аналiзувати як кiлькiснi фактори кумулятивної iнфляцiї, так i якiснi макропоказники, що позитивно впливають на економiчний розвиток, якi в свою чергу є факторами, що впливають на зниження кiлькiсних iнфляцiйних складових.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення та оцiнки стосовно майбутнього та iншi основнi джерела невизначеностi на дату складання фiнансової звiтностi, що можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi вiдповiдних активiв та зобов'язань в майбутньому.
- термiн експлуатацiї основних засобiв;
- погашення дебiторської заборгованостi;
- судовi справи.
Оцiнки щодо термiнiв корисного використання активiв, якi пiдлягають амортизацiї
Суттєвi оцiнки Керiвництва Товариства, якi базуються на бiзнес-планах керiвництва та операцiйних оцiнках, необхiднi для визначення майбутнiх термiнiв корисного використання основних засобiв i iнших активiв, якi пiдлягають амортизацiї. Фактичнi термiни корисного використання можуть вiдрiзнятись вiд оцiнки керiвництва (примiтка 1.2.2.1, 1.2.2.3).
Фактори, якi можуть вплинути на оцiнку термiнiв корисного використання активiв включають наступнi:
- змiни у виробничих технологiях;
- змiни у технологiях технiчного обслуговування;
- змiни регуляторних актiв та законодавства;
- непередбаченi проблеми з експлуатацiєю i використанням тощо.
Будь-який iз вищезазначених факторiв може вплинути на суми накопиченої амортизацiї активiв у майбутньому та їхню балансову вартiсть. Товариство переглядає очiкуванi термiни корисного використання активiв на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду. Перегляд базується на поточному станi активiв та очiкуваному перiодi, впродовж якого вони продовжуватимуть приносити економiчнi вигоди для Товариства. Будь-якi змiни очiкуваних термiнiв корисного використання або залишкової вартостi вiдображаються на перспективнiй основi вiд дати змiни. Останнiй перегляд термiнiв корисного використання здiйснювався станом на 31 грудня 2016 року.
Резерв сумнiвних боргiв
Керiвництво Товариства регулярно перевiряє стан своєї дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi створюється, якщо iснують iстотнi обгрунтованi сумнiви в її погашеннi, використовуючи найкращу доступну iнформацiю щодо кредитоспроможностi її дебiторiв на дату складання фiнансової звiтностi. Проте фактична можливiсть повернення дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятись вiд оцiнок, зроблених керiвництвом.
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Примiтка 1.2.2.1 «Основнi засоби»
Основнi засоби Товариство визнаються в якостi активiв тiльки якщо iснує впевненiсть в тому, що Товариство одержить певнi економiчнi вигоди в майбутньому вiд їх використання та вартiсть таких активiв може бути достовiрно оцiнена (примiтка 5)
До дати переходу на МСФЗ Товариством була проведена переоцiнка окремих груп основних засобiв. На дату переходу на МСФЗ Товариство скористалась звiльненням передбаченим пунктом Г6 МСФЗ 1 використавши переоцiнку об’єкта основних засобiв за попереднiми П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть на дату переоцiнки.
Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, термiн використання бiльше одного року та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю за рядками «Iншi доходи» або «Iншi витрати» у прибутку чи збитку. Пiсля продажу переоцiнених активiв всi пов’язанi з продажем суми, включенi до резерву переоцiни, переносяться до накопиченого нерозподiленого прибутку.
Подальшi витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина дасть Товариству майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Капiталiзованi витрати включають витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть приносити доходи вiд експлуатацiї.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт.
Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визначаються у складi прибутку або збитку за перiод, у якому вони були понесенi.
Знос нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв – з дати завершення створення активу та його готовностi до використання. Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо строк корисного використання будь-якого компонента вiдрiзняються вiд строкiв корисного використання решти компонентiв активу, знос такого компонента нараховується окремо.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об’єкт основних засобiв.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта нульового значення.
Класифiкацiю строкiв корисного використання основних засобiв встановлено по групах:
№ групи Назва групи основних засобiв Термiн корисного використання, роки
Група 1 Земельнi дiлянки ----
Група 3 Будiвлi, споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5
Група 4 Комп’ютерна технiка 2
Група 5 Транспортнi засоби 5
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4
Група 9 Iншi основнi засоби 12
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 6000 грн. видiляються Товариством в окрему групу основних засобiв i вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). У звiтностi включаються до статтi основнi засоби. В зв’язку з їх малою вартiстю амортизацiя МНМА нараховується в момент введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання.

Примiтка 1.2.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї»
П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб’єкта господарювання.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення i модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося.
В зв’язку з тим що дана стаття є суттєвою в структурi балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариство наводить її у звiтностi окремо.
Примiтка 1.2.2.3 «Нематерiальнi активи»
Визнання й оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи» за моделлю собiвартостi i вiдображається за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА активом, але не бiльше 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання.
Нематерiальний актив списується з балансу при вибуттi або коли вiд його майбутнього використання не очiкується економiчних вигод. Фiнансовий результат вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Примiтка 1.2.2.4 «Фiнансовi iнструменти».
Фiнансовi iнструменти. До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в дольовi та iншi цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами договорiв.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в подальшому вiдображуються у складi фiнансових результатiв.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.
Фiнансовi активи.
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення та фiнансовi активи, наявнi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку). Пiд час первiсного визнання Товариство класифiкує фiнансовi активи та, якщо це можливо й доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року переглядає надану класифiкацiю.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Iншi фiнансовi активи:
- грошовi кошти та їх еквiваленти;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
Фiнансовi активи, що переоцiнюються Товариством за справедливою вартiстю, вiдображаються в балансi у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у складi прибутку та збитку за перiод.
Позики та дебiторська заборгованiсть є не котируванi на активному ринку фiнансовi активи, що передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно визначеними платежiв.
Товариство створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, що ґрунтується на його оцiнцi понесених збиткiв вiдносно дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi. Основними складовими цього резерву є окремо оцiнюваний збиток, що вiдноситься до окремих значних ризикiв, та збиток, що оцiнюється на пiдставi iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.
До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi кошти в «дорозi», якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.
До еквiвалентiв грошових коштiв Товариство вiдносить кошти розмiщенi на депозитних рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує три мiсяцi.

Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
– термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
– Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки по «транзитнiй» угодi; i або (а) Товариство передало практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.
Знецiнення фiнансових активiв наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, наявнiстю об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми збитку вiд зменшення корисностi.
До об’єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше невиконання боржниками своїх зобов’язань , реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, зникнення активного ринку, тощо.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ «випадку понесення збитку»), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.
Примiтка 1.2.2.5 «Запаси»
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть обчислюється за методом середньозваженої вартостi i складається з вартостi прямих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на залучення капiталу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну вартiсть реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Примiтка 1.2.2.6 «Фiнансовi зобов'язання».
Товариство може мати наступнi фiнансовi зобов'язання:
дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам,
кредиторська заборгованiсть;
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв.
Кредиторська заборгованiсть за послуги – включає розрахунки з постачальниками та пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги Товариства.
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть – включає розрахунки за усiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з пiдзвiтними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями. У фiнансовiй звiтностi iнша поточна кредиторська заборгованiсть групується за походженням (наприклад, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках з оплати працi, iн.)
Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов’язання в балансi припиняється якщо зобов’язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.
Якщо фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов’язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов’язання i початок визнання нового зобов’язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Примiтка 1.2.2.7 «Податок на прибуток»
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах:
з 1 сiчня по 31 грудня 2015 року – 18 %;
з 1 сiчня по 31 грудня 2016 року – 18 %;
з 1 сiчня 2017 року – 18%
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до МСФЗ.

Примiтка 1.2.2.8 «Забезпечення»
Забезпечення за зобов’язаннями та платежами визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiй, що сталися в минулому, коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов’язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють собою економiчнi вигоди, i коли iснує можливiсть з достатнiм ступенем точностi оцiнити суму зобов’язання.
Примiтка 1.2.2.9 «Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат»
Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати працiвникiв i вiдносяться на витрати в тому ж перiодi в звiтi про прибутки та збитки, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвнику.
Примiтка 1.2.2.10 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодi.
Примiтка 1.2.2.11 «Доходи та витрати»

Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю, переходять до покупця (як правило, пiд час вiдвантаження товарiв).
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Примiтка 1.2.2.12 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Товариством в 2016 роцi проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостi з:
КП «Надвiрнаводоканал»” - 891,4тис.грн
ПАТ «Укртатнафта» - 5562,0 тис.грн
Товариством в 2015 роцi проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостi з:
КП «Надвiрнаводоканал» - 824,1тис.грн
ПАТ «НПК- Галичина» - 855,5 тис.грн
ПАТ «Укртатнафта» - 75367,3 тис.грн
Примiтка 1.2.2.13 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди.
Там, де Товариство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 1.2.2.14 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2016 року Товариство не вносило змiн до Облiкової Полiтики Виправлення суттєвих помилок не було.
Примiтка 1.2.2.15 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав.
Товариство сплачує внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.

Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України.
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi в попереднi роки, продовжилась i у 2016 роцi.
На ринок України впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Основними зовнiшнiми чинниками негативного впливу є ведення воєнних дiй на територiї держави, серед внутрiшнiх можна видiлити: вiдсутнiсть комплексного пiдходу уряду до покращення макроекономiчних показникiв, поєднання i взаємне пiдсилення яких призводить до негативних ефектiв розвитку економiки. В результатi вiдбувається падiння ВВП i прискорення темпiв iнфляцiї. Внутрiшнi полiтичнi проблеми та посилення напруги в регiонах погiршують також iнвестицiйний клiмат. Корупцiя та невiдповiднi умови ведення бiзнесу призводять до вiдтоку iнвестицiй. Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання рiзноманiтних тлумачень.
За вiдсутностi заходiв стабiлiзацiї ситуацiї, можна очiкувати подальшого падiння промислового виробництва. Враховуючи те, якою широкою є програма необхiдних реформ, ключовим питанням залишається здатнiсть уряду впровадити всi необхiднi реформи ефективно та правильно. Уряд України вже почав впровадження складних реформ у фiнансовiй, податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах: внесено ряд змiн до нормативно-законодавчих актiв i очiкується подальше вдосконалення законодавства. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та полiтичному середовищi.
У зв’язку з неможливiстю передбачити почерговiсть реформ, всi антикризовi заходи уряду i заходи з економiчного вiдновлення, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i сплачувати свої борги в мiру настання термiнiв їх погашення. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi банкiв, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Групи.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на розвиток економiчного середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фiнансове становище Товариства. Проте керiвництво впевнене, що в ситуацiї, що склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.
Особливостi розвитку нафтопереробної галузi в Українi обумовленi напрямком гармонiзацiї якостi нафтопродуктiв з європейськими вимогами. В зв’язку з чим впроваджуються гармонiзованi до європейських стандарти на нафтопродукти у яких мiстяться бiльш жорсткi вимоги до якостi. Для досягнення необхiдних показникiв якостi, забезпечення екологiчних вимог, зокрема для бензинiв i дизельного палива, необхiдно провести реконструкцiю i модернiзацiю пiдприємства та ввести новi технологiчнi процеси.
З введенням в дiю нових ДСТУ для бензинiв пiдвищеної якостi ДСТУ 4839-2007 та ДСТУ 4840-2007 для дизельного палива пiдвищеної якостi (на замiну ДСТУ 4063-2001 та ДСТУ 3868-99), а також введенням в дiю з 01.01.2016 р. нових ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобiльнi Євро та 7688:2015 Паливо дизельне Євро, пiдприємство не може переробляти сiрковi нафти, тому що це приведе до виробництва нестандартної товарної продукцiї. На даний час пiдприємство може переробляти малосiрковi нафти українських родовищ та нафти каспiйських родовищ та виробляти моторнi палива, що вiдповiдають вимогам європейських стандартiв Євро-2 i частково Євро-3 (при умовi продовження термiну дiї старих ДСТУ 4063-2001 та ДСТУ 3868-99).
Якщо ранiше на українському ринку нафтопродуктiв пiдприємство займало значне мiсце у забезпеченнi захiдного регiону нафтопродуктами, то у зв’язку з викладеними вище причинами, ПАТ «НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ» впродовж 2016 року майже не здiйснювало переробку нафти. Нестабiльна дiяльнiсть пiдприємства є наслiдком впливу полiтико-економiчних факторiв. Проблеми, з якими стикається пiдприємство насамперед пов’язанi з: вiдсутнiстю реальної державної програми пiдтримки вiтчизняної нафтопереробки, надмiрне фiскальне навантаження, частi податковi перевiрки, вiдсутнiсть законодавчо врегульованої нормативної бази, яка б визначала чiткi правила ведення бiзнесу, вiдсутнiсть iнвестицiйних програм. Збiльшення обсягiв iмпорту нафтопродуктiв призвело до скорочення виробництва, а вiдсутнiсть iнвестицiй призвело до закриття програми модернiзацiї виробництва. Вплив вищезгаданих факторiв i в подальшому буде поглиблювати проблеми вiтчизняної нафтопереробки, а вiд їх вирiшення суттєво залежать подальшi рiшення щодо вибору майбутньої стратегiї ведення дiяльностi товариства. Для розв’язання проблемних питань вiдновлення вiтчизняної нафтопереробної галузi необхiдно термiнове впровадження нормативно-правових актiв, якi стимулюватимуть вiтчизняну нафтопереробну галузь.

Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слiд читати стандарти.
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив кожного нового стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдстрочених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух за таким залишкам – окремими рядками в звiтi про фiнансовi результати. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Компанiя вже готує звiтнiсть за МСФО, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбань часткою участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльної дiяльностi враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiстю якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу» для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що iснуючi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтуючу органiзацiю), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльної операцiї i вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправка застосовуються перспективно i не впливає на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод дольової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi пiдприємства в окремих фiнансових звiтах. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод дольової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу мiж власниками. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»(i) Договори на обслуговування Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку. (ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являється значним оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам» Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Групи.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСБО (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСБО (IAS) 1;
• окремi статтi у звiтi (ах) про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як стаття, яка буде або не буде згодом рекласифiкована в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)»
Таблиця 1, тис.грн.
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна вартiсть Накопи-чена аморти-зацiя Первiсна вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016
Права на комерцiйнi позначення 4 3 5 1 9 4
Авторське право та сумiжнi з ними права 531 429 43 85 574 514
Iншi нематерiальнi
активи 47 46 47 46
Разом за 2016 рiк 582 478 48 86 630 564
2015
Права на комерцiйнi позначення 4 2 1 4 3
Авторське право та сумiжнi з ними права 496 366 35 63 531 429
Iншi нематерiальнi
активи 52 50 5 5 1 47 46
Разом за 2015 рiк 552 418 35 5 5 65 582 478
Примiтка 5. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)»
Вiдомостi щодо руху основних засобiв в 2016, 2015 роках наведено в таблицi 2.
Таблиця 2, тис.грн.
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року у т.ч. переданi в оперативну оренду
первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2016
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 283184 170116 200 12632 283384 182748 3132 2033
Машини та обладнання 158999 147368 94 26 15 3446 159067 150799 16 15
Транспортнi засоби 6339 5431 31 31 63 6308 5463
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18005 17338 70 100 18075 17438 876 875
Тварини 112 70 11 112 81
Бiблiотечнi фонди 44 44 6 6 50 50
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 3696 3696 671 406 406 671 3961 3961
Разом 470379 344063 1041 463 452 16929 470957 360540 4024 2923
2015
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 283184 157221 12895 283184 170116 46154 24310
Машини та обладнання 158390 135509 625 16 16 11875 158999 147368 16 15
Транспортнi засоби 6414 5319 75 74 186 6339 5431
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 17991 16772 24 10 10 576 18005 17338 884 875
Тварини 112 59 11 112 70
Бiблiотечнi фонди 44 44 44 44
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 3507 3507 465 276 276 465 3696 3696
Разом 469642 318431 1114 377 376 26008 470379 344063 47054 25200
1) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) – 530 тис.грн;
2) первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 180536тис.грн.;
3) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду – 18020 тис.грн;
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)»
Капiтальнi iнвестицiї здiйсненi в 2016 роцi наведено в таблицi 3
Таблиця 3, тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї Сума кап. iнвестицiй не введених в експлуатацiю станом на
31.12.15р 31.12.16р.
Капiтальне будiвництво 155323 148849
Придбання (виготовлення) основних засобiв 289999 213696
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 614 614
Разом 445936 363159
Примiтка 7. «Запаси (р. 1100-1110 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) облiковуються запаси Товариства, класифiкацiя залишкiв станом на 31.12.2016 року i на 31.12.2015 року наведено в таблицi 4. Запаси призначенi для використання у виробничому процесi , та для надання послуг у господарськiй дiяльностi Товариства.
Таблиця 4, тис.грн.
Найменування показника на 31.12.2016р. (тис.грн.) на 31.12.2015р. (тис.грн.)
1 2
Сировина i матерiали 11148 11357
Паливо 3188 2956
Тара i тарнi матерiали 37 37
Будiвельнi матерiали 59322 59171
Запаснi частини 14881 15397
Матерiали сiльськогосподарського призначення 33 27
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 10905 11139
Незавершене виробництво 9021 12951
Готова продукцiя 762 17022
Товари 175050 151331
Разом 284347 281388
Примiтка 8. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних рахунках та в касi Товариства. В рядку 1165 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець звiтного перiоду вiдображено кошти в сумi 450 тис.грн. на рахунках в банку.
Залишки коштiв станом на 31.12.2015 р. становили 6346 тис.грн.
Iншими коштами в Товариство не володiє.
Примiтка 9. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)»
Таблиця 5, тис.грн.
Найменування показника Всього на кiнець року
(тис.грн.) в т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв iнша
1 2 3 4 5 6
на 31.12.2016
За продукцiю, товари, роботи, послуги 77640 66774 6022 577 4267
За розрахунками з бюджетом 27484 27484
За виданими авансами 103640 103640
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 164103 151434 2106 7902 2661
на 31.12.2015
За продукцiю, товари, роботи, послуги 93895 60139 29132 2978 1646
За розрахунками з бюджетом 6972 6972
За виданими авансами 114169 114169
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 143328 67302 64637 10321 1068
До складу дебiторської заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включено резерв сумнiвних боргiв, який станом на 31.12.2016 року становить – 14130 тис.грн. (на 31.12.2015 року – 602 тис.грн.) В 2016 роцi донараховано резерву на суму 13528 тис.грн., за рахунок резерву дебiторська заборгованiсть не списувалась. В 2015 роцi донараховано резерву 8 тис.грн., за рахунок резерву дебiторська заборгованiсть списувалася в сумi 57058 тис. грн.
Примiтка 10. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)»
Таблиця 6, тис.грн.
Рядок Найменування статтi На 31.12.2016 На 31.12.2015
Поточна заборгованiсть
1635 Зобов’язання по авансах 35648 36906
1620 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 1292 1056
1625 Зобов’язання по розрахунках за страхуванням 713 857
1630 Зобов’язання перед працiвниками 3641 3635
1690 Iншi поточнi зобов’язання 1342753 1444690
Примiтка 11. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)»
Таблиця 7
рядок Найменування статтi Простi акцiї Привiлейованi акцiї Всього
кiлькiсть Сума, грн кiлькiсть Сума, тис.грн. кiлькiсть Сума, грн.
1 Статутний капiтал на початок звiтного перiоду 13121008 3280252 0 0 13121008 3280252
2. Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду 13121008 3280252 0 0 13121008 3280252
Номiнальна вартiсть одної простої акцiї – 0,25 грн.
Примiтка 12. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)»
У складi капiталу у дооцiнках облiковуються суми попереднiх дооцiнок необоротних активiв Товариства проведених до дати переходу на МСФЗ (Примiтка 1.2.2.1).
Примiтка 13. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)»
Доходи i витрати вiд основних видiв дiяльностi Товариства наведено в (таблиця 8):
Таблиця 8
Стаття 2016рiк, тис.грн. 2015 рiк, тис.грн.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 867 11483
Дохiд вiд реалiзацiї нафтопродуктiв 423015 5465
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 233333
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв за договорами комiсiї 6145
Дохiд вiд реалiзацiї нафтопродуктiв на АЗС 1716 858
Дохiд вiд реалiзацiї послуг по наливу 2247 2253
Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг пром. характеру 26526 41
Дохiд вiд реалiзацiї послуг по зберiганню нафтопродуктiв 3736 45610
Всього: 691440 71855
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 677 9672
Собiвартiсть реалiзованих нафтопродуктiв 371907 5242
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 84567
Собiвартiсть реалiзованих товарiв за договорами комiсiї 4049
Собiвартiсть реалiзованих нафтопродуктiв на АЗС 1055 794
Собiвартiсть послуг по наливу 2043 2021
Собiвартiсть iнших послуг пром. характеру 8444 41
Собiвартiсть послуг по зберiганню нафтопродуктiв 3467 26185
всього 472160 48004
Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг Товариства у 2016 роцi склали 472160 тис.грн.:
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати- 458261 тис.грн.;
-витрати на оплату працi- 5999 тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи- 1317 тис.грн.;
-амортизацiя-3511 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-3072 тис.грн.;.
Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг Товариства у 2015 роцi склали 48004тис.грн.:
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати- 11981 тис.грн.;
-витрати на оплату працi- 15547 тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи- 3413 тис.грн.;
-амортизацiя-9101 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-7962 тис.грн.;.
Адмiнiстративнi витрати Товариства у 2016 роцi склали 55137 тис.грн.:
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати-822 тис.грн.;
-витрати на оплату працi-36316тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-4634 тис.грн.;
-амортизацiя-717 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-12648 тис.грн.;.
Адмiнiстративнi витрати Товариства у 2015 роцi склали - 85028 тис.грн.
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати-2009 тис.грн.;
-витрати на оплату працi-35841тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-6000 тис.грн.;
-амортизацiя-917 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-40261 тис.грн.;.
Витрати на збут у 2016 роцi склали 37482 тис.грн.;
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-витрати на оплату працi-121тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-27 тис.грн.;
-амортизацiя- 7 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-37327 тис.грн.;.

Витрати на збут у 2015 роцi склали 19089 тис.грн.;
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-витрати на оплату працi-131тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-37 тис.грн.;
-амортизацiя- 4 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-18917 тис.грн.;.

Розшифровка iнших доходiв i витрат отриманих Товариством в 2016 роцi наведена в таблицi 9:
Таблиця 9, тис.грн.
Найменування показника Код рядка звiту про фiнансовi результати Доходи Код рядка звiту про фiнансовi результати Витрати
1 2 3 4 5
2016 рiк
Iншi операцiйнi доходи i витрати
В т.ч. 2120 8096 2180 137943
Операцiйна оренда активiв 956 16085
Операцiйна курсова рiзниця 2475 58
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 697 312
Штрафи, пенi, неустойки 109
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 441 6523
Iншi операцiйнi доходи i витрати 3527 114856
у тому числi: непродуктивнi витрати i втрати 1216
Iншi фiнансовi доходи i витрати:
в т.ч. 2220 529 2250
Проценти
Iншi доходи i витрати:
в т.ч. 2240 446 2270 111
Списання необоротних активiв
Iншi доходи i витрати 446 - 111
2015 рiк
Iншi операцiйнi доходи i витрати
в т.ч. 2120 106785 2180 138449
Операцiйна оренда активiв 82738 50453
Операцiйна курсова рiзниця 1072 1747
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 3364 1973
Штрафи, пенi, неустойки 2 1001
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 292 5866
Iншi операцiйнi доходи i витрати 19317 77409
у тому числi: непродуктивнi витрати i втрати 2905
Iншi фiнансовi доходи i витрати:
в т.ч. 2220 32 2250 12760
Проценти 12760
Iншi доходи i витрати:
в т.ч. 2240 6880 2270 1072
Списання необоротних активiв
Iншi доходи i витрати 6880 - 1072

Примiтка 14. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)»
В 2016 та 2015 роцi Товариством отримано збитки вiд дiяльностi. Податок на прибуток не нараховувався.
Примiтка 15. «Операцiї з пов’язаними особами»
Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють :
Таблиця 10, тис.грн.
Власник % акцiй
(ROMANNOR INVESTMENTS LTD), 19,0000
ДЕНIРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (DENEIRO VENTURES LTD), 19,0000
ВIВЕРНАЛ ХОЛДIНГС ЛТД (WEAVERNAL HOLDINGS LTD) 19,0000
ДОМЕННIУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (DOMENNIUM ENTERPRISES LTD), 14,0383
Фонд державного майна України, 26,0000
Операцiй з власниками, наведеними вище, в 2016 роцi у Товариства не було.
На даний момент Товариство надiслало запити до власникiв, щодо виявлення iнших пов’язаних сторiн i встановлення фактiв операцiй з ними в 2016 роцi.
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам обумовленi колективним договором.
Примiтка 16. «Умовнi зобов’язання»
Будь-якi претензiї управлiнський персонал вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примiтка 17. «Ризики»
Товариство схильне до рiзних ризикiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони у результатi невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результатi продажу продукцiї, товарiв, надання послуг на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, у результатi яких виникають фiнансовi активи. Полiтика Товариства полягає у тому, що клiєнти, якi бажають здiйснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевiрку на платоспроможнiсть. Iстотнi непогашенi залишки також переглядаються на постiйнiй основi.
Товариство формує резерв на знецiнення, який є оцiнкою понесених збиткiв стосовно торгової дебiторської заборгованостi. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується iндивiдуально суттєвих ризикiв.
Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризикiв.
Ризик лiквiдностi. Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов’язань по мiрi їх настання. Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передоплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. Товариство здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов’язань i планує рiвень лiквiдностi залежно вiд їх очiкуваного погашення. Запозиченi кошти також використовуються для фiнансування потреб Товариства в оборотному капiталi.
Ризики, пов’язанi з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв. Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiтко сформульованими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних чи центральних органiв влади й iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень непоодинокi. Керiвництво вважає, що його розумiння положень законодавства, яке регулює дiяльнiсть Товариства, є правильним i дiяльнiсть Товариства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до законодавства, що регулює його дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Товариство нарахувала i сплатила всi належнi податки, обов’язковi платежi i збори.
Iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Примiтка 18. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому.
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх пiдпорядкованих боргiв.
Метою Товариства в управлiннi капiталом є утримання спiввiдношення капiталу до сукупного фiнансування у межах 1:1 .
Керiвник Шиляєв Олександр Леонiдович

Головний бухгалтер Iльчишин Iгор Юрiйович

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): ПрАТ "ФК"Укрнафтогаз" - зберiгач цiнних паперiв (простих iменних акцiй) Товариства. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Бюлетенями затвердженими рiшенням Наглядової ради Товариства. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 5
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Iнформацiя вiдсутня.

Iнформацiя вiдсутня.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Комiтети в Наглядовiй радi Товариства не створенi.
Інші (запишіть) Iнформацiя вiдсутня

Iнформацiя вiдсутня.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерфi. Дiючий склад НР обраний загальними зборами акцiонерiв Протокол № 1/2016 вiд 12 квiтня 2016 року.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку X  
Інше (запишіть): У вiдповiдностi iз Статутом Товариства данi положення затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Положення про акцiї Товариства регламентуються Статутом Товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) ЗАТ "Аудит-сервiс Ins" засновано в 1993 роцi. Починаючи з 1994 року ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" користується послугами аудитора "Аудит-сервiс Ins" , це найбiльш квалiфiкована та авторитетна фiрма регiону.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів X  
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій X  
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iнформацiя вiдсутня
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Iнформацiя вiдсутня

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
Територія   за КОАТУУ 2624010100
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 19.20
Середня кількість працівників 1111  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул. Майданська,буд.5, м.Надвiрна, Надвiрнянський район, Iвано-Франкiвська обл.,78405  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 104 66 104
первісна вартість 1001 582 630 582
накопичена амортизація 1002 478 564 478
Незавершені капітальні інвестиції 1005 445936 363159 445936
Основні засоби: 1010 126316 110417 126316
первісна вартість 1011 470379 470957 470379
знос 1012 344063 360540 344063
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

915

916

915
інші фінансові інвестиції 1035 5494 5494 5494
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095578765480052578765
II. Оборотні активи
Запаси 1100 281388 284347 281388
Виробничі запаси 1101 100084 99514 100084
Незавершене виробництво 1102 12951 9021 12951
Готова продукція 1103 17022 762 17022
Товари 1104 151331 175050 151331
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 93895 77640 93895
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

114169

103640

114169
з бюджетом 1135 6972 27484 6972
у тому числі з податку на прибуток 1136 1096 1254 1096
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 143328 164103 143328
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6346 450 6346
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 6346 450 6346
Витрати майбутніх періодів 1170 210 154 210
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 9 9 9
Усього за розділом II1195646317657827646317
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300122508211378791225082

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3280 3280 3280
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 58523 58523 58523
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 820 820 820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -372487 -374809 -372487
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I1495-309864-312186-309864
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II1595000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 47800 66018 47800
за розрахунками з бюджетом 1620 1058 1292 1058
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 857 713 857
за розрахунками з оплати праці 1630 3635 3641 3635
за одержаними авансами 1635 36906 35648 36906
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1444690 1342753 1444690
Усього за розділом IІІ1695153494614500651534946
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900122508211378791225082

Примітки Звiт складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 691440 71855
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -472160 ) ( -48004 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

219280

23851
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8096 106785
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -55137 ) ( -85028 )
Витрати на збут 2150 ( -37482 ) ( -19089 )
Інші операційні витрати 2180 ( -137943 ) ( -138449 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -3186 ) ( -111930 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 529 32
Інші доходи 2240 446 6880
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( -12760 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -111 ) ( -1072 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -2322 ) ( -118850 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 19137
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -2322 ) ( -99713 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-2322-99713

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 40941 38262
Витрати на оплату праці 2505 82720 78002
Відрахування на соціальні заходи 2510 18801 23793
Амортизація 2515 17015 26073
Інші операційні витрати 2520 85364 100667
Разом2550244841266797

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 13121008 13121008
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13121008 13121008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.18 -7.60
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.18 -7.60
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1209945

555624
Повернення податків і зборів 3005 0 1137
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 924 1781
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 388541 0
Надходження від повернення авансів 3020 430 20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 1
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1339752 546
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -186233 )

( -427289 )
Праці 3105 ( -66307 ) ( -60913 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -14901 ) ( -21701 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -21088 ) ( -16869 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -158 ) ( -267 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -20930 ) ( -16602 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -465584 ) ( -56484 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -1395 ) ( -15611 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( -228 ) ( -207 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -2188580 ) ( -52532 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-4724-92497
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 25 139
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 32
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -1197 ) ( -1053 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-1172-882
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 133184
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 -31467
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( -2332 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395099385
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-58966006
Залишок коштів на початок року 3405 6346 340
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 450 6346

Примітки Звiт складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Шиляєв О.Л.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" за ЄДРПОУ 00152230
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40003280585230820-37243800-309815
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -49 0 0 -49
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року40953280585230820-37248700-309864
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-232200-2322
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950000-232200-2322
Залишок на кінець року43003280585230820-37480900-312186

Примітки Звiт складено згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник Юркевич I.О.
Головний бухгалтер Iльчишин I.Ю.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

МIСТЗ
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» 2
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство» 2
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi» 3
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ» 3
Оцiнка справедливої вартостi 4
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi» 7
Примiтка 1.2.2.1 «Основнi засоби» 7
Примiтка 1.2.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 8
Примiтка 1.2.2.3 «Нематерiальнi активи» 8
Примiтка 1.2.2.4 «Фiнансовi iнструменти». 9
Примiтка 1.2.2.5 «Запаси» 10
Примiтка 1.2.2.6 «Фiнансовi зобов'язання». 10
Примiтка 1.2.2.7 «Податок на прибуток» 11
Примiтка 1.2.2.8 «Забезпечення» 11
Примiтка 1.2.2.9 «Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат» 11
Примiтка 1.2.2.10 «Капiтал та виплата дивiдендiв» 11
Примiтка 1.2.2.11 «Доходи та витрати» 11
Примiтка 1.2.2.12 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань» 12
Примiтка 1.2.2.13 «Орендованi активи» 12
Примiтка 1.2.2.14 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок» 12
Примiтка 1.2.2.15 «Винагороди персоналу» 12
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 12
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слiд читати стандарти. 14
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)» 16
Примiтка 5. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)» 16
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)» 17
Примiтка 8. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)» 18
Примiтка 9. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)» 18
Примiтка 10. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)» 18
Примiтка 11. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)» 18
Примiтка 12. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)» 19
Примiтка 13. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)» 19
Примiтка 14. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)» 21
Примiтка 15. «Операцiї з пов’язаними особами» 21
Примiтка 16. «Умовнi зобов’язання» 21
Примiтка 17. «Ризики» 21
Примiтка 18. «Полiтика та процеси управлiння капiталом» 22


Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття»
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
Публiчне акцiонерне товариство «Нафтохiмiк Прикарпаття» розташоване за адресою: Україна, 78400, м. Iвано-Франкiвська обл. Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська, 5.
Товариство створене шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства ННПЗ. На момент початку корпоратизацiї 100% акцiй пiдприємства належало Фонду державного майна України.
Статут ВАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» зареєстровано Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю розпорядженням вiд 22.03.94р. Нову редакцiю статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв вiд 08.04.15р., зареєстровано 21.05.15р. №11121050024000043.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011 року, та вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року №514-VI ВАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» змiнило назву на ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття». Нова редакцiя статуту зареєстрована Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю Iвано-Франкiвської областi 21.05.2015 року № 11121050024000043.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
- виробництво продуктiв нафтоперероблення;
- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
- роздрiбна торгiвля пальним;
- iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.;
- складське господарство;
- ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв;
- ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування.

Продовження тексту приміток

В 2016 роцi дохiд Товариства склав вiд:
- реалiзацiї готової продукцiї 0,10% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- оптової торгiвлi твердим, рiдким, газоподiбним паливом, роздрiбної торгiвлi пальним та реалiзацiї товарiв 95,41% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- реалiзацiї робiт та послуг 4,49% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова Рада;
- Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння.
До органiзацiйної структури Товариства входять такi пiдроздiли:
- заводоуправлiння - забезпечує органiзацiю та керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства та його пiдроздiлами
- цех №1 - первинної переробки нафти - виконує функцiї знесолення, зневоднення та перероблення нафти з одержанням компонентiв автомобiльних бензинiв дизпалива, мазуту та газу технологiчного;
- цех №2 - деструктивної переробки нафти - випуск стабiльного компоненту бензинiв, зрадженого газу та нафтового коксу;
- цех №3 - товарно-сировинний - прийняття та зберiгання сирої нафти, що надходять залiзничним, автомобiльним та трубопровiдним транспортом, здiйснює внутрiшньо-заводськi перекачки нафтової сировини, нафтопродуктiв та готової продукцiї, компаундування нафтопродуктiв, зберiгання товарної продукцiї i вiдвантаження її споживачам;
- цех №4 - центральна заводська лабораторiя (ЦЗЛ) - контроль за якiстю нафтової сировини та сертифiкацiя основної продукцiї;
- цех №5 - теплоелектроцентраль (ТЕЦ) - виробництво теплової енергiї (пари та гарячої води для технологiчних потреб), а також виробництво електроенергiї;
- цех №6 - енергоцех - забезпечення безперебiйного постачання електричною та тепловою енергiєю, технологiчним повiтрям та повiтрям для КВПiА;
- цех №7 - ремонтно-будiвельне управлiння - проводить ремонтно-будiвельнi роботи в технологiчних та допомiжних цехах;
- цех №8 - транспортна дiльниця;
- цех №9 - контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики - ремонт, обслуговування та метрологiчне забезпечення виробництва;
- цех №10 - водопостачання, промканалiзацiї обслуговування та очисних споруд - забезпечення технологiчною водою, нейтралiзацiї та очищення стiчних вод, обслуговування та очистка стiчних вод.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ»
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Фiнансову звiтнiсть Товариства пiдготовлену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2016.
Вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» повний комплект фiнансової звiтностi включає:
а) звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду;
б) звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод;
в) звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
г) звiт про рух грошових коштiв за перiод;
ґ) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення;

Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» фiнансова звiтнiсть за МСФЗ включає:
? баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi – баланс),
? звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi – звiт про фiнансовi результати),
? звiт про рух грошових коштiв,
? звiт про власний капiтал i
Пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.


ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ
Дану фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком оцiнки деяких фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї є окремою фiнансовою звiтнiстю.
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки, що стосуються формування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по вiдображенню умовних доходiв та зобов’язань, постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
Дана фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня 2016р. i завершився 31 грудня 2016 р.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО).
Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою, була першою фiнансовою звiтнiстю Товариства складеною вiдповiдно до МСФЗ, в якiй було наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ.
Звiтнiсть складена в валютi України – гривнi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Фiнансова звiтнiсть затверджена Головою правлiння до випуску 26.02.2017 року.
Огляд стандартiв, поправок та iнтерпретацiй МСФЗ, якi випущенi але ще не чиннi, i тих якi не були прийнятi ранiше Товариством представлено у Примiтцi 3.
Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть є цiною, яка була б одержана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя продажу активу чи передачi зобов’язання вiдбувається:
а) на основному ринку для цього активу або зобов’язання; або
б) за вiдсутностi основного ринку – на найсприятливiшому ринку для цього активу або зобов’язання.
Товариство повинно мати доступ до основного чи найсприятливiшого ринку на дату оцiнки.
Оцiнюючи справедливу вартiсть, Товариство бере до уваги тi характеристики активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. До таких характеристик належать, наприклад, такi:
а) стан та мiсце розташування активу;
б) обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та найкраще.
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики Керiвництвом Товариства застосовуються певнi професiйнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства, зменшення корисностi активiв тощо.
Характеристика здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Погiршення операцiйного середовища, невiдновлення переробки нафтопродуктiв суттєво вплинуло на дiяльнiсть Товариства. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Товариство зазнало збиткiв в сумi 2322 тис.грн. Власний капiтал Товариства, станом на 31.12.2016 року носить вiд’ємнiй характер. Перевищення короткострокових зобов’язань над оборотними активами станом на 31 грудня 2016 року становить 792238 тис. грн.
Керiвництво Товариства докладає зусилля, щоб виправити i покращити ситуацiю, в наслiдок чого в 2016 роцi порiвняно з 2015 роком вiдбулося зростання виручки вiд реалiзацiї продукцiї на 619585 тис.грн. (в 2016 роцi виручка становила 691440 тис.грн.) Зменшився рiвень отриманих за рiк Товариством збиткiв – з 99713 тис. грн. в 2015 роцi до 2322 тис.грн. - в 2016 роцi.
На думку Керiвництва, його зусилля дадуть можливiсть Товариству продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, а пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, є обґрунтованою Тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було б не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Судження щодо необхiдностi перерахування фiнансової звiтностi, складеної на 31 грудня 2016 року у вiдповiдностi МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя.
Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в Українi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни ,iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
На кiнець 2016 року розрахований кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки дiйсно перевищив показник 100% i склав 101,115%.
Данi МВФ показують, що трирiчнi кумулятивнi рiвнi iнфляцiї наявнi, але немає значного перевищення рiвня 100% станом на 31.12.2016 року. Аналiз макропоказникiв розвитку економiки України свiдчать про зниження факторiв кумулятивної iнфляцiї на наступний 2017 рiк. (Iнфляцiйний звiт НБУ). Тобто, якiснi показники пiдтверджують, що Україна на 31.12.2016 року не є гiперiнфляцiйною країною.
Проаналiзувавши iншi критерiї, ми вважаємо, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Вiдмiчаємо, що МСБО 29 має бути застосований з самого початку перiоду, в якому iснування гiперiнфляцiї iдентифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансової звiтностi iснування гiперiнфляцiї в Українi не iдентифiковано.
Мiнiстерство фiнансiв України (головне мiнiстерство iз тлумачення стандартiв бухгалтерського облiку) iз приводу застосування даного стандарту при складаннi звiтностi за 2016 рiк на дату пiдписання цiєї звiтностi Керiвництвом Товариства не видав жодних нормативних або iнших рекомендацiйних документiв.
Враховуючи вище наведене, Керiвництвом Товариства прийнято рiшення не застосовувати МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
Але впродовж 2017 року Керiвництво буде контролювати цю ситуацiю та аналiзувати як кiлькiснi фактори кумулятивної iнфляцiї, так i якiснi макропоказники, що позитивно впливають на економiчний розвиток, якi в свою чергу є факторами, що впливають на зниження кiлькiсних iнфляцiйних складових.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення та оцiнки стосовно майбутнього та iншi основнi джерела невизначеностi на дату складання фiнансової звiтностi, що можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi вiдповiдних активiв та зобов'язань в майбутньому.
- термiн експлуатацiї основних засобiв;
- погашення дебiторської заборгованостi;
- судовi справи.
Оцiнки щодо термiнiв корисного використання активiв, якi пiдлягають амортизацiї
Суттєвi оцiнки Керiвництва Товариства, якi базуються на бiзнес-планах керiвництва та операцiйних оцiнках, необхiднi для визначення майбутнiх термiнiв корисного використання основних засобiв i iнших активiв, якi пiдлягають амортизацiї. Фактичнi термiни корисного використання можуть вiдрiзнятись вiд оцiнки керiвництва (примiтка 1.2.2.1, 1.2.2.3).
Фактори, якi можуть вплинути на оцiнку термiнiв корисного використання активiв включають наступнi:
- змiни у виробничих технологiях;
- змiни у технологiях технiчного обслуговування;
- змiни регуляторних актiв та законодавства;
- непередбаченi проблеми з експлуатацiєю i використанням тощо.
Будь-який iз вищезазначених факторiв може вплинути на суми накопиченої амортизацiї активiв у майбутньому та їхню балансову вартiсть. Товариство переглядає очiкуванi термiни корисного використання активiв на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду. Перегляд базується на поточному станi активiв та очiкуваному перiодi, впродовж якого вони продовжуватимуть приносити економiчнi вигоди для Товариства. Будь-якi змiни очiкуваних термiнiв корисного використання або залишкової вартостi вiдображаються на перспективнiй основi вiд дати змiни. Останнiй перегляд термiнiв корисного використання здiйснювався станом на 31 грудня 2016 року.
Резерв сумнiвних боргiв
Керiвництво Товариства регулярно перевiряє стан своєї дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi створюється, якщо iснують iстотнi обгрунтованi сумнiви в її погашеннi, використовуючи найкращу доступну iнформацiю щодо кредитоспроможностi її дебiторiв на дату складання фiнансової звiтностi. Проте фактична можливiсть повернення дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятись вiд оцiнок, зроблених керiвництвом.
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Примiтка 1.2.2.1 «Основнi засоби»
Основнi засоби Товариство визнаються в якостi активiв тiльки якщо iснує впевненiсть в тому, що Товариство одержить певнi економiчнi вигоди в майбутньому вiд їх використання та вартiсть таких активiв може бути достовiрно оцiнена (примiтка 5)
До дати переходу на МСФЗ Товариством була проведена переоцiнка окремих груп основних засобiв. На дату переходу на МСФЗ Товариство скористалась звiльненням передбаченим пунктом Г6 МСФЗ 1 використавши переоцiнку об’єкта основних засобiв за попереднiми П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть на дату переоцiнки.
Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, термiн використання бiльше одного року та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю за рядками «Iншi доходи» або «Iншi витрати» у прибутку чи збитку. Пiсля продажу переоцiнених активiв всi пов’язанi з продажем суми, включенi до резерву переоцiни, переносяться до накопиченого нерозподiленого прибутку.
Подальшi витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина дасть Товариству майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Капiталiзованi витрати включають витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть приносити доходи вiд експлуатацiї.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт.
Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визначаються у складi прибутку або збитку за перiод, у якому вони були понесенi.
Знос нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв – з дати завершення створення активу та його готовностi до використання. Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо строк корисного використання будь-якого компонента вiдрiзняються вiд строкiв корисного використання решти компонентiв активу, знос такого компонента нараховується окремо.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об’єкт основних засобiв.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта нульового значення.
Класифiкацiю строкiв корисного використання основних засобiв встановлено по групах:
№ групи Назва групи основних засобiв Термiн корисного використання, роки
Група 1 Земельнi дiлянки ----
Група 3 Будiвлi, споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5
Група 4 Комп’ютерна технiка 2
Група 5 Транспортнi засоби 5
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4
Група 9 Iншi основнi засоби 12
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 6000 грн. видiляються Товариством в окрему групу основних засобiв i вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). У звiтностi включаються до статтi основнi засоби. В зв’язку з їх малою вартiстю амортизацiя МНМА нараховується в момент введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання.

Примiтка 1.2.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї»
П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб’єкта господарювання.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення i модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося.
В зв’язку з тим що дана стаття є суттєвою в структурi балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариство наводить її у звiтностi окремо.
Примiтка 1.2.2.3 «Нематерiальнi активи»
Визнання й оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи» за моделлю собiвартостi i вiдображається за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА активом, але не бiльше 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання.
Нематерiальний актив списується з балансу при вибуттi або коли вiд його майбутнього використання не очiкується економiчних вигод. Фiнансовий результат вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Примiтка 1.2.2.4 «Фiнансовi iнструменти».
Фiнансовi iнструменти. До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в дольовi та iншi цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами договорiв.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в подальшому вiдображуються у складi фiнансових результатiв.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.
Фiнансовi активи.
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення та фiнансовi активи, наявнi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку). Пiд час первiсного визнання Товариство класифiкує фiнансовi активи та, якщо це можливо й доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року переглядає надану класифiкацiю.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Iншi фiнансовi активи:
- грошовi кошти та їх еквiваленти;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
Фiнансовi активи, що переоцiнюються Товариством за справедливою вартiстю, вiдображаються в балансi у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у складi прибутку та збитку за перiод.
Позики та дебiторська заборгованiсть є не котируванi на активному ринку фiнансовi активи, що передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно визначеними платежiв.
Товариство створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, що ґрунтується на його оцiнцi понесених збиткiв вiдносно дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi. Основними складовими цього резерву є окремо оцiнюваний збиток, що вiдноситься до окремих значних ризикiв, та збиток, що оцiнюється на пiдставi iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.
До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi кошти в «дорозi», якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.
До еквiвалентiв грошових коштiв Товариство вiдносить кошти розмiщенi на депозитних рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує три мiсяцi.

Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
– термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
– Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки по «транзитнiй» угодi; i або (а) Товариство передало практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.
Знецiнення фiнансових активiв наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, наявнiстю об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми збитку вiд зменшення корисностi.
До об’єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше невиконання боржниками своїх зобов’язань , реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, зникнення активного ринку, тощо.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ «випадку понесення збитку»), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.
Примiтка 1.2.2.5 «Запаси»
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть обчислюється за методом середньозваженої вартостi i складається з вартостi прямих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на залучення капiталу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну вартiсть реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.

Продовження тексту приміток

Примiтка 1.2.2.6 «Фiнансовi зобов'язання».
Товариство може мати наступнi фiнансовi зобов'язання:
дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам,
кредиторська заборгованiсть;
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв.
Кредиторська заборгованiсть за послуги – включає розрахунки з постачальниками та пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги Товариства.
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть – включає розрахунки за усiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з пiдзвiтними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями. У фiнансовiй звiтностi iнша поточна кредиторська заборгованiсть групується за походженням (наприклад, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках з оплати працi, iн.)
Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов’язання в балансi припиняється якщо зобов’язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.
Якщо фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов’язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов’язання i початок визнання нового зобов’язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Примiтка 1.2.2.7 «Податок на прибуток»
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах:
з 1 сiчня по 31 грудня 2015 року – 18 %;
з 1 сiчня по 31 грудня 2016 року – 18 %;
з 1 сiчня 2017 року – 18%
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до МСФЗ.

Примiтка 1.2.2.8 «Забезпечення»
Забезпечення за зобов’язаннями та платежами визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiй, що сталися в минулому, коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов’язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють собою економiчнi вигоди, i коли iснує можливiсть з достатнiм ступенем точностi оцiнити суму зобов’язання.
Примiтка 1.2.2.9 «Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат»
Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати працiвникiв i вiдносяться на витрати в тому ж перiодi в звiтi про прибутки та збитки, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвнику.
Примiтка 1.2.2.10 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодi.
Примiтка 1.2.2.11 «Доходи та витрати»

Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю, переходять до покупця (як правило, пiд час вiдвантаження товарiв).
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Примiтка 1.2.2.12 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Товариством в 2016 роцi проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостi з:
КП «Надвiрнаводоканал»” - 891,4тис.грн
ПАТ «Укртатнафта» - 5562,0 тис.грн
Товариством в 2015 роцi проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостi з:
КП «Надвiрнаводоканал» - 824,1тис.грн
ПАТ «НПК- Галичина» - 855,5 тис.грн
ПАТ «Укртатнафта» - 75367,3 тис.грн
Примiтка 1.2.2.13 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди.
Там, де Товариство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 1.2.2.14 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2016 року Товариство не вносило змiн до Облiкової Полiтики Виправлення суттєвих помилок не було.
Примiтка 1.2.2.15 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав.
Товариство сплачує внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України.
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi в попереднi роки, продовжилась i у 2016 роцi.
На ринок України впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Основними зовнiшнiми чинниками негативного впливу є ведення воєнних дiй на територiї держави, серед внутрiшнiх можна видiлити: вiдсутнiсть комплексного пiдходу уряду до покращення макроекономiчних показникiв, поєднання i взаємне пiдсилення яких призводить до негативних ефектiв розвитку економiки. В результатi вiдбувається падiння ВВП i прискорення темпiв iнфляцiї. Внутрiшнi полiтичнi проблеми та посилення напруги в регiонах погiршують також iнвестицiйний клiмат. Корупцiя та невiдповiднi умови ведення бiзнесу призводять до вiдтоку iнвестицiй. Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання рiзноманiтних тлумачень.
За вiдсутностi заходiв стабiлiзацiї ситуацiї, можна очiкувати подальшого падiння промислового виробництва. Враховуючи те, якою широкою є програма необхiдних реформ, ключовим питанням залишається здатнiсть уряду впровадити всi необхiднi реформи ефективно та правильно. Уряд України вже почав впровадження складних реформ у фiнансовiй, податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах: внесено ряд змiн до нормативно-законодавчих актiв i очiкується подальше вдосконалення законодавства. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та полiтичному середовищi.
У зв’язку з неможливiстю передбачити почерговiсть реформ, всi антикризовi заходи уряду i заходи з економiчного вiдновлення, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i сплачувати свої борги в мiру настання термiнiв їх погашення. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi банкiв, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Групи.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на розвиток економiчного середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фiнансове становище Товариства. Проте керiвництво впевнене, що в ситуацiї, що склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.
Особливостi розвитку нафтопереробної галузi в Українi обумовленi напрямком гармонiзацiї якостi нафтопродуктiв з європейськими вимогами. В зв’язку з чим впроваджуються гармонiзованi до європейських стандарти на нафтопродукти у яких мiстяться бiльш жорсткi вимоги до якостi. Для досягнення необхiдних показникiв якостi, забезпечення екологiчних вимог, зокрема для бензинiв i дизельного палива, необхiдно провести реконструкцiю i модернiзацiю пiдприємства та ввести новi технологiчнi процеси.
З введенням в дiю нових ДСТУ для бензинiв пiдвищеної якостi ДСТУ 4839-2007 та ДСТУ 4840-2007 для дизельного палива пiдвищеної якостi (на замiну ДСТУ 4063-2001 та ДСТУ 3868-99), а також введенням в дiю з 01.01.2016 р. нових ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобiльнi Євро та 7688:2015 Паливо дизельне Євро, пiдприємство не може переробляти сiрковi нафти, тому що це приведе до виробництва нестандартної товарної продукцiї. На даний час пiдприємство може переробляти малосiрковi нафти українських родовищ та нафти каспiйських родовищ та виробляти моторнi палива, що вiдповiдають вимогам європейських стандартiв Євро-2 i частково Євро-3 (при умовi продовження термiну дiї старих ДСТУ 4063-2001 та ДСТУ 3868-99).
Якщо ранiше на українському ринку нафтопродуктiв пiдприємство займало значне мiсце у забезпеченнi захiдного регiону нафтопродуктами, то у зв’язку з викладеними вище причинами, ПАТ «НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ» впродовж 2016 року майже не здiйснювало переробку нафти. Нестабiльна дiяльнiсть пiдприємства є наслiдком впливу полiтико-економiчних факторiв. Проблеми, з якими стикається пiдприємство насамперед пов’язанi з: вiдсутнiстю реальної державної програми пiдтримки вiтчизняної нафтопереробки, надмiрне фiскальне навантаження, частi податковi перевiрки, вiдсутнiсть законодавчо врегульованої нормативної бази, яка б визначала чiткi правила ведення бiзнесу, вiдсутнiсть iнвестицiйних програм. Збiльшення обсягiв iмпорту нафтопродуктiв призвело до скорочення виробництва, а вiдсутнiсть iнвестицiй призвело до закриття програми модернiзацiї виробництва. Вплив вищезгаданих факторiв i в подальшому буде поглиблювати проблеми вiтчизняної нафтопереробки, а вiд їх вирiшення суттєво залежать подальшi рiшення щодо вибору майбутньої стратегiї ведення дiяльностi товариства. Для розв’язання проблемних питань вiдновлення вiтчизняної нафтопереробної галузi необхiдно термiнове впровадження нормативно-правових актiв, якi стимулюватимуть вiтчизняну нафтопереробну галузь.

Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слiд читати стандарти.
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив кожного нового стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдстрочених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух за таким залишкам – окремими рядками в звiтi про фiнансовi результати. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Компанiя вже готує звiтнiсть за МСФО, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбань часткою участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльної дiяльностi враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiстю якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу» для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що iснуючi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтуючу органiзацiю), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльної операцiї i вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправка застосовуються перспективно i не впливає на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод дольової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi пiдприємства в окремих фiнансових звiтах. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод дольової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу мiж власниками. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»(i) Договори на обслуговування Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку. (ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являється значним оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам» Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Групи.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСБО (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСБО (IAS) 1;
• окремi статтi у звiтi (ах) про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як стаття, яка буде або не буде згодом рекласифiкована в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Продовження тексту приміток


Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)»
Таблиця 1, тис.грн.
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна вартiсть Накопи-чена аморти-зацiя Первiсна вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя первiсна вартiсть Накопи-чена аморти-зацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2016
Права на комерцiйнi позначення 4 3 5 1 9 4
Авторське право та сумiжнi з ними права 531 429 43 85 574 514
Iншi нематерiальнi
активи 47 46 47 46
Разом за 2016 рiк 582 478 48 86 630 564
2015
Права на комерцiйнi позначення 4 2 1 4 3
Авторське право та сумiжнi з ними права 496 366 35 63 531 429
Iншi нематерiальнi
активи 52 50 5 5 1 47 46
Разом за 2015 рiк 552 418 35 5 5 65 582 478
Примiтка 5. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)»
Вiдомостi щодо руху основних засобiв в 2016, 2015 роках наведено в таблицi 2.
Таблиця 2, тис.грн.
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року у т.ч. переданi в оперативну оренду
первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2016
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 283184 170116 200 12632 283384 182748 3132 2033
Машини та обладнання 158999 147368 94 26 15 3446 159067 150799 16 15
Транспортнi засоби 6339 5431 31 31 63 6308 5463
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18005 17338 70 100 18075 17438 876 875
Тварини 112 70 11 112 81
Бiблiотечнi фонди 44 44 6 6 50 50
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 3696 3696 671 406 406 671 3961 3961
Разом 470379 344063 1041 463 452 16929 470957 360540 4024 2923
2015
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 283184 157221 12895 283184 170116 46154 24310
Машини та обладнання 158390 135509 625 16 16 11875 158999 147368 16 15
Транспортнi засоби 6414 5319 75 74 186 6339 5431
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 17991 16772 24 10 10 576 18005 17338 884 875
Тварини 112 59 11 112 70
Бiблiотечнi фонди 44 44 44 44
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 3507 3507 465 276 276 465 3696 3696
Разом 469642 318431 1114 377 376 26008 470379 344063 47054 25200
1) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) – 530 тис.грн;
2) первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 180536тис.грн.;
3) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду – 18020 тис.грн;
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)»
Капiтальнi iнвестицiї здiйсненi в 2016 роцi наведено в таблицi 3
Таблиця 3, тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї Сума кап. iнвестицiй не введених в експлуатацiю станом на
31.12.15р 31.12.16р.
Капiтальне будiвництво 155323 148849
Придбання (виготовлення) основних засобiв 289999 213696
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 614 614
Разом 445936 363159
Примiтка 7. «Запаси (р. 1100-1110 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) облiковуються запаси Товариства, класифiкацiя залишкiв станом на 31.12.2016 року i на 31.12.2015 року наведено в таблицi 4. Запаси призначенi для використання у виробничому процесi , та для надання послуг у господарськiй дiяльностi Товариства.
Таблиця 4, тис.грн.
Найменування показника на 31.12.2016р. (тис.грн.) на 31.12.2015р. (тис.грн.)
1 2
Сировина i матерiали 11148 11357
Паливо 3188 2956
Тара i тарнi матерiали 37 37
Будiвельнi матерiали 59322 59171
Запаснi частини 14881 15397
Матерiали сiльськогосподарського призначення 33 27
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 10905 11139
Незавершене виробництво 9021 12951
Готова продукцiя 762 17022
Товари 175050 151331
Разом 284347 281388
Примiтка 8. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних рахунках та в касi Товариства. В рядку 1165 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець звiтного перiоду вiдображено кошти в сумi 450 тис.грн. на рахунках в банку.
Залишки коштiв станом на 31.12.2015 р. становили 6346 тис.грн.
Iншими коштами в Товариство не володiє.
Примiтка 9. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)»
Таблиця 5, тис.грн.
Найменування показника Всього на кiнець року
(тис.грн.) в т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв iнша
1 2 3 4 5 6
на 31.12.2016
За продукцiю, товари, роботи, послуги 77640 66774 6022 577 4267
За розрахунками з бюджетом 27484 27484
За виданими авансами 103640 103640
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 164103 151434 2106 7902 2661
на 31.12.2015
За продукцiю, товари, роботи, послуги 93895 60139 29132 2978 1646
За розрахунками з бюджетом 6972 6972
За виданими авансами 114169 114169
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 143328 67302 64637 10321 1068
До складу дебiторської заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включено резерв сумнiвних боргiв, який станом на 31.12.2016 року становить – 14130 тис.грн. (на 31.12.2015 року – 602 тис.грн.) В 2016 роцi донараховано резерву на суму 13528 тис.грн., за рахунок резерву дебiторська заборгованiсть не списувалась. В 2015 роцi донараховано резерву 8 тис.грн., за рахунок резерву дебiторська заборгованiсть списувалася в сумi 57058 тис. грн.
Примiтка 10. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)»
Таблиця 6, тис.грн.
Рядок Найменування статтi На 31.12.2016 На 31.12.2015
Поточна заборгованiсть
1635 Зобов’язання по авансах 35648 36906
1620 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 1292 1056
1625 Зобов’язання по розрахунках за страхуванням 713 857
1630 Зобов’язання перед працiвниками 3641 3635
1690 Iншi поточнi зобов’язання 1342753 1444690
Примiтка 11. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)»
Таблиця 7
рядок Найменування статтi Простi акцiї Привiлейованi акцiї Всього
кiлькiсть Сума, грн кiлькiсть Сума, тис.грн. кiлькiсть Сума, грн.
1 Статутний капiтал на початок звiтного перiоду 13121008 3280252 0 0 13121008 3280252
2. Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду 13121008 3280252 0 0 13121008 3280252
Номiнальна вартiсть одної простої акцiї – 0,25 грн.
Примiтка 12. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)»
У складi капiталу у дооцiнках облiковуються суми попереднiх дооцiнок необоротних активiв Товариства проведених до дати переходу на МСФЗ (Примiтка 1.2.2.1).
Примiтка 13. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)»
Доходи i витрати вiд основних видiв дiяльностi Товариства наведено в (таблиця 8):
Таблиця 8
Стаття 2016рiк, тис.грн. 2015 рiк, тис.грн.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 867 11483
Дохiд вiд реалiзацiї нафтопродуктiв 423015 5465
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 233333
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв за договорами комiсiї 6145
Дохiд вiд реалiзацiї нафтопродуктiв на АЗС 1716 858
Дохiд вiд реалiзацiї послуг по наливу 2247 2253
Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг пром. характеру 26526 41
Дохiд вiд реалiзацiї послуг по зберiганню нафтопродуктiв 3736 45610
Всього: 691440 71855
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 677 9672
Собiвартiсть реалiзованих нафтопродуктiв 371907 5242
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 84567
Собiвартiсть реалiзованих товарiв за договорами комiсiї 4049
Собiвартiсть реалiзованих нафтопродуктiв на АЗС 1055 794
Собiвартiсть послуг по наливу 2043 2021
Собiвартiсть iнших послуг пром. характеру 8444 41
Собiвартiсть послуг по зберiганню нафтопродуктiв 3467 26185
всього 472160 48004
Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг Товариства у 2016 роцi склали 472160 тис.грн.:
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати- 458261 тис.грн.;
-витрати на оплату працi- 5999 тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи- 1317 тис.грн.;
-амортизацiя-3511 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-3072 тис.грн.;.
Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг Товариства у 2015 роцi склали 48004тис.грн.:
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати- 11981 тис.грн.;
-витрати на оплату працi- 15547 тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи- 3413 тис.грн.;
-амортизацiя-9101 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-7962 тис.грн.;.
Адмiнiстративнi витрати Товариства у 2016 роцi склали 55137 тис.грн.:
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати-822 тис.грн.;
-витрати на оплату працi-36316тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-4634 тис.грн.;
-амортизацiя-717 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-12648 тис.грн.;.
Адмiнiстративнi витрати Товариства у 2015 роцi склали - 85028 тис.грн.
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-матерiальнi витрати-2009 тис.грн.;
-витрати на оплату працi-35841тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-6000 тис.грн.;
-амортизацiя-917 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-40261 тис.грн.;.
Витрати на збут у 2016 роцi склали 37482 тис.грн.;
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-витрати на оплату працi-121тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-27 тис.грн.;
-амортизацiя- 7 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-37327 тис.грн.;.

Витрати на збут у 2015 роцi склали 19089 тис.грн.;
в тому числi за елементами операцiйних витрат:
-витрати на оплату працi-131тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи-37 тис.грн.;
-амортизацiя- 4 тис.грн.;
-iншi операцiйнi витрати-18917 тис.грн.;.

Розшифровка iнших доходiв i витрат отриманих Товариством в 2016 роцi наведена в таблицi 9:
Таблиця 9, тис.грн.
Найменування показника Код рядка звiту про фiнансовi результати Доходи Код рядка звiту про фiнансовi результати Витрати
1 2 3 4 5
2016 рiк
Iншi операцiйнi доходи i витрати
В т.ч. 2120 8096 2180 137943
Операцiйна оренда активiв 956 16085
Операцiйна курсова рiзниця 2475 58
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 697 312
Штрафи, пенi, неустойки 109
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 441 6523
Iншi операцiйнi доходи i витрати 3527 114856
у тому числi: непродуктивнi витрати i втрати 1216
Iншi фiнансовi доходи i витрати:
в т.ч. 2220 529 2250
Проценти
Iншi доходи i витрати:
в т.ч. 2240 446 2270 111
Списання необоротних активiв
Iншi доходи i витрати 446 - 111
2015 рiк
Iншi операцiйнi доходи i витрати
в т.ч. 2120 106785 2180 138449
Операцiйна оренда активiв 82738 50453
Операцiйна курсова рiзниця 1072 1747
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 3364 1973
Штрафи, пенi, неустойки 2 1001
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 292 5866
Iншi операцiйнi доходи i витрати 19317 77409
у тому числi: непродуктивнi витрати i втрати 2905
Iншi фiнансовi доходи i витрати:
в т.ч. 2220 32 2250 12760
Проценти 12760
Iншi доходи i витрати:
в т.ч. 2240 6880 2270 1072
Списання необоротних активiв
Iншi доходи i витрати 6880 - 1072

Примiтка 14. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)»
В 2016 та 2015 роцi Товариством отримано збитки вiд дiяльностi. Податок на прибуток не нараховувався.
Примiтка 15. «Операцiї з пов’язаними особами»
Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють :
Таблиця 10, тис.грн.
Власник % акцiй
(ROMANNOR INVESTMENTS LTD), 19,0000
ДЕНIРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (DENEIRO VENTURES LTD), 19,0000
ВIВЕРНАЛ ХОЛДIНГС ЛТД (WEAVERNAL HOLDINGS LTD) 19,0000
ДОМЕННIУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (DOMENNIUM ENTERPRISES LTD), 14,0383
Фонд державного майна України, 26,0000
Операцiй з власниками, наведеними вище, в 2016 роцi у Товариства не було.
На даний момент Товариство надiслало запити до власникiв, щодо виявлення iнших пов’язаних сторiн i встановлення фактiв операцiй з ними в 2016 роцi.
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам обумовленi колективним договором.
Примiтка 16. «Умовнi зобов’язання»
Будь-якi претензiї управлiнський персонал вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примiтка 17. «Ризики»
Товариство схильне до рiзних ризикiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони у результатi невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результатi продажу продукцiї, товарiв, надання послуг на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, у результатi яких виникають фiнансовi активи. Полiтика Товариства полягає у тому, що клiєнти, якi бажають здiйснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевiрку на платоспроможнiсть. Iстотнi непогашенi залишки також переглядаються на постiйнiй основi.
Товариство формує резерв на знецiнення, який є оцiнкою понесених збиткiв стосовно торгової дебiторської заборгованостi. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується iндивiдуально суттєвих ризикiв.
Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризикiв.
Ризик лiквiдностi. Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов’язань по мiрi їх настання. Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передоплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. Товариство здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов’язань i планує рiвень лiквiдностi залежно вiд їх очiкуваного погашення. Запозиченi кошти також використовуються для фiнансування потреб Товариства в оборотному капiталi.
Ризики, пов’язанi з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв. Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiтко сформульованими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних чи центральних органiв влади й iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень непоодинокi. Керiвництво вважає, що його розумiння положень законодавства, яке регулює дiяльнiсть Товариства, є правильним i дiяльнiсть Товариства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до законодавства, що регулює його дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Товариство нарахувала i сплатила всi належнi податки, обов’язковi платежi i збори.
Iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Примiтка 18. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому.
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх пiдпорядкованих боргiв.
Метою Товариства в управлiннi капiталом є утримання спiввiдношення капiталу до сукупного фiнансування у межах 1:1 .
Керiвник Шиляєв Олександр Леонiдович

Головний бухгалтер Iльчишин Iгор Юрiйович