Надрукувати

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

78400, Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (надалі ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" або Товариство) повідомляє Вас, що 12 квітня 2016 року об 11.30 годині за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актова зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2016 року з 10.00 год. до 11.20 год. за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актова зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 11 квітня 2016 року (включно), з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 78400, Україна, м. Надвірна, Івано-Франківської області, вул. Майданська, буд. 5, каб. 303, ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Гаврилюк Ігор Романович – начальник відділу по роботі з акціонерами ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

12 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів.
  3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  7. Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (тис. грн.)

Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Усього активів   1225100 1901376
Основні засоби (залишкова вартість) 126316 151211
Довгострокові фінансові інвестиції 6409 7481
Запаси  281388 230654
Сумарна дебіторська заборгованість   358382 1058892
Грошові кошти та їх еквіваленти  6346 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -372438 -269323
Власний капітал  -309815 -206700
Статутний капітал  3280,2 3280,2
Довгострокові зобов'язання  - 19137
Поточні зобов'язання  1534915 2088939
Чистий прибуток (збиток)  -99713 -8262
Середньорічна кількість акцій (шт.)  13121008 13121008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  1159 1183

Телефон для довідок: (0342) 50-18-30

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Голова Правління

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"                                   _______________  Шиляєв О.Л.

                                                                                                                                         МП