Надрукувати

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00152230

4. Місцезнаходження

78400, м.Надвiрна, Майданська. 5

5. Міжміський код, телефон та факс

0342 501830 501844

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

nnpz.com.ua

в мережі Інтернет

25.10.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Примітки:
1.Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi.
За звiтний перiод Товариство випуску облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi - не проводило.
2.Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери.
За звiтний перiодТовариство випуску похiдних цiнних паперiв - не проводило.
3.Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до МСБО
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi на ПАТ ''НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ'' впровадженi.
4.Товариство не випускало цiльових облiгацiй.
5.Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.
6.Протягом звiтного перiоду виробничi потужностi товариства тимчасово зупиненi у зв'язку з вiдсутнiстю нафтової сировини на Українi.
7. Довгострокових зобов'язань у емiтента не має.
8.Правочинiв, щодо вчинення яких є заiтересованiсть - протягом 2016 року та II кв. зокрема не було.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 352039

3. Дата проведення державної реєстрації

22.03.1994

4. Територія (область)

Івано-Франківська

5. Статутний капітал (грн)

3280252.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

26

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1109

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

19.20 виробництво продуктiв нафтоперпроблення, 46.71 оптова торгiвля твердим. рiдким. газоподiбним паливом i подiбними продуктами, 43.99 iншi спецiальнi будiвельнi роботи

10. Органи управління підприємства

У вiдповiдностi з чинним законодавством України органами управлiння товариства є: - Загльнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства. - Наглядова рада - орган Товариства який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж зборами акцiонерi та дiє у вiдповiдностi iз Статутоь Товариства. Положненням "Про Наглядову раду" та з врахуванням рiшень Загльних зборiв акцiонерiв. - Правлiння - виконавчий орган Товариства. який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. - Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль за фiнансово господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Органи управлiння Товариства дiють у вiдповiдностi з чинним законодавством України.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

КБ ПРИВАТБАНК

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

2600905700091

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

КБ ПРИВАТБАНК

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26003057003396

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

виробництво електричної енергiї

АД №073933

17.08.2012

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення.У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiприємством одержано лiцензiю на вид дiяльностi:
- виробництво електричної енергiї тепловими електростанцiями.
В структурi Товариства є ТЕЦ, яка забезпечує виробництво електроенергiєю та водяною парою. Лiцензiя на даний вид дiяльностi буде отримана на новий термiн.

Будiвельна дiяльнiсть,проектування

АВ №556643

25.11.2010

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю в Iвано-Франкiвськiй обл.

Необмежена

Опис

Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення.У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiдприємством одержано лiцензiю на вид дiяльностi:
- будiвельна дiяльнiсть,проектування.
Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину проектних робiт власними силами. При необхiдностi лiцензiя на даний вид дiяльностi буде отримана на новий термiн.

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АД №072082

06.07.2012

iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй обл.

Необмежена

Опис

Основним видом дiяльностi Товариства є нафтоперероблення.У вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом Товариства, для виконання своєї мети пiдприємством одержано лiцензiю на вид дiяльностi:
- будiвельна дiяльнiсть.
Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину проектних робiт власними силами. При необхiдностi лiцензiя на даний вид дiяльностi буде отримана на новий термiн.


IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування

ТзОВ "Нафтотранссервiс"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

25653832

4. Місцезнаходження

м.Надвiрна,вул.Майданська,5

5. Опис

ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником ТзОВ "Нафтотранссервiс", частка Товариства - 40,1%.Основним видом дiяльностi ТзОВ є транспортування нафтової сировини та нафтопродуктiв автомобiльним транспортом.

1. Найменування

ТзОВ "Нафтохїiмторг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

30452212

4. Місцезнаходження

м.Надвiрна,вул.Майданська,5

5. Опис

ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником ТзОВ"Нафтохiмторг" , частка Товариства - 99,83%.Основним видом дiяльностi ТзОВ є функцiонування стуктуригромадського харчування , що є на балансi Товариства.


V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

25.07.2008

25.07.2008

Гаврилюк Iгор Романович

0342 50-18-30, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Опис

Чинне законодавство України ставить перед акцiонерними товариствами задачi щодо розвитку фондового ринку, пiдвищення ефективностi захисту прав власностi та запровадження загальноприйнятих мiжнародних принципiв корпоративного управлiння i дiяльностi акцiонерних товариств в Українi.
На виконання указу президента України вiд 24.11.2005року №1648/2005 та Розпорядження КМ України 07.03.2006 року, яким затвердженi ''Основнi напрямки розвитку фондового ринку на 2005-2010 роки'' та з метою виконання вимог чинного законодавства України в товариствi введена посада корпоративного секретаря з покладанням на нього обов'язкiв з корпоративного управлiння.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

голова Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкапрова Наталiя Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 941113 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

данi вiдсутнi.

8. Опис

Обрана головою Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. являться акцiонером Товариства, обрана членом Наглядової Ради як фiзична особа.

1. Посада

член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Моторiн Владислав Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 298233 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4. Рік народження

1982

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

4

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ ''Центр iнвестицiйного консалтингу '',юрисконсульт.

8. Опис

Обраний членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол № 1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає,обраний членом Наглядової Ради як фiзична особа.

1. Посада

член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколенко Геннадiй Iванович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 259597 Олександровським МВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.

4. Рік народження

1972

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

6

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ ''ФК IНВЕСТКОНСАЛТIНГ'',фахiвець

8. Опис

Обраний членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Являться акцiонером Товариства ,обраний членом Наглядової Ради як фiзична особа.

1. Посада

член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вовкобой Димитрiй Олексiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 338664 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4. Рік народження

1968

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ ''Астрагал-Днiпро'', заступник директора з безпеки

8. Опис

Обраний членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини немає,обраний членом Наглядової Ради як фiзична особа.

1. Посада

Чпен Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мацiпура Андрiй Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 427338 жовтневий РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4. Рік народження

1982

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Керiвник групи. ДП " Днiпрокосмос"

8. Опис

Обраний членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Являться акцiонером Товариства, обраний членом Наглядової Ради як фiзична особа.

1. Посада

голова Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панфiлова Олена Євгенiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 453390 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4. Рік народження

1974

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПП ''Стройторг'', економiст

8. Опис

Обрана головою Ревiзiйної комiсiї Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол №1/2015 вiд 08 квiтня 2015р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає,обрана членом Наглядової Ради як фiзична особа.

1. Посада

голова Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шиляєв Олександр Леонiдович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 348808 Рiвненським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

4. Рік народження

1966

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ ''Нафтохiмiк Прикарпаття'' -комерцiйний директор

8. Опис

Обраний Головою Правлiння у вiдповiдностi з Статутом Товариства - Наглядовою радою. Протокол вiд 06 квiтня 2016р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юркевич Iгор Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 431518 Сарнинським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

4. Рік народження

1965

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник комерцiйного директора ВАТ ''Нафтохiмiк Прикарпаття''

8. Опис

Обраний членом Правлiння у вiдповiдностi з Статутом Товариства - Наглядовою радою. Протокол вiд 06 квiтня 2016р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дутчак Василь Михайлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 177784 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.

4. Рік народження

1948

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний технолог ВАТ ''Нафтохiмiк Прикарпаття''

8. Опис

Обраний членом Правлiння Товариства загальними зборами акцiонерiв. Протокол вiд 06 квiтня 2016р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадвi злочини немає.

1. Посада

член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончарук Роман Дмитрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 333977 Iвано-Франкiвським МВ УМВС України

4. Рік народження

1941

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Надвiрнянської районної адмiнiстрацiї

8. Опис

Обраний членом Правлiння у вiдповiдностi з Статутом Товариства - Наглядовою радою. Протокол вiд 06 квiтня 2016р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузюк Iван Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЕ 132781 Надвiрнянським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.

4. Рік народження

1965

5. Освіта

данi вiдсутнi

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ"НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" -головний юрисконсульт.

8. Опис

Обраний членом Правлiння у вiдповiдностi з Статутом Товариства - Наглядовою радою. Протокол вiд 30 червня 2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада

член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльчишин Iгор Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 240168 Долинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальник фiнансового вiддiлу ПАТ Нафтохiмiк Прикарпаття

8. Опис

Обраний членом Правлiння Товариства Протоколом Наглядової ради вiд 06 квiтня 2016року термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини немає.

1. Посада

член правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полiщук Валерiй Павлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СР 929362 Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.

4. Рік народження

1966

5. Освіта

середня

6. Стаж роботи (років)

13

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник комерцiйного директора ВАТ Нафтохiмiк Прикарпаття

8. Опис

Обраний членом Правлiнняу у вiдповiдностi з Статутом Товариства - Наглядовою радою. Протокол вiд 06 квiтня 2016р. термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТзОВ "Аудит-сервiс IНК"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

13659226

4. Місцезнаходження

76000 Україна, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, 34

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№0036

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

0342750501 034234907

8. Вид діяльності

надання аудиторських послуг

9. Опис

Починаючи з 1994року ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" користується послугами аудитора, це найбiльш квалiфiкована та авторитетна фiрма регiону.

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

01001 Україна, м.Київ, в.Б.Грiнченка, 3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

044-2796651 044-2791322

8. Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

данi вiдсутнi

1. Найменування

ПрАТ "Фiнансова компанiя "УКРНАФТОГАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

24101605

4. Місцезнаходження

02094 Україна, м.Київ, в.Кракiвська, б.15/17, лiтера А

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581127

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

044-2960514 -

8. Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

9. Опис

данi вiдсутнi


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.06.2011

39/09/1/11

Iвано-Франкiвське територiальне управлiння НКЦПФР

UA4000135578

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.250

13121008

3280252.000

100.00000

Опис

Внесений до бiржового списку ПрАТ ''Приднiпровська фондова бiржа'' за категорiєю позалiстингових, наступних цiнних паперiв: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть - 0,25 грн., свiдоцтво про державну реєстрацiю №39/09/1/11 вiд 10 червня 2011 року.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1813534

X

X

Усього зобов'язань

X

1813534

X

X

Опис:

В тому числi 19586261,22 тис.грн. депонованi дивiденди за пiдсумками 2005-2007рр.


4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
(за звітний період)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.03.2016

122000

122509

9.96

Зміст інформації:

Встановити на перiод з 01 березня 2016року по 31 грудня 2016 року лiмiт (розмiр суми), для Правлiння та Голови Правлiння Товариства на здiйснення будь-яких правочинiв, в т.ч. з розпорядженням нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження iз Наглядовою радою, в розмiрi 122 000 000,00 грн. (сто двадцять два мiльйони гривень 00 копiйок), що не перевищує 10% вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної (за 2015 рiк) фiнансової звiтностi.


5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
(за звітний період)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.04.2016

280000

1225085

22.9

Зміст інформації:

Прийнято рiшення щодо укладення договору купiвлi-продажу з ПАТ "ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА НАФТОВА КОМПАНIЯ" УКРТАТНАФТА", на загальну суму 280 000 000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв гривень 00 коп.).Доручено Головi Правлiння Товариства пану Шиляєву О.Л. виконати всi дiї та пiдписати всi документи,необхiднi для укладення вищевказаного договору.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "

за ЄДРПОУ

00152230

Територія

за КОАТУУ

2624010100

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

19.20

Середня кількість працівників

1109

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул.Майданська,буд.5, м.Надвiрна, Надвiрнянський район, Iвано-Франкiвська обл., 78405

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2016 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

104

82

104

первісна вартість

1001

582

630

582

накопичена амортизація

1002

478

548

478

Незавершені капітальні інвестиції

1005

445936

447891

445936

Основні засоби:

1010

126316

113585

126316

первісна вартість

1011

470379

470636

470379

знос

1012

344063

357051

344063

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


915


916


915

інші фінансові інвестиції

1035

5494

5494

5494

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

578765

567968

578765

II. Оборотні активи

Запаси

1100

281388

270841

281388

Виробничі запаси

1101

100084

99265

100084

Незавершене виробництво

1102

12951

9021

12951

Готова продукція

1103

17022

797

17022

Товари

1104

151331

161758

151331

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

93898

326942

93898

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


114169


113781


114169

з бюджетом

1135

6972

4219

6972

у тому числі з податку на прибуток

1136

1096

1096

1096

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

143328

157717

143328

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

6346

3206

6346

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

6346

3206

6346

Витрати майбутніх періодів

1170

210

167

210

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

9

3

9

Усього за розділом II

1195

646320

876876

646320

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1225085

1444844

1225085

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3280

3280

3280

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

58523

58523

58523

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

820

820

820

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-372481

-431313

-372481

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-309858

-368690

-309858

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

1

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

47797

68137

47797

за розрахунками з бюджетом

1620

1058

1244

1058

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

857

693

857

за розрахунками з оплати праці

1630

3635

3551

3635

за одержаними авансами

1635

36906

268765

36906

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1444690

1471144

1444690

Усього за розділом IІІ

1695

1534943

1813534

1534943

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1225085

1444844

1225085

Примітки

Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник

Шиляєв О.Л.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "

за ЄДРПОУ

00152230

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

480862

60428

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -383020 )

( -38417 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


97842


22011

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

5196

95164

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -40261 )

( -46832 )

Витрати на збут

2150

( -34082 )

( -17002 )

Інші операційні витрати

2180

( -87612 )

( -101780 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( -58917 )

( -48439 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

32

Інші доходи

2240

196

1153

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( -12761 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -111 )

( -1072 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -58832 )

( -61087 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -58832 )

( -61087 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-58832

-61087

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

25392

26582

Витрати на оплату праці

2505

61669

58196

Відрахування на соціальні заходи

2510

14090

18326

Амортизація

2515

13390

19553

Інші операційні витрати

2520

57685

73310

Разом

2550

172226

195967

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

13121008

13121008

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

13121008

13121008

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-4.48

-4.66

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-4.48

-4.66

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник

Шиляєв О.Л.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "

за ЄДРПОУ

00152230

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


870421


370694

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

638

1197

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

280000

0

Надходження від повернення авансів

3020

43

17

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

1

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1016601

428

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -160205 )


( -315035 )

Праці

3105

( -49553 )

( -45362 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -11304 )

( -16691 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -15700 )

( -12568 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( -40 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -15700 )

( -12528 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -434601 )

( -40422 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -1395 )

( -15153 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( -168 )

( -147 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -1496900 )

( -25360 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-2123

-98401

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

25

13

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

32

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( -1042 )

( -260 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1017

-215

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

133184

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

-31467

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( -2332 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

99385

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-3140

769

Залишок коштів на початок року

3405

6346

340

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

3206

1109

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Керівник

Шиляєв О.Л.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "

за ЄДРПОУ

00152230

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не складається.

Керівник

Шиляєв О.Л.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОПАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ "

за ЄДРПОУ

00152230

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2016 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

3280

58523

0

820

-372438

0

0

-309815

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-43

0

0

-43

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

3280

58523

0

820

-372481

0

0

-309858

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-58832

0

0

-58832

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-58832

0

0

-58832

Залишок на кінець року

4300

3280

58523

0

820

-431313

0

0

-368690

Примітки

Звiт про власний капiтал складено згiдно мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Керівник

Шиляєв О.Л.

Головний бухгалтер

Iльчишин I.Ю.


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Публiчне акцiонерне товариство, «Нафтохiмiк Прикарпаття» розташоване за адресою: Україна, 78400, м. Iвано-Франкiвська обл. Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська 5.
Товариство створено шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства ННПЗ. На момент початку корпоратизацiї 100% акцiй пiдприємства належало Фонду державного майна України.
Статут ВАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» зареєстровано Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю розпорядженням вiд 22.03.94р. Нову редакцiю статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв вiд 11.04.11р., зареєстровано 19.05.11р. №11121050024000043.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2011 року, та вимог ЗУ «Про цiннi папери i фондовий ринок» 23 лютого 2006 року N 3480-IV ВАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття» змiнило назву на ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття». Нова редакцiя статуту зареєстрована Надвiрнянською районною державною адмiнiстрацiєю Iвано-Франкiвської областi 19.05.2011 року № 11121050024000043.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
- виробництво продуктiв нафтоперероблення;
- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
- роздрiбна торгiвля пальним;
- iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.;
- ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв;
- ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування.
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння.
До органiзацiйної структури Товариства входять такi пiдроздiли:
- заводоуправлiння - забезпечує органiзацiю та керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства та його пiдроздiлами
- цех №1 - первинної переробки нафти - виконує функцiї знесолення, зневоднення та
перероблення нафти з одержанням компонентiв автомобiльних бензинiв дизпалива, мазуту та газу технологiчного;
- цех №2 - деструктивної переробки нафти - випуск стабiльного компоненту бензинiв, зрадженого газу та нафтового коксу;
цех №3 - товарно-сировинний - прийняття та зберiгання сирої нафти, що надходять залiзничним, автомобiльним та трубопровiдним транспортом, здiйснює внутрiшньо-заводськi перекачки нафтової сировини, нафтопродуктiв та готової продукцiї, компаундування нафтопродуктiв, зберiгання товарної продукцiї i вiдвантаження її споживачам;
- цех №4 - центральна заводська лабораторiя (ЦЗЛ) - контроль за якiстю нафтової сировини та сертифiкацiя основної продукцiї;
- цех №5 - теплоелектроцентраль (ТЕЦ) - виробництво теплової енергiї (пари та гарячої води для технологiчних потреб), а також виробництво електроенергiї;
- цех №6 - енергоцех - забезпечення безперебiйного постачання електричною та тепловою енергiєю, технологiчним повiтрям та повiтрям для КВПiА;
- цех №7 - ремонтно-будiвельне управлiння - проводить ремонтно-будiвельнi роботи в технологiчних та допомiжних цехах;
- цех №8 - транспортна дiльниця;
- цех №9 - контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики - ремонт, обслуговування та метрологiчне забезпечення виробництва;
- цех №10 - водопостачання, промканалiзацiї обслуговування та очисних споруд - забезпечення технологiчною водою, нейтралiзацiї та очищення стiчних вод, обслуговування та очистка стiчних вод.
ПАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття" є спiвзасновником:
- ТзОВ "Нафтотранссервiс", Статутний капiтал - 10716,2 тис.грн.. Основним видом дiяльностi ТзОВ є транспортування нафтової сировини та нафтопродуктiв автомобiльним транспортом.
- ТзОВ "Нафтохiмторг",
Статутний капiтал - 916,5 тис.грн. Основною метою дiяльностi ТзОВ є функцiонування iнфраструктури громадського харчування, що є на балансi Товариства.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї.
Дана фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «Нафтохiмiк Прикарпаття».
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку, П(С)БО, МСФЗ та iнших.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.