Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230Івано-Франківська , Надвiрнянський, 78400, м. Надвiрна, Майданська. 5 0342 501830,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію nnpz.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТзОВ "Аудит-сервiс IНК", 13659226
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)  
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показникаПеріод
звітнийпопередній
Усього активів 1225100 1900949
Основні засоби (за залишковою вартістю) 126316 151211
Довгострокові фінансові інвестиції 6409 7481
Запаси 281388 230654
Сумарна дебіторська заборгованість 257497 325392
Грошові кошти та їх еквіваленти 6346 340
Власний капітал -309815 -210102
Статутний капітал 3280 3280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -372438 -272725
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 19137
Поточні зобов'язання і забезпечення 1534915 2091914
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -7.60 -0.63
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -7.60 -0.63
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13121008 13121008
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість    
у відсотках від статутного капіталу    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0